Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ2Γ 1081818 ΕΞ 27.5.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 27 Μαΐου 2014
Αριθμ. πρωτ.: Δ2Γ 1081818 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 -33.75.165
FΑΧ : 210-32.32.815

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.ΟΙΚ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για τις κάτωθι θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

1. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού
2. Φορολογικής Διοίκησης
3. Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
4. Γενικού Χημείου του Κράτους

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με βαθμό Α΄ και Β΄, εφόσον έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Διεύθυνσης.

Οι υποψήφιοι για τις κατωτέρω θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις των Π.Δ 167/1996 (ΦΕΚ 128/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄), καθώς και του Π.Δ 190/1997 (ΦΕΚ 155/Α΄), ως εξής:

I. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού: όλων των κλάδων του ΥΠ.ΟΙΚ.
II. Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης: ΠΕ Εφοριακών
III. Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.: ΠΕ Τελωνειακών
IV. Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους: ΠΕ Χημικών

Θα συνεκτιμηθούν, ενδεικτικά, κατά τη διαδικασία επιλογής τα ακόλουθα προσόντα: Χρόνος υπηρέτησης σε θέση ευθύνης. Εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων οργανικών μονάδων. Σφαιρική αντίληψη και γνώση σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης. Επιθυμητή εμπειρία σε τομείς διαμόρφωσης πολιτικών. Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές προς τη Γενική Διεύθυνση αντικείμενο. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και σύνταξης κειμένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου Διοικητικές, επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, παρακίνησης και διαχείρισης απόδοσης.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την Υπηρεσία και το διάστημα που υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επιλογής και τοποθέτησης του Προϊσταμένου.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί σε βάρος του οποιαδήποτε ποινή ή κατά του οποίου εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

Οι προϋποθέσεις επιλογής πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει την 28η Μαΐου 2014 και λήγει την 3η Ιουνίου 2014.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΓΓΔΕ (www.publicrevenue.gr) και στο ιστότοπο: www.opengov.grΑκριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο