Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2014 ]

Αριθμ. πράξης Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2671/30.04.2014 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

(Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος)

Κατηγορία: Λοιπά

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. πράξης. 2671/30.04.2014

(ΦΕΚ Β' 1233/14-05-2014)

Aφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του Ν. 2548/97,

β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,

γ) το Π.Δ. 384/31.12.92, που αφορά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESA 2010).

ε) τον Κανονισμό (EE) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (EKT/2013/33) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1358/2011 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ/2011/26), που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9),

στ) τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1024/2013 της 15ης Οκτωβρίου 2013, που αφορά την ανάληψη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγκεκριμένων καθηκόντων αναφορικά με τη εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων,

ζ) την ανάγκη παροχής αναλυτικότερης πληροφόρησης σχετικά με τις καταθέσεις και τα δάνεια στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. α) Η Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματα 1 έως και 17, θα υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το αναθεωρημένο υπόδειγμα και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωσή του που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

β) Ειδικότερα:

i) τα Παραρτήματα 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β, 4, 5α, 5β, 6α, 6β, 7, 8, 9α, 9β και 9γ αποστέλλονται κατά περίπτωση με στοιχεία που αφορούν είτε υπόλοιπα λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού στο τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται είτε πράξεις και συναλλαγές στη διάρκεια του μήνα αυτού,

ii) τα Παραρτήματα 10, 11, 12, 13 και 14 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου, την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται,

iii) τα Παραρτήματα 15 και 16 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται και

iv) το Παράρτημα 17 αποστέλλεται με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται.

2. Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής – Τμήμα Στατιστικής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) θα πραγματοποιείται ως εξής:

α) Η Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματά της θα αποστέλλεται στην πιο πάνω Διεύθυνση μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και κρυπτογραφημένο μήνυμα (e−mail) με τις νόμιμες ηλεκτρονικές υπογραφές.

β) Ειδικότερα:

i) η Λογιστική Κατάσταση κάθε μήνα με τα Παραρτήματα 1α, 2α, 2β, 3α, 3β, 4, 5α, 5β, 6α, 6β, 7, 8, 9α, 9β και 9γ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία,

ii) το Παθητικό της Λογιστικής Κατάστασης και τα Παραρτήματα 3α και 3β θα αποστέλλονται παράλληλα και στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Καταθέσεων, για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών δεσμεύσεων,

iii) τα Παραρτήματα 10, 11, 12, 13 και 14 εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία,

iv) τα Παραρτήματα 15 και 16 εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το τέλος του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία,

v) το Παράρτημα 17 εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το τέλος του έτους στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

3. Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αφορά το μήνα Μάιο του 2014.

4. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται με βάση τη παρούσα Πράξη δύνανται να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ζώνης του ευρώ.

5. Τα παραρτήματα 6α και 6β, που αφορούν τα στοιχεία των καταθέσεων και των δανείων ορισμένων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μπορούν να μεταβάλλονται χωρίς να απαιτείται Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής στις περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης φορέων.

6. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητήσει τριμηνιαία στοιχεία για τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, τα ρέπος και τα δάνεια (σε ευρώ και λοιπά νομίσματα) και άλλων επιμέρους φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 6α και 6β. Η αποστολή των πρόσθετων αυτών στοιχείων θα αφορά στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (31η Μαρτίου, 30η Ιουνίου, 30η Σεπτεμβρίου, 31η Δεκεμβρίου) και θα πραγματοποιείται εικοσιπέντε εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας του τριμήνου αναφοράς. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίου θα ζητούνται τα παραπάνω στοιχεία θα γνωστοποιούνται στα ΠΙ τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από το τέλος κάθε τριμήνου.

7. Από την εφαρμογή της παρούσας πράξης (Ιούνιος 2014) καταργείται η ΠΔΤΕ 2623/12.2.2010 όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΠΔ/ΤΕ 2637/7.12.2010 και 2659/11.06.2012.

8. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55 Γ, όπως ισχύουν) και του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει.

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο