Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2014 ]

Aρ. πρωτ.: Φ.80000 /οικ. 996 /51/5.6.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014

(Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 05/06/2014
Aρ. Πρωτ.: Φ.80000 /οικ. 996 /51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Διεύθυνση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα
Πληροφ: Π. Κουλικούρδη
Τηλέφωνο: 210 – 3368 110
Fax: 210 – 3368115
e-mail: [email protected]

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014».

Σας γνωρίζουμε ότι στον νόμο 4255/2014 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται διάταξη (παρ. 5 του άρθρου 20), με την οποία επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ασφαλιστικό καθεστώς των ωφελουμένων από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

Όπως είναι γνωστό με την παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, προβλέφθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. – Ε.Τ.Ε.Α., όλων ανεξαιρέτως των ωφελουμένων από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ανεξάρτητα αν λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης υπάγονταν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α..

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μεταβάλλεται το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, και εισάγεται εξαίρεση από την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. –Ε.Τ.Ε.Α. για εκείνους τους ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993 (νέους ασφαλισμένους), που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., επαναφέροντας τους στον φυσικό τους φορέα ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι η ισχύς της νέας διάταξης είναι αναδρομική και ανατρέχει στις 9.5.2013 ( ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4152/2013). Επομένως αφορά και ωφελούμενους για τους οποίους οι εισφορές πιθανόν να έχουν ήδη καταβληθεί στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι οποίες πρέπει να αποδοθούν στους αντίστοιχους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Α.Ν.).

Για την υλοποίηση της νέας διάταξης κυρίαρχο ζήτημα είναι ο εντοπισμός των ωφελούμενων που είναι υπακτέοι στην ασφάλιση των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Α.Ν.) .

Ύστερα από την συνάντηση της Υπηρεσίας μας στις 6/5/2014 με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., συμφωνήθηκε ως προσφορότερος τρόπος για τον εντοπισμό των από 1.1.1993 ωφελούμενων ασφαλιστέων στο ΕΤΑΑ η καταγραφή μέσω των επιβλεπόντων φορέων, (οι οποίοι και έχουν προσλάβει τα πρόσωπα αυτά) και η κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα από τον Ο.Α.Ε.Δ. (αρμόδιου φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς, σύμφωνα την διάταξη της παρ. 3.3 του άρθρου 3 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.), που θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. .

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την απόδοση στο Ε.Τ.Α.Α. τυχόν καταβληθεισών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλιστικών εισφορών από την 09-05-2013 έως και την 11-04-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4255/2014), καθώς και τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν σε τυχόν δηλωθείσες μέσω Α.Π.Δ. εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί, θα αποτελέσει αντικείμενο συνεννόησης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Α.Α.

Για τις καταβλητέες μετά την 11-04-2014 ασφαλιστικές εισφορές στο Ε.Τ.Α.Α. (αντί του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) οι επιβλέποντες φορείς θα λάβουν σχετικές οδηγίες από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Τέλος συμφωνήθηκε ότι ποσά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΑΑ που τυχόν υπερβαίνουν οριακά, για κάποιους από τους εν λόγω ωφελουμένους – ασφαλισμένους, τα ποσά που έχουν οριστεί στην υπ’ αρ. 3.24641/οικ.3.1574/26-08-2013 Κ.Υ.Α., δεν θα αναζητούνται – ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. των οικείων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω, που αποτελούν προϊόν συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου, των εκπροσώπων του Ε.Τ.Α.Α., του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Δ., παρακαλούνται αρμόδιες Υπηρεσίες των ανωτέρω συναρμόδιων φορέων όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ.Α.
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ- ΔΕΔΟΥΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο