Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ6Α 1070505 ΕΞ 7.5.2014 Μεταφορά της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν. Ανατολικής Αττικής, Ν. Δυτικής Αττικής και Ν. Πειραιά στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών και ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης αυτής

(Μεταφορά της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν. Ανατολικής Αττικής, Ν. Δυτικής Αττικής και Ν. Πειραιά στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών και ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης αυτής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1070505 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 1289/21-05-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄ 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και την παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−16», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

ε) Των άρθρων 9, 16, 32, 96 και 328 του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν.

στ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) Του άρθρου 20 του Ν. 3965/2011 (Α΄ 113) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

θ) Του π.δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

ι) Του π.δ. 119/2013 (Α΄153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το αριθμ. Γ.Γ.Δ.Π. 00029/ΕΞ2014 ΕΜΠ/4−4−2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν. Ανατολικής Αττικής, Ν. Δυτικής Αττικής και Ν. Πειραιά στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών και το από 8.4.2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του ίδιου Γενικού Γραμματέα.

3.− Την ανάγκη ανακαθορισμού της διάρθρωσης των Κτηματικών Υπηρεσιών του νομού Αττικής, για λόγους βέλτιστης λειτουργίας των υπηρεσιών της, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και την ταχύτερη διεκπεραίωση του συνόλου της διοικητικής ύλης που χειρίζονται.

4.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, καθώς επέρχεται μείωση των οργανικών μονάδων, κατά τρείς (3) Διευθύνσεις και δέκα εννιά (19) Τμήματα,

αποφασίζουμε:

1. Ανακαθορίζουμε, από 15.6.2014, την εσωτερική διάρθρωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αθηνών, ως εξής:

α) Τμήμα Α΄ − Δημοσίων Κτημάτων,
β) Τμήμα Β΄ − Αιγιαλού και Παραλίας,
γ) Τμήμα Γ΄ − Απαλλοτριώσεων,
δ) Τμήμα Δ΄ − Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών,
ε) Τμήμα Ε΄ − Δικαστικό και Κοινωφελούς Περιουσίας
στ) Τμήμα ΣΤ΄ − Τεχνικό.

2. Οι Κτηματικές Υπηρεσίες Ν. Ανατολικής Αττικής, Ν. Δυτικής Αττικής και Ν. Πειραιά παύουν να λειτουργούν από την ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου, από την οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών και ασκείται από τα αντίστοιχα Τμήματα αυτής.

Από την ίδια ημερομηνία παύει να λειτουργεί το Τμήμα Κοινωφελούς Περιουσίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αθηνών και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο Τμήμα Δικαστικό και Κοινωφελούς Περιουσίας της ίδιας Κτηματικής Υπηρεσίας.

3. Από την ίδια ημερομηνία:

α) Οι οργανικές θέσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν. Ανατολικής Αττικής, Ν. Δυτικής Αττικής και Ν. Πειραιά περιέρχονται στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών, στην οποία μεταφέρεται η καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους και αποτελούν οργανικές θέσεις αυτής.

β) Το προσωπικό που υπηρετεί στις Κτηματικές Υπηρεσίες, που παύουν να λειτουργούν, τοποθετείται στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών.

γ) η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των Κτηματικών Υπηρεσιών, που παύουν να λειτουργούν, καθώς και το φυσικό και ψηφιακό αρχείο αυτών περιέρχεται στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών και του Τμήματος Κοινωφελούς Περιουσίας αυτής περιέρχεται στο Τμήμα Δικαστικό και Κοινωφελούς Περιούσιας της ίδιας Υπηρεσίας.

δ) Όλα τα εκδιδόμενα έγγραφα φέρουν την επωνυμία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αθηνών.

4. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο