Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2014 ]

Αριθμ. 24778/22.5.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50231/22−11−2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της»

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50231/22−11−2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 24778

(ΦΕΚ Β' 1454/05-06-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−2004), όπως ισχύει, και ειδικότερα την παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12, τις περιπτώσεις α, δ, ζ, η της παραγράφου 15 του άρθρου 7 καθώς και την παράγραφο 10 του άρθρου 12 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» (Φ.Ε.Κ. 62/Α΄/28−3−2002), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 4 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9−3−1999),. όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/ Α΄/14.7.2000).

6. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/A΄/25.6.2.013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...».

7. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. 27857/ΔΙΟΕ/547 (ΦΕΚ 1653/Β΄/4−7−2013) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη».

9. Την υπ’ αριθ. 25469/3.150/7−6−2011 (ΦΕΚ 201/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./21−6−2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το διορισμό του Πέτρου Σελέκου στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

10. Το Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α/19 10−12) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του ΥΑΑΥΜΔ» και την υπ’ αριθμ. 29994/ΔΙΟΕ 564/5−7−2013 (ΦΕΚ 1686/Β/9−7−2013) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 157/2013 (ΦΕΚ Α΄ 249) «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων».

12. Την αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 (ΦΕΚ 2090/ τ.Β΄/27−8−2013) κοινή απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

13. Τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η περ. ε, στ, ζ και ιστ, της παρ. 1, του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 50231/22.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως εξής:

ε. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ.
στ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ.
ζ1. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ.
ζ2. Ο Ποοϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ.
ιστ. Ένας (1) εκπρόσωπος της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece».

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής
1. Έργο της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για:
α. Αιτήσεις υπαγωγής στο v. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε, επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. α του ιδίου νόμου στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece» και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης τους ή εξετάζονται κατόπιν υποβολής αιτήματος θεραπείας (άρθρο 16 παρ. 2 περ. δ του ν. 3908/2011).
β. Αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή σύμφωνα με το ν. 2601/1998, στις διατάξεις του oπoίoυ παραπέμπει ο ν. 2996/2002 (Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων) ενώ για τις διαδικασίες εξέτασης τους ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 3299/2004 κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 12 αυτού.
γ. Έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και για αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν ότι διατάξεις του ν 3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990.
δ. Αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων ή και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990, εφόσον έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή από τον αρμόδιο Υπουργό πριv την έκδοσή τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά και για επενδυτικά σχέδια που έχουν πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004 και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2996/2002».

Άρθρο 3

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων
1. Αρμόδια για τη σύνταξη των εισηγήσεων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, είναι η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται είτε μόνιμοι υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, είτε υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και περιλαμβάνονται στο στελεχιακό δυναμικό της ανωτέρω Υπηρεσίας.
3. Εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται επίσης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός της αρμόδιος υπηρεσίας, στην περίπτωση ανάθεσης αξιολογήσεων επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3840/2010.
4. Γραμματείς της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές Γραμματείς, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Έγκρισης και ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι Γραμματείς και οι Αναπληρωτές Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.
Επίσης στους Γραμματείς δύναται να περιλαμβάνονται και στελέχη του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για την υποβοήθηση του έργου του ως Προέδρου της Επιτροπής».

Άρθρο 4

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΥΑ 50231/22.11.2012 (ΦΕΚ Β/3233).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο