Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2014 ]

Άρθρα Πίνακες νομοθετημένων γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων

(Πίνακες νομοθετημένων γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ και HΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ:

Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ορίζεται ότι, μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια που προσαρτώνται στο Ν. 4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ12/11/2012


12/11/2012

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


586,08


26,18

ΜΕ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ


644,09


27,49

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


703,30


28,80

ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


761,90


30,11

ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΙΕΤΙΕΣ
31,42

ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΙΕΤΙΕΣ
32,73

ΜΕ ΕΞΗ (6) ΤΡΙΕΤΙΕΣ
34,03ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ12/11/2012


12/11/2012

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


510,95


22,83

ΜΕ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ


562,05


23,97

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΤΡΙΕΤΙΕΣ
25,11Σύμφωνα με την περίπτωση 3δ΄ της υποπαραγράφου ΙΑ11 του πρώτου άρθρου του Νόμου 4093/2012:

Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4046/2012-ΠΥΣ 06/2012 και Αριθ. πρωτ.: 4601/304/12.3.2012

ΤΙ ΙΣΧΥΕ:

Στους κατωτέρω πίνακες υπάγονται μόνο οι απασχολούμενοι σε εργοδότες –μέλη των Εργοδοτικών Οργανώσεων που έχουν συμβληθεί. (ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣΕΕ,ΣΕΤΕ).

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ14/02/2012


14/02/2012

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


586,08


644,69

ΜΕ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ


644,09


703,30

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


703,30


761,91

ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


761,90


820,51ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΜΟΙΙ


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ14/02/2012


14/02/2012

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


26,18


28,80

ΜΕ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ


27,49


30,11

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


28,80


31,42

ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


30,11


32,73

ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


31,42


34,04

ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


32,73


35,35

ΜΕ ΕΞΗ (6) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


34,03


36,65ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ14/02/2012


14/02/2012

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


510,95


562,05

ΜΕ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ


562,05


613,15ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ14/02/2012


14/02/2012

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


22,83


25,11

ΜΕ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ


23,97


26,25

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


25,11


27,39Βάση της περίπτωσης 2 α της υποπαραγράφου ΙΑ 11 του Νόμου 4093/2012 που αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990 «Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.» και δεδομένου ότι στη νέα ΕΓΣΣΕ 26/03/2014 δεν περιέχεται διάταξη για το επίδομα γάμου και γενικά μισθολογικούς όρους, δεν οφείλεται επίδομα γάμου ούτε στους μισθωτούς εργοδοτών-μελών των Εργοδοτικών Οργανώσεων που συνυπέγραψαν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ,ΓΣΕΒΒΕ,ΕΣΕΕ,ΣΕΤΕ).

Οπότε ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ12/11/2012


12/11/2012

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


586,08


26,18

ΜΕ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ


644,09


27,49

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


703,30


28,80

ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΡΙΕΤΙΕΣ


761,90


30,11

ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΙΕΤΙΕΣ
31,42

ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΙΕΤΙΕΣ
32,73

ΜΕ ΕΞΗ (6) ΤΡΙΕΤΙΕΣ
34,03ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ12/11/2012


12/11/2012

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


510,95


22,83

ΜΕ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ


562,05


23,97

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΤΡΙΕΤΙΕΣ
25,11Σύμφωνα με την περίπτωση 3δ΄ της υποπαραγράφου ΙΑ11 του πρώτου άρθρου του Νόμου 4093/2012:

Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόμου 4172/2013 η νέα διαδικασία-μηχανισμός διαμόρφωσης καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο