Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ5Α 1075658 ΕΞ 15.5.2014 Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

(Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα,15.05.2014
Αρ. Πρωτ.: Δ5Α 1075658 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 1239/15-05-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Β. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α. Δ/ΝΣΗ 24η ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς και Κολωνού 2
Ταχ. Κώδ. : 104 37 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128Α΄) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 περί «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ − ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ − ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Φ.Ε.Κ. 9Α΄/29.1.2008) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 73 παρ. 1 περ. ΣΤ του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 70Α΄/91) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύουν.

5 Την με αριθμ. 1075801/3809/0005/31.7.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1594/ Β΄/4−8−2009) «Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία» η οποία ανανεώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ5 1035976 ΕΞ 26.2.2013  (ΦΕΚ 463/τ.Β΄) και Δ5Α 1154817 ΕΞ 11.10.2013  (ΦΕΚ 2559/Β΄) υπουργικές αποφάσεις.

6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΕΦΚ Α 5011386 ΕΞ 13.5.2014 (ΦΕΚ 1214/Β΄/13.05.2014) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/ Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

7. Την αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 25.4.2012 υπουργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. ....» (ΦΕΚ 1363/Β΄).

8. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−7−2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

9. Την κατάργηση του ειδικού χρωματισμένου και ιχνηθετημένου πετρελαίου και την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.

10. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους περίπου 135.000,00 € για το οικ. έτος 2014, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23 180 − Κ.Α.Ε. 0874).

11. Την αριθμ. 2/8542/ΔΠΔΑ/30.01.2014 υπουργική απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης οικ. έτους 2014, Ειδικού Φορέα 23−180 και ΚΑΕ 0874, με ΑΔΑ: ΒΙΡ5Η−1ΗΧ και α/α 12251 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ανάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ − Α.Τ.Ε. BANK για την πληρωμή στους αγρότες της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, για το έτος 2014, με πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, δυνάμει της με αριθμ. 1075801/3809/0005/31.7.2009 (ΦΕΚ 1594/Β΄/4−8−2009) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Η αμοιβή της Τράπεζας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζεται σε 0,10€ ανά συναλλαγή.

Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο