Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-1999 ]

ΠΟΛ.1035/4.2.1999 Ενιαίο νόμισμα Ευρωπαϊκής Ενωσης - ΕΥΡΩ - Τρόπος τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων

(Ενιαίο νόμισμα Ευρωπαϊκής Ενωσης - ΕΥΡΩ - Τρόπος τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1013310/78/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β'
ΠΟΛ.: 1035

ΘΕΜΑ : Ενιαίο Νόμισμα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΥΡΩ - Τρόπος τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

Με αφορμή ερωτήματα για τον τρόπο τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων μετά την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος - ΕΥΡΩ στις πρώτες έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), σας γνωρίζουμε τα εξής.


A. Γενικά

1. Για να συμμετάσχουν τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. στο ενιαίο νόμισμα πρέπει να ικανοποιούν τα οριζόμενα κριτήρια - προϋποθέσεις (πληθωρισμό, μακροπρόθεσμα επιτόκια, δημοσιονομικό έλλειμμα, συνολικό δημόσιο χρέος, σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία), κριτήρια τα οποία είχαν την 1.1.1999 έντεκα χώρες που επιθυμούσαν και την πλήρη ένταξή τους στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ). Οι άλλες χώρες της Ε.Ε. θα προσχωρούν στο τελευταίο στάδιο της ΟΝΕ μόλις εκπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και επιθυμούν την ένταξή τους αυτή. Η χώρα μας θα ενταχθεί στο μεταβατικό καθεστώς την 1.1.2001.

2. Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ σε λογιστική μορφή από 1.1.1999 δεν επιφέρει καμία αλλαγή στον τρόπο τήρησης των βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών για τα έτη 1999 και 2000.
Προστίθεται, βέβαια, ένα νέο νόμισμα, στο οποίο θα γίνονται συναλλαγές με αλλοδαπές επιχειρήσεις, όπως γίνονταν μέχρι τώρα και σε άλλα νομίσματα (Δολάρια, Μάρκα, Λίρες κ.λπ.).

Β. Γλώσσα και νόμισμα τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων

1. Ο ΚΒΣ (παρ. 6, άρθρο 2 του Π.Δ.186/1992) ορίζει ότι: "Τα βιβλία και τα στοιχεία του Κώδικα αυτού τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ' άλλο τρόπο. Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε άλλη γλώσσα και να αναγράφεται σ' αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή".

2. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι τα βιβλία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα.
Στα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές προς επιτηδευματίες, ιδιώτες κ.λπ. στο εσωτερικό της χώρας, πρέπει να χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα και η αξία των αγαθών ή υπηρεσιών να εκφράζεται σε δραχμές.
Ειδικά για τις συναλλαγές με το εξωτερικό, επιτρέπεται τα δεδομένα των στοιχείων να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σ' αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο έγινε η συναλλαγή. Στο στέλεχος των στοιχείων αυτών γίνεται δραχμοποίηση του συναλλάγματος με την επίσημη ισοτιμία για να γίνουν οι εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία.

Γ. Αποτίμηση συναλλαγών με το εξωτερικό

1. Οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα αποτιμώνται στην επίσημη τιμή πώλησης του συναλλάγματος, οι δε απαιτήσεις στην τιμή αγοράς. Ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της αξίας αυτής και της δραχμικής αξίας που προκύπτει με βάση την τιμή του ξένου νομίσματος κατά την ημέρα διακανονισμού ή σε περίπτωση προεμβάσματος για το όλο ή μέρος της αξίας κατά την ημέρα του προεμβάσματος (ΕΓΛΣ, παρ. 2.3.1), τακτοποιείται ως συναλλαγματική διαφορά.

2. Σημειώνεται ότι η μετατροπή από και προς το ΕΥΡΩ των έντεκα εθνικών νομισμάτων των κρατών - μελών που υιοθέτησαν το ΕΥΡΩ ως ενιαίο νόμισμα, αλλά και μεταξύ των νομισμάτων αυτών, θα γίνεται με βάση τις αμετάκλητες επίσημες τιμές μετατροπής, οι οποίες έχουν ως εξής:

Σταθερές ισοτιμίες ΕΥΡΩΜάρκο Γερμανίας 1,95583
Φράγκο Γαλλίας 6,55957
Λίρα Δημ. Ιρλανδίας 0,787564
Φράγκο Βελγίου 40,3399
Φράγκο Λουξεμβούργου 40,3399
Φιορίνι Ολλανδίας 2,20371
Λιρέτα Ιταλίας 1.936,27
Σελίνι Αυστρίας 13,7603
Μάρκο Φινλανδίας 5,94573
Πεσέτα Ισπανίας 166,386
Εσκούδο Πορτογαλίας 200,482

3. Τα εθνικά νομίσματα των έντεκα αυτών χωρών θεωρούνται, με βάση τις πιο πάνω επίσημες τιμές μετατροπής, υποδιαιρέσεις του ΕΥΡΩ, γι' αυτό οι όποιες μετατροπές από τα νομίσματα αυτά προς τη δραχμή και αντιστρόφως, θα πραγματοποιούνται μέσω των αντίστοιχων επίσημων τιμών του ΕΥΡΩ. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν εκδίδει τιμές αγοράς και πώλησης για τα νομίσματα της ζώνης ΕΥΡΩ, διότι αυτές διαμορφώνονται από τις Εμπορικές Τράπεζες ελεύθερα.
Η ενδεικτική τιμή αγοράς π.χ. του μάρκου προκύπτει από την εξής πράξη: Τιμή ΕΥΡΩ δια της πιο πάνω αναφερόμενης σταθερής ισοτιμίας Μάρκου - ΕΥΡΩ : 1,95583

Παράδειγμα

Δεδομένα:
Τιμή αγοράς ΕΥΡΩ σε δραχμές της 27.1.1999: 321,1840
Τιμή πώλησης ΕΥΡΩ σε δραχμές της 27.1.1999: 323,1160
Διαιρούμε με τη σταθερή ισοτιμία ΕΥΡΩ - Μάρκου, η οποία είναι: 1,95583
Τιμή αγοράς μάρκου. Τιμή ΕΥΡΩ : 321,1840 : 1,95583 = 164,2188
Τιμή πώλησης μάρκου. Τιμή ΕΥΡΩ : 323,1160 : 1,95583 = 165,2066

1. Τιμολόγιο αγοράς σε μάρκα: 1.000 Μάρκα.
Δραχμοποιείται ως εξής: 1.000 Χ 165,2066 = 165.207

2. Τιμολόγιο πώλησης σε μάρκα: 3.000 μάρκα
Δραχμοποιείται ως εξής: 3.000 Χ 164,2188 = 492.656

Δ. Αναγραφή τιμών και σε ενδεικτικές τιμές ΕΥΡΩ (προαιρετικά)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, επιτρέπεται στον εκδότη των φορολογικών στοιχείων, αφού αναγράψει τα υποχρεωτικά δεδομένα, να προσθέσει και όποιο άλλο στοιχείο του είναι απαραίτητο. Αρα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, αφού αναγραφούν τα υποχρεωτικά στοιχεία που από τις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζονται στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα και εφόσον ο επιτηδευματίας επιθυμεί, μπορεί να γράψει τα δεδομένα και σε ξένη γλώσσα και να εκφράσει την αξία των αγαθών ή την αξία της παροχής υπηρεσιών και σε ξένο νόμισμα. Αυτονόητο, βέβαια, είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση τα βιβλία θα ενημερωθούν με το ελληνικό νόμισμα.

2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι επιτρέπεται κατά τα έτη 1999 και 2000 να αναγράφονται στα φορολογικά στοιχεία οι τιμές των αγαθών και με ενδεικτικές τιμές σε ΕΥΡΩ, για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Ε. Χρόνος τήρησης βιβλίων και στοιχείων σε ΕΥΡΩ (στάδια)

Συνημμένα σας στέλνουμε τους Πίνακες 2 και 3, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Ομάδα Εργασίας για το ΕΥΡΩ και έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο της Ελλάδας για τη μετάβαση στο ΕΥΡΩ και στους οποίους, εκτός των άλλων, εμφανίζεται και ο χρόνος τήρησης των βιβλίων και στοιχείων σε ΕΥΡΩ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο