Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-1999 ]

ΠΟΛ.1027/3.2.1999 Φορολογικές απαλλαγές επί των εισοδημάτων που αποκτούν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου και τα συνδεόμενα μ αυτή πρόσωπα (εργαζόμενοι),καθώς και απαλλαγές της Τράπεζας από άλλες φορολογικές υποχρεώσεις

(Φορολογικές απαλλαγές επί των εισοδημάτων που αποκτούν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου και τα συνδεόμενα μ αυτή πρόσωπα (εργαζόμενοι),καθώς και απαλλαγές της Τράπεζας από άλλες φορολογικές υποχρεώσεις)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ.:.1012495/180/Α0012,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ, ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'-Β'
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β'
ΠΟΛ.: 1027

ΘΕΜΑ: Φορολογικές απαλλαγές επί των εισοδημάτων που αποκτούν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα συνδεόμενα με αυτή πρόσωπα (εργαζόμενοι) καθώς και απαλλαγές της Τράπεζας από άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

Με τις διατάξεις του άρθρου 52 της Ιδρυτικής Συμφωνίας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου, που κυρώθηκε με το Ν.2380/1996 (ΦΕΚ 38/Α'), θεσπίζονται φορολογικές απαλλαγές στην άμεση και έμμεση φορολογία και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για θέματα αρμοδιοτήτων μας.

Α. Φορολογία εισοδήματος
1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 52 της πιο πάνω Ιδρυτικής Συμφωνίας, ορίζεται ότι η Τράπεζα, η οποία είναι ανεξάρτητος Διεθνής Οργανισμός, με πλήρη νομική προσωπικότητα χωρίς συγκεκριμένο νομικό τύπο (άρθρο 44 της Συμφωνίας), τα περιουσιακά της στοιχεία, τα έσοδα, οι εργασίες και οι
συναλλαγές της απαλλάσσονται από κάθε φορολογία και τελωνειακούς δασμούς. Λόγω των απαλλακτικών αυτών διατάξεων, βάσει των οποίων η Τράπεζα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, της έλλειψης συγκεκριμένου νομικού τύπου και της μη αναφοράς των άρθρων 101 (υποκείμενο του φόρου) και 107 (υπόχρεος σε δήλωση) του Ν.2238/1994 σε Διεθνείς Οργανισμούς, συνάγεται ότι η συγκεκριμένη Τράπεζα δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει κάθε χρόνο Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

2. Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου, ορίζεται ότι η Τράπεζα απαλλάσσεται, επίσης, από κάθε υποχρέωση για την πληρωμή, παρακράτηση ή είσπραξη οποιουδήποτε φόρου ή δασμού. Επομένως, η Τράπεζα δεν θα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου επί των εισοδημάτων που αποκτούν οι συναλλασσόμενοι μ' αυτή, ανεξάρτητα αν είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται κανενός είδους φόρος, κατά συνέπεια και φόρος εισοδήματος, επί των ομολογιών ή τίτλων που εκδίδει η Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μερισμάτων ή τόκων εξ αυτών, από οποιονδήποτε και αν κατέχονται. Το γεγονός ότι οι ομολογίες ή οι τίτλοι εκδίδονται από την Τράπεζα, καθώς και ο τόπος ή το νόμισμα στο οποίο εκδίδονται ή αν είναι απαιτητοί ή έχουν καταβληθεί ή ο τόπος στον οποίο βρίσκεται το γραφείο ή διεκπεραιώνονται υποθέσεις της Τράπεζας, δεν επηρεάζουν την πιο πάνω φορολογική απαλλαγή.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται κανενός είδους φόρος επί ομολογιών ή τίτλων που εγγυάται η Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μερισμάτων ή τόκων εξ αυτών, από οποιονδήποτε και αν κατέχονται. Το γεγονός ότι εγγυώνται από την Τράπεζα ή ο τόπος διεκπεραίωσης των υποθέσεων της Τράπεζας, δεν επηρεάζουν την πιο πάνω φορολογική απαλλαγή.

5. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται φόρος επί του μισθού και των αποδοχών που καταβάλλει η Τράπεζα στους Διευθυντές, αναπληρωτές Διευθυντές, αξιωματούχους ή υπαλλήλους της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων που ενεργούν κατ' εντολή της Τράπεζας, εκτός εάν ένα κράτος - μέλος καταθέσει, ταυτόχρονα με τα όργανα επικύρωσης ή αποδοχής του, δήλωση ότι επιφυλάσσει για τον εαυτό του και τις πολιτικές υποδιαιρέσεις του το δικαίωμα να επιβάλλει φόρο επί των μισθών και
αποδοχών που καταβάλλει η Τράπεζα σε υπηκόους ή κατοίκους του εν λόγω κράτους - μέλους.

6. Εξάλλου, με τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του κυρωτικού Ν.2380/7.3.1996 ορίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κάθε είδους φόρου επί των μισθών και πάσης φύσεως αμοιβών που καταβάλλει η Τράπεζα σε υπαλλήλους της ή εμπειρογνώμονες στους οποίους έχει αναθέσει έργο, οι οποίοι είναι Ελληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδας (παρ. 2, άρθρου 52 της Ιδρυτικής Συμφωνίας).

7. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 της Συμφωνίας Εδρας της Τράπεζας, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που συνδέονται με την Τράπεζα, όπως αυτά κατονομάζονται στην παρ. 7 του παρόντος, θα απαλλάσσονται από το φόρο επί των μισθών και των αποδοχών που τους καταβάλλονται από την Τράπεζα. Η χώρα μας δεν διατήρησε την επιφύλαξή της να επιβάλλει κάθε είδους φόρο επί των μισθών και πάσης φύσεως αμοιβών που καταβάλλει η Τράπεζα σε υπαλλήλους της ή εμπειρογνώμονες στους οποίους έχει αναθέσει έργο, οι οποίοι είναι Ελληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδας.

8. Ακόμη, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Συμφωνίας Εδρας της προαναφερόμενης Τράπεζας, που βρίσκεται στο στάδιο της κύρωσής της, αναλύονται οι έννοιες των αξιωματούχων και των υπαλλήλων της, καθώς και των προσώπων που συνδέονται με την Τράπεζα.
- Ως "Αξιωματούχοι", θεωρούνται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που ο Πρόεδρος της Τράπεζας δύναται να ορίζει ως "Αξιωματούχους της Τράπεζας".
- Ως "Υπάλληλοι της Τράπεζας", θεωρούνται όλο το προσωπικό, εκτός από το προσωπικό που προσλαμβάνεται τοπικά και αμείβεται με την ώρα (ωριαία αποζημίωση), ανεξάρτητα από την εθνικότητά του.
- Ως "Πρόσωπα που συνδέονται με την Τράπεζα", θεωρούνται οι Διοικητές, οι Αναπληρωματικοί Διοικητές, οι Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διοικητές, οι Διευθυντές, οι Αναπληρωματικοί Διευθυντές, οι Προσωρινοί Αναπληρωματικοί Διευθυντές, ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, οι Αξιωματούχοι και οι Υπάλληλοι της Τράπεζας, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που ενεργούν κατ' εντολή της Τράπεζας.

9. Από τα εκτεθέντα στις παρ. 5 έως 8 του παρόντος, καθίσταται προφανές ότι απαλλάσσονται από το φόρο οι μισθοί και οι αποδοχές που καταβάλλει η Τράπεζα στους Διοικητές, Αναπληρωματικούς Διοικητές, Προσωρινούς Αναπληρωματικούς Διοικητές, Διευθυντές, Αναπληρωματικούς Διευθυντές, Προσωρινούς Αναπληρωματικούς Διευθυντές, Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, Αξιωματούχους και Υπαλλήλους της Τράπεζας, καθώς και στους εμπειρογνώμονες που ενεργούν κατ' εντολή της Τράπεζας, ανεξάρτητα αν είναι Ελληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδας ή όχι.
Αντίθετα, επιβάλλεται φόρος στις αμοιβές που αποκτούν πρόσωπα που προσλαμβάνονται τοπικά και αμείβονται με την ώρα (ωριαία αποζημίωση), π.χ. καθαριστές κτιρίων, συντηρητές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ., ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, αλλά η Τράπεζα απαλλάσσεται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου επί των πιο πάνω αμοιβών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 52 της Ιδρυτικής της Συμφωνίας και της παρ. 1 του άρθρου 12 της Συμφωνίας Εδρας.

10. Οι πιο πάνω φορολογικές απαλλαγές ισχύουν από της δημοσίευσης του Ν.2380/1996, δηλαδή από 7.3.1996.

Β. Ειδικές φορολογίες

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.2380/1996 "Κύρωση Συμφωνίας για την ίδρυση της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου", ορίζεται ότι:
"Η Τράπεζα, τα περιουσιακά της στοιχεία, τα έσοδα, οι εργασίες και οι συναλλαγές της απαλλάσσονται από κάθε φορολογία και τελωνιακούς δασμούς. Η Τράπεζα απαλλάσσεται, επίσης, από κάθε υποχρέωση για την πληρωμή, παρακράτηση ή είσπραξη οποιουδήποτε φόρου ή δασμού".
Σχετικά με τις παρεχόμενες με τη διάταξη αυτή απαλλαγές, σε ό, τι αφορούν ειδικές φορολογίες, διευκρινίζονται τα εξής:
Με τη διάταξη αυτή παρέχονται απαλλαγές, αφενός υπέρ της Τράπεζας (υποκειμενικές απαλλαγές) και αφετέρου για τα περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα, τις εργασίες και τις συναλλαγές αυτής (αντικειμενικές απαλλαγές).

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στην απαλλαγή εμπίπτουν:

α) Τα τέλη χαρτοσήμου, τόσο τα αναλογικά, όσο και τα πάγια.
Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η απαλλαγή αφορά και τα έσοδα, τις εργασίες και τις συναλλαγές της Τράπεζας για τις πράξεις αυτές, όπως π.χ. για το κεφάλαιο, τις εισφορές των κρατών - μελών, τα μισθώματα ακινήτων, τα δάνεια τόσο στις περιπτώσεις που συμβάλλεται ως δανειοδότης, όσο και στις περιπτώσεις που συμβάλλεται ως δανειολήπτης, εκχωρήσεις απαιτήσεων, αναδοχές χρεών, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές και άλλες αποζημιώσεις, τόκους, παρεπόμενα σύμφωνα, εγγυητικές επιστολές, άδειες, αγωγές, προσφυγές και άλλα ένδικα μέσα κ.λπ., δεν καταβάλλονται τέλη χαρτοσήμου, τόσο από την Τράπεζα, όσο και από τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Τράπεζα.

β) Ο Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών για τα έσοδα αυτής. Τα έσοδα της Τράπεζας από τόκους, προμήθειες κ.λπ. και στην περίπτωση που θα κριθεί ότι εμπίπτει στα πρόσωπα του άρθρου 8 του Ν.1676/1986, δεν υπόκεινται στο φόρο αυτό.

γ) Ο φόρος κύκλου εργασιών. Για τα ασφάλιστρα που θα καταβάλει η Τράπεζα σε ασφαλιστικές εταιρίες δεν οφείλεται φόρος κύκλου εργασιών.

δ) Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων για το αρχικό κεφάλαιο και τυχόν αυξήσεις.

ε) Τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων.

στ) Ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Διευκρινίζεται ότι, λόγω της γενικής διατύπωσης των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου, αλλά και του σκοπού στον οποίο απέβλεψε η Συμφωνία για την ίδρυση της Τράπεζας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι απαλλαγές δεν αφορούν μόνο φόρους υπέρ του Δημοσίου, αλλά και φόρους υπέρ τρίτων. Δεν αφορούν, όμως, τα κάθε είδους ανταποδοτικά τέλη. Εξάλλου, στις απαλλαγές δεν εμπίπτει το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2579/1998, ενόψει των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου αυτού.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ότι δεν επιβάλλεται φόρος επί του μισθού και των αποδοχών που καταβάλλει η Τράπεζα στους Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές, Αξιωματούχους ή Υπαλλήλους της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων που ενεργούν κατ' εντολή της Τράπεζας, πλην της περίπτωσης που το κράτος - μέλος καταθέσει, ταυτόχρονα με τα όργανα επικύρωσης ή αποδοχής του, δήλωση ότι επιφυλάσσει για τον εαυτό του και τις πολιτικές υποδιαιρέσεις του το δικαίωμα να επιβάλλει η Τράπεζα σε υπηκόους ή κατοίκους του εν λόγω κράτους - μέλους.
Δεδομένου ότι δεν συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση, απαλλάσσονται και από τα τέλη χαρτοσήμου οι μισθοί και οι αποδοχές που καταβάλλει η Τράπεζα για όλα τα ανωτέρω πρόσωπα, τόσο για το ποσοστό του τέλους που θα βάρυνε την Τράπεζα (όσο και αυτό που θα βάρυνε τα πρόσωπα αυτά).

3. Με τις παρ. 3 και 4 γίνεται ειδικότερη μνεία σε ορισμένα έγγραφα (ομολογίες ή τίτλους που εκδίδει ή εγγυάται η Τράπεζα). Επομένως και για τα έγγραφα αυτά δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. Η απαλλαγή, βεβαίως, αυτή καλύπτεται και από την παρ. 1 του άρθρου 52.

4. Οι ανωτέρω απαλλαγές στις ειδικές φορολογίες ισχύουν από 7.3.1996 (δημοσίευση του Ν.2380/1996).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο