Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2014 ]

Αριθ. 28933/22.5.2014 Τροποποίηση της 54363/5-12-2013 (ΦΕΚ 3143/10-12-2013) «Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2013»

(Τροποποίηση της 54363/5-12-2013 (ΦΕΚ 3143/10-12-2013) «Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2013»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ. 28933

(ΦΕΚ Β' 1315/23-05-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α-8).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α-98).

3. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α-165).

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α' 21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) -Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α' 152).

5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α'/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α'/22-11-2010).

7. Την υπ' αριθ. 27857/ΔΙ0Ε/547/26.6.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη». (ΦΕΚ 1653 Β').

8. Την υπ' αριθ. 48274/1.11.2013 (ΦΕΚ 2908 Β'/18-11-2013) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης των νόμων 3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2013».

9. Την υπ' αριθ. 54363/5.12.2013 (ΦΕΚ 3143/10-12-2013) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2013».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Τα αδιάθετα ποσά της πρώτης εξαμηνιαίας περιόδου και τα απαιτούμενα ποσά της δεύτερης εξαμηνιαίας περιόδου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής
1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ' του άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2013, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εννιά χιλιάδες ενενήντα τέσσερα ευρώ (86.409.094) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ.
2. Τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, ως εξής:

Ποσά σε €

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΩ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

ΤΩΝ 3 ΕΚ ευρώ (ΓΔΙΕ, ΔΟΑ)

(Δ/νσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών)

 

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Α.Μ.Θ.

0

6.000.000

6.500.000

2.000.000

6.500.000,00

8.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

7.741.832

6.000.000

5.500.000

3.000.000

13.241.832,00

9.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

6.904.080

6.000.000

8.500.000

3.000.000

15.404.080,00

9.000.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

0

6.000.000

2.500.000

3.000.000

2.500.000,00

9.000.000

ΗΠΕΙΡΟΣ

0

5.000.000

4.500.000

2.000.000

4.500.000,00

7.000.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

6.092.500

4.000.000

1.000.000

3.000.000

7.092.500,00

7.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

6.136.375

7.000.000

3.500.000

5.000.000

9.636.375,00

12.000.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

2.143.641

5.000.000

2.000.000

2.000.000

4.143.641,00

7.000.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

5.107.655

5.000.000

2.500.000

3.000.000

7.607.655,00

8.000.000

ΑΤΤΙΚΗ

2.327.410

5.000.000

500.000

2.000.000

2.827.410,00

7.000.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

0

3.000.000

1.500.000

2.000.000

1.500.000,00

5.000.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

7.955.601

4.000.000

1.000.000

3.000.000

8.955.601,00

7.000.000

ΚΡΗΤΗ

0

3.000.000

2.500.000

2.000.000

2.500.000,00

5.000.000

Επικράτεια

44.409.094

65.000.000

42.000.000

35.000.000

86.409.094,00

100.000.000


3. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ' του άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά την δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2013, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε διακόσια δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια έξι (213.590.906) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.

4. Τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, ως εξής:

Ποσά σε εκ. €

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ευρώ (ΓΔΙΕ, ΔΟΑ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ. 3 ΕΚ ευρώ (Δ/νσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Α.Μ.Θ.

26.903.293

3.000.000

10.000.000

2.000.000

36.903.293

5.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

22.316.292

3.000.000

9.000.000

2.000.000

31.316.292

5.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2.000.000

3.000.000

9.000.000

2.000.000

11.000.000

5.000.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

18.794.929

3.000.000

9.000.000

1.000.000

27.794.929

4.000.000

ΗΠΕΙΡΟΣ

3.500.000

2.000.000

9.000.000

2.000.000

12.500.000

4.000.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

7.000.000

2.000.000

6.500.000

2.000.000

13.500.000

4.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

15.750.209

5.000.000

4.000.000

1.000.000

19.750.209

6.000.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

11.452.226

1.000.000

3.500.000

2.000.000

14.952.226

3.000.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2.000.000

2.000.000

2.500.000

1.000.000

4.500.000

3.000.000

ΑΤΤΙΚΗ

3.500.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

4.500.000

3.000.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

11.373.957

1.000.000

1.500.000

1.000.000

12.873.957

2.000.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

4.500.000

2.000.000

4.500.000

2.000.000

9.000.000

4.000.000

ΚΡΗΤΗ

12.000.000

1.000.000

3.000.000

1.000.000

15.000.000

2.000.000

Επικράτεια

141.090.906

30.000.000

72,500.000

20.000.000

213.590.906

50.000.000


Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο