Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2014 ]

Αριθμ. 2/38310/0025/14.5.2014 Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

(Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
Αριθμ. 2/38310/0025


(ΦΕΚ Β' 1262/16-05-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
ΤΜΗΜΑ: Δ'

Τηλέφωνο: 210 3338902
210 3338960

ΘΕΜΑ: Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2322/1995 περί «Παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105/09.07.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3816/2010 περί «Αποπληρωμής ενήμερων οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών πυρόπληκτων νομών» (ΦΕΚ 6 Α΄/26−1−2010).

4. Την υπ’ αριθ. 2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. 2/18872/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. 2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθ. 2/56146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθ. 2/56179/0025/7.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1697/2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθ. 2/75172/0025/26.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. 2/18875/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αριθ. 2/27281/0025/08.8.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1303/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αριθ. 2/20087/0025/30.6.2010 (ΦΕΚ 974/2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

13. Την υπ’ αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2375/2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αριθ. 2/35562/0025/24.8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1899/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

15. Την υπ’ αριθ. 2/73490/0025/14.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3116/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

16. Την υπ’ αριθ. 2/14709/0025/14.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747/2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

17. Την υπ’ αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858/2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

18. Την υπ’ αριθ. 2/5636/0025/13.7.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1400/2009) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

19. Την υπ’ αριθ. 2/52815/0025/4.8.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1559/2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

20. Την υπ’ αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2155/2009) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

21. Την υπ’ αριθ. 2/39254/0025/12.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2217/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

22. Την υπ’ αριθ. 2/20592/0025/6.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1596/2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

23. Την υπ’ αριθ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

24. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/4242/0025/01.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 300/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.

25. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/64312/0025/12.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

26. Την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους δανειολήπτες εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής δόσεων επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων.

27. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 9/13.5.2014), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την αναστολή καταβολής δόσεων των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των με αριθ. 2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 2/18872/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/2006), 2/27281/0025/8.8.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1303/2006), 2/56146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006), 2/56179/0025/7.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1697/2006), 2/75172/0025/26.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/2007), 2/18875/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 2/20087/0025/30.6.2010 (ΦΕΚ 974/2010), 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 820/2011), 2/35562/0025/24.8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1899/2011), 2/73490/0025/14.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3116 /2011), 2/14709/0025/14.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747/2009) υπουργικών αποφάσεων, στο μέρος (1) της με αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858/2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στα μέρη (Α) και (Γ) της με αριθ. 2/5636/0025/13.07.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1400/2009) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και στο μέρος Α) της με αριθ. 2/64312/0025/12.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ή και στις σχετικές τροποποιήσεις αυτών, όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2014. Τα χρεολύσια των δόσεων των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου. Συγκεκριμένα, το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2013 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 30.06.2015, το χρεολύσιο της δόσης 30.06.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 31.12.2015 και το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2014 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 30.06.2016. Όσον αφορά στην κατάπτωση της εγγύησης του Ε.Δ., έκαστη εκ των ανωτέρω δόσεων, όπως αυτή προσαυξάνεται με το αντίστοιχο χρεολύσιο της δόσης που αναστέλλεται, λογίζεται ως μία δόση.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ε.Δ.

Β. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της με αριθ. 2/49741/0025/29.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3042/2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2014. Το χρεολύσιο της δόσης 31.12.2013 προσαυξάνει και αποπληρώνεται με τη δόση της 30.06.2015, ενώ τα χρεολύσια των δόσεων 30.06.2014 και 31.12.2014 προσαυξάνουν και αποπληρώνονται με τη δόση της 31.12.2015, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου. Όσον αφορά στην κατάπτωση της εγγύησης του Ε.Δ., η δόση της 30.06.2015, όπως αυτή προσαυξάνεται με το αντίστοιχο χρεολύσιο της δόσης που αναστέλλεται, λογίζεται ως μία δόση.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ε.Δ.

Γ. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των με αριθ. 2/90986/0025/29.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3042/2011), 2/39254/0025/12.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2217/2011), 2/20592/0025/6.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1596/2011) υπουργικές αποφάσεις και στην παράγραφο ιι) του μέρους (Α) της με αριθ. 2/22475/0025/25.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1346/2012) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 30.06.2014. Τα χρεολύσια των δόσεων των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνουν και αποπληρώνονται μαζί με την τελευταία δόση του δανείου, ήτοι την 31.12.2014, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ε.Δ.

Δ. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, των οποίων τα δάνεια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των με αριθ. 2/22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) και 2/4242/0025/1.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 300/2006) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στο μέρος (Β) της με αριθ. 2/5636/0025/13.7.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1400/2009) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και στο μέρος Β) της με αριθ. 2/64312/0025/12.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αιτηθούν την υπαγωγή των εγγυημένων οφειλών τους στις ανωτέρω Α, Β ή Γ περιπτώσεις της παρούσας, ανάλογα: i) με την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου και ii) την τελευταία τροποποιητική απόφαση που αυτές έχουν υπαχθεί.

Ε. Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις διατάξεις της παρούσας είναι:

1. να έχουν, προηγουμένως, εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, πριν την έναρξη της περιόδου αναστολής, καθώς και την τυχόν οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας,

2. να βρίσκονται σε λειτουργία (προσκόμιση του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 και της τελευταίας υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης Φ.Π. Α. ή του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε1 για όσους δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε3),

3. να μην έχουν υπαχθεί, αλλά ούτε και να έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει (προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από το οικείο Πρωτοδικείο) και

4. η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας του δανείου (με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά την αναστολή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών σε περίπτωση εκκαθάρισης).

Επισημαίνεται ότι απαραίτητος όρος για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας είναι η αναστολή να πραγματοποιείται επί ίσοις όροις τόσο για το εγγυημένο, όσο και για το μη εγγυημένο τμήμα των αναστελλόμενων δόσεων και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα για τα μη εγγυημένα από το Δημόσιο δάνεια. Σε κάθε περίπτωση και ιδίως ελλείψει μη εγγυημένου τμήματος, η υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης εκ μέρους του οικείου πιστωτικού ιδρύματος, κατ’ ελάχιστον των οικονομικών καταστάσεων και των καταστάσεων ταμειακών ροών της αιτούσας επιχείρησης, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη, στην τραπεζική του πρακτική μέθοδο, αναφορικά με μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, η οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΣΤ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014. Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.

Ζ. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 31.12.2014 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους − Δ.25−Τμήμα Δ, σε κεντρικό επίπεδο και σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση ένταξης των οφειλών τους στις διατάξεις της παρούσας, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Κωδικός Τράπεζας
2. Υποκατάστημα Τράπεζας
3. Αριθμός δανειακού λογαριασμού
4. Επώνυμο δανειολήπτη/Επωνυμία επιχείρησης
5. Όνομα δανειολήπτη
6. Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
7. Δ.Ο.Υ. Κωδικός
8. Δ.Ο.Υ. Όνομα
9. Αρχική Υπουργική Απόφαση
10. Ημερομηνία αρχικής Υπουργικής Απόφασης
11. Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση
12. Ημερομηνία τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης
13. Αριθμός αρχικής σύμβασης
14. Ημερομηνία αρχικής σύμβασης
15. Αριθμός τελευταίας τροποποιητικής σύμβασης
16. Ημερομηνία τελευταίας τροποποιητικής σύμβασης
17. Είδος δανείου (χρεολυτικό, τοκοχρεολυτικό)
18. Αρχικό ποσό ρυθμιζόμενων οφειλών
19. Αρχικό ποσό εγκριθέντος δανείου
20. Ημερομηνία εκταμίευσης/ρύθμισης
21. Υπόλοιπο δανείου πριν την έναρξη της περιόδου αναστολής
22. Ποσό χρεολυσίου/χρεολυσίων που αναστέλλεται/αναστέλλονται
23. Διάρκεια του δανείου
24. Ημερομηνία λήξης δανείου
25. Αιτιολόγηση υπαγωγής (σύμφωνα με την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο Ε της παρούσας).

Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης, οι δανειολήπτες υποχρεούνται, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σε αυτούς του γεγονότος της καταγγελίας, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Ελληνικό Δημόσιο τυχόν ενστάσεις που μπορούν να προβάλλουν κατά της δανείστριας τράπεζας, προσκομίζοντας απαραιτήτως τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω αναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α.α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο