Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-1999 ]

ΠΟΛ.1045/16.2.1999 Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 Α.Υ.Ο. "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών"

(Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 Α.Υ.Ο. "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών" )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΑΘΗΝΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1016672/1038/ΔΕ-Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1045

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.98 «'ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ».

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1061203/1148/(ΦΕΚ 526/Β') απόφασή μας "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1095300/1271/(ΦΕΚ 944/Β') απόφασή μας.
4. Την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της παραπάνω απόφασης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασή μας "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", όπως αυτή ισχύει, ως ακολούθως.
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται νέα περ. ιγ', ως εξής:
"ιγ'. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία".
2. Στην περ. ε' της παρ. Β4 του άρθρου 4 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
"Εξαιρετικά, επί επιχειρήσεων εμπορίας υγρών καυσίμων (πρατήρια) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αποσβέσεων οι αγορές βενζίνης και πετρελαίου".
3. Στην περ. α' της παρ. Γ11 του άρθρου 4, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: "Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που δεν υφίσταται απογραφή έναρξης της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης και κατά την τελευταία ελεγχόμενη χρήση υφίσταται απογραφή λήξης, η οποία υπερβαίνει το 10% του συνόλου των αγορών όλων των ελεγχόμενων
χρήσεων και της αμέσως προηγούμενης, πριν από την πρώτη ελεγχόμενη, χρήσης, τότε, αντί του ποσοστού 10% των αγορών της χρήσης αυτής, στις αγορές όλων των ελεγχόμενων χρήσεων προστίθεται η διενεργηθείσα για πρώτη φορά εντός των ελεγχόμενων χρήσεων απογραφής λήξης, μειούμενη κατά το 10% του συνόλου των
αγορών της οικείας χρήσης και όλων των προηγούμενων ελεγχόμενων χρήσεων".

4. Στην υποπερ. β' της περ. στ' της παρ. Γ11 του άρθρου 4, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

"Εξαιρετικά, επί ιατρών συνεργαζομένων με εταιρίες ιατρικών υπηρεσιών - Διαγνωστικά Κέντρα, στο πλαίσιο μεταξύ τους συμφωνιών, σύμφωνα με τις οποίες η άδεια λειτουργίας του Διαγνωστικού Κέντρου χορηγείται επ' ονόματι του ιατρού, ο οποίος και αποδίδει στο Διαγνωστικό Κέντρο τα ποσά των αμοιβών του για τις παρεχόμενες προς τους ασθενείς ιατρικές υπηρεσίες, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 50% των πιο πάνω αμοιβών".

5. Στο άρθρο 13 προστίθεται νέα παρ. 8, ως εξής:

"8. Οι κατά τα άρθρα 3, 4 και 5 επαληθεύσεις διενεργούνται υποχρεωτικά ως ελάχιστες επαληθεύσεις και επί των υποθέσεων που εξαιρούνται από τον τρόπο ελέγχου που καθορίζεται με την απόφαση αυτή και ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1".

6. Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής:

"Τα ποσά που προκύπτουν από την επίλυση φορολογικών διαφορών υποθέσεων των άρθρων 10 και 12, σε δώδεκα ίσες μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του κατώτερου ποσού κάθε δόσης που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις κάθε φορολογίας, εκτός από την τελευταία δόση".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο