Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2014 ]

Αριθμ. 2/34307/0004/30.4.2014 Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 2/4416/0004/17.1.2014 (Β΄ 104) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τρόπος, διαδικασία και όργανα ελέγχου επίτευξης στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παρ. 21 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει»

(Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 2/4416/0004/17.1.2014 (Β΄ 104) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τρόπος, διαδικασία και όργανα ελέγχου επίτευξης στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παρ. 21 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 2/34307/0004

(ΦΕΚ Β' 1289/21-05-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) της παρ. 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), όπως ισχύει, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163).

β) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

3. Την ανάγκη προσδιορισμού του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου επίτευξης στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παρ. 21 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. 2/4416/0004/17.1.2014 (Β΄104) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τρόπος, διαδικασία και όργανα ελέγχου επίτευξης στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παρ. 21 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει», ως ακολούθως:

1. Στην υποπαράγραφο Α της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
« ζ. Ποσοστό απόκλισης μεταξύ προγραμματισμένων και υλοποιηθέντων στόχων κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.»

2. Η υποπαράγραφος α της παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου γνωστοποιεί στην 4η Διεύθυνση Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους τα αποτελέσματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών με τη συμπλήρωση του «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ», του ιδίου, των προϊσταμένων Διεύθυνσης και των προϊσταμένων Τμημάτων. Ειδικά για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού το «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ» συμπληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και του Δελτίου Επίτευξης Στοχοθεσίας του τριμήνου αναφοράς.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο