Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12Γ 1079455 ΕΞ 22.5.2014 Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13 νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών

(Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13 νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Μαΐου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1079455 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ', Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Βλάχου Μ.-Βελισσαράκου Δ.
Τηλέφωνο : 210 3375149
FAX: 210 3375001

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13 νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών»

ΣΧΕΤ.: Η από 19-04- 2013 αίτησή σας.

Με αφορμή ερώτημα αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), όπως ίσχυαν, ορίζεται ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.

Ειδικότερα, μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια στοιχεία αποσβένονται με συντελεστή 10%.

2. Επίσης, με την υποπερ. εε' της ίδιας περίπτωσης, πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

3. Οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 1 και 2 της παρούσας, ισχύουν για αποσβέσεις που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2013 έως και 31.12.2013 (περ. ζ'. της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 και παρ. 25 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν).

4. Με αίτησή της, επιχείρηση μας γνωρίζει ότι δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάρκο) και παράλληλα ασκεί δραστηριότητα καλλιέργειας πορτοκαλιών (φύτευση 2011).

Σχετικά με τις δαπάνες που έχουν γίνει για τη δραστηριότητα καλλιέργειας πορτοκαλιών (χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση αγροτεμαχίου, κατασκευή αρδευτικού συστήματος, εργαλεία, τρακτέρ) ζητείται να της γνωρίσουμε αν εκπίπτουν οι δαπάνες αυτές από τα ακαθάριστα έσοδα αποκλειστικά από το φωτοβολταϊκό πάρκο, δεδομένου ότι το εισόδημα από την καλλιέργεια πορτοκαλιών θα προκύψει μετά από το 6ο έτος.

5. Μετά τα παραπάνω, όσον αφορά στην απόσβεση της ίδιας της καλλιέργειας (η αξία της φυτείας και όχι της καλλιεργούμενης έκτασης), επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1060/28.3.2013 υπουργική απόφαση προκύπτει εισόδημα από το 6ο έτος και μετά, οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν από το έτος αυτό και μετά με το συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ' της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (Λοιπά πάγια στοιχεία 10%) (σχετ. το αριθ. πρωτ. 1033836/15031/Γ0012/15.11.2007) έγγραφό μας.

Όσον αφορά στην έκπτωση των δαπανών που αποτελούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης (αποκλειστικά της δραστηριότητας καλλιέργειας πορτοκαλιών, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση αγροτεμαχίου), θα αποσβεσθούν από το έτος πραγματοποίησής τους και τέλος, όσον αφορά στα πάγια στοιχεία (μηχ/τα και εγκαταστάσεις) της δραστηριότητας αυτής, θα αποσβεσθούν από το έτος εκείνο που αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της επιχείρησης.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστ. της Δ/νσης
Π. Μπαλάσκας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο