Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2014 ]

Αριθ. 14867/825/9.5.2014 Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα

(Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα)

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Αριθ. 14867/825

(ΦΕΚ Β' 1241/15-05-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (163 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5−7−2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».

4. Την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΑ.6: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, παράγραφος 1 του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (85 Α΄).

5. Το άρθρο 73 παρ. 3β του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84).

6. Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Πρακτικό 4/8−5−2014).

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα

Άρθρο 1
Τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

1. Το ΗΜΑ τηρείται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Για το ΗΜΑ δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 2
Τήρηση βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας και σύμπτυξη του βιβλίου και του ΗΜΑ

1. Το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας τηρείται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Για το βιβλίο αυτό δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία.

2. Η διαδικασία και ο τρόπος τήρησης βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας εξαρτάται,μεταξύ άλλων από την φύση και την έκταση του έργου, τον αριθμό των εργοταξίων που υπάρχουν, την μεταξύ τους απόσταση, κ.λπ. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο σκοπός για τον οποίο έχει καθιερωθεί το βιβλίο αυτό εκπληρούται εις το ακέραιο. Ειδικότερα οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν άμεσα γνώση των υποδείξεων και να προβαίνουν στην λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Όσον αφορά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου ενημερώνεται η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Η ενημέρωση της επιθεώρησης εργασίας γίνεται με την εκ των προτέρων γνωστοποίηση ή στις περιπτώσεις που η εκ των προτέρων γνωστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική κατά τον έλεγχο στο εργοτάξιο.

3. Στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια όταν παρευρίσκονται περισσότεροι του ενός εργολάβοι (εργοδότες) και ο κάθε εργοδότης παρέχει στους εργαζόμενους του υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης τεχνικού ασφάλειας ή ιατρού εργασίας, τηρούνται χωριστά από έκαστο εργοδότη βιβλία υποδείξεων όπως από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται. Εφόσον ο αριθμός των εργολάβων που ταυτόχρονα απασχολούνται δεν είναι μεγάλος και το μέγεθος και η έκταση του έργου το επιτρέπουν, μπορεί να τηρείται ένα μοναδικό βιβλίο γραπτών υποδείξεων στο χώρο του έργου. Στις λοιπές περιπτώσεις εφόσον για το σύνολο του εργοταξίου έχει ορισθεί ένας τεχνικός ασφάλειας τηρείται ένα και μοναδικό βιβλίο υποδείξεων.

4. Το βιβλίο τηρείται σε έντυπη ή «ηλεκτρονική μορφή» με ευθύνη των εργολάβων και του εργολάβου ολόκληρου του έργου ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει εργολάβος ολοκλήρου του έργου με ευθύνη και του κυρίου του έργου.

5. Δεν απαιτείται θεώρηση του βιβλίου από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και μπορεί το συγκεκριμένο βιβλίο υποδείξεων να προσαρτάται στο ΗΜΑ ή και να ενοποιούνται τα δύο βιβλία αρκεί να υπάρχει σαφήνεια ως προς τις καταχωρούμενες εγγραφές−υποδείξεις, την ιδιότητα του προσώπου που προβαίνει στη σχετική υπόδειξη κ.λπ. Ειδικότερα για το βιβλίο υποδείξεων η πρώτη αναγραφή που γίνεται από τον τεχνικό ασφάλειας ή/ και τον ιατρό εργασίας αφορούν την από αυτούς ανάληψη υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης αναγράφοντας και την σχετική ημερομηνία ή/και ώρα θέτοντας την σχετική σφραγίδα τους. Για τα εργοτάξια που κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης βρίσκονται σε εξέλιξη διατηρούνται τα προϋπάρχοντα βιβλία.

6. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας δικαιούνται να λαμβάνουν «αντίγραφο» των σελίδων του βιβλίου υποδείξεων.

7. Οι σχετικές λεπτομέρειες για τις τηρούμενες διαδικασίες κ.λπ. συμπεριλαμβάνονται στην εκ των προτέρων γνωστοποίηση.

Άρθρο 3
Τήρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ)

Τα ΣΑΥ και ΦΑΥ τηρούνται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνονται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 4
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση

Η προβλεπόμενη στο π.δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (212 Α΄), άρθρο 3, παράγραφος 12 «διαβίβαση» της εκ των προτέρων γνωστοποίησης στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή email. Αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας είναι εκείνες της τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης τα στοιχεία των οποίων εμφαίνονται, κάθε φορά στην ιστοθέση www.ypakp.gr στην διαδρομή Υπουργείο/Ειδική Γραμματεία Σ.ΕΠ.Ε./Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες Σ.ΕΠ.Ε./Πίνακας, διευθύνσεων, τηλεφώνων και e−mails/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Άρθρο 5
Βεβαίωση ικριωμάτων

Η βεβαίωση του υπεύθυνου μηχανικού για εργασίες επί σταθερών ικριωμάτων αυτή τηρείται στον τόπον εργασίας και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων της επιθεώρησης εργασίας εφόσον ζητηθεί κατά την διάρκεια των πραγματοποιούμενων ελέγχων.

Άρθρο 6
Έλεγχος νομότυπου αναθέσεων

Ειδικότερα για τα τεχνικά έργα ο έλεγχος του νομότυπου των αναθέσεων, καθώς και της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής και του νομότυπου των συμβάσεων διενεργείται κατά περίπτωση κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια κατά την γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο