Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 21035/5.5.2014 Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2014

(Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2014)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 21035

(ΦΕΚ Β' 1283/21-05-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 7 παρ. 1 και 3, 13 παρ. 2 περ. α, παρ. 3 περ. α, παρ. 5 περ. β και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α−8).

2. Το άρθρο 19 παρ. 2, παρ. 3  του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ− το του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).

4. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).

5. To Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 A΄ 21−6−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2014 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α΄ 152) και Π.Δ. 119/2014 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2014) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄/22−11−2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη».

8. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΕ 024/2 έργο 2013ΣΕ02420000 Τομέας Βιομηχανίας − Βιοτεχνίας),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης των γενικών επενδυτικών σχεδίων

1. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2014 καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, σε πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (500.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας και σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια ευρώ (160.000.000 €) για την ενίσχυση των Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.

2. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2014 καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής και σε εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας.

3. Τα ποσά της παραγράφου 1 που δεν θα απορροφηθούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο μεταφέρονται στη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο.

Άρθρο 2
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής που προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων του εν λόγω νόμου ανέρχεται για το έτος 2014 σε τρία δισεκατομμύρια ευρώ (3.000.000.000 €), εκ των οποίων το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1.000.000.000 €) καθορίζεται για την ενίσχυση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3908/2011.

Άρθρο 3
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης των ειδικών επενδυτικών σχεδίων

Το συνολικό ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά το έτος 2014 για την ενίσχυση των ειδικών επενδυτικών σχεδίων:

α. της Επιχειρηματικότητας των Νέων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. α του ν. 3908/2011 καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €).

β. της Συνέργειας και Δικτύωσης του άρθρου 13 παρ. 1 περ. δ ν. 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 22 του ν. 4146/2014 καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €).

Άρθρο 4
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι για το έτος 2014 θα προκύψει δαπάνη εκατό (100) εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 024/2 έργο 2013ΣΕ02420000 Τομέας Βιομηχανίας − Βιοτεχνίας) και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων.

2. Για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι θα προκύψει δαπάνη τριακοσίων τριάντα (330) εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο έτος, διακοσίων τριάντα (230) εκατομμυρίων ευρώ για το δεύτερο έτος, διακοσίων (200) εκατομμυρίων ευρώ για το τρίτο έτος και διακοσίων (200) εκατομμυρίων ευρώ για το τέταρτο έτος σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων κατά το πρώτο έτος, ενώ θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ, αντιστοίχως, για κάθε ένα από τα επόμενα τρία έτη.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο