Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-1987 ]

Αριθ. 12962(ΠΟΛ)2029/3.11.1987 Καθορισμός των δαπανών που αφορούν επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και εντάσσονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ/Α/161) «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία»

(Καθορισμός των δαπανών που αφορούν επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και εντάσσονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ/Α/161) «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία»)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ. 12962(ΠΟΛ)2029

(ΦΕΚ Β' 743/24-12-1987)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 9 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ/Α/ 161) «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία» που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ. 1 του άρθρου 35. του Ν.Δ. 3323/1955.

β) του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ/Α/13) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας».

γ) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ/Α/137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

δ) του Π.Δ. 437/1985 (ΦΕΚ/Α/157) «για τον καθορισμό και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

2. Την ανάγκη του καθορισμού του είδους των δαπανών που αφορούν επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ/Α/161),

αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζουμε ως επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας δαπάνες, τις δαπάνες που αφορούν τις εξής δραστηριότητες:
1.1. Μελέτη και εκπόνηση πρωτότυπων εργασιών που έχουν σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σύμφωνα με γενικά παραδεκτές επιστημονικές θεωρίες, ή την επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα (επιστημονικές έρευνες).
1.2. Μελέτη και εκπόνηση συστηματικών εργασιών που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή από την πρακτική εμπειρία) με σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων (συσκευών, μηχανών, κατασκευών κ.λπ), την κατάρτιση νέων διαδικασιών συστημάτων ή υπηρεσιών, ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν για συγκεκριμένες εφαρμογές (τεχνολογικές έρευνες).

2. Στις παραπάνω δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας περιλαμβάνονται επίσης ενδεικτικά και οι δραστηριότητες για:
- κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζήτηση συγγενών εφευρέσεων, υποστήριξη του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας των επινοημάτων (άρθρο 5 του Ν. 1733/22/9/1987)
- εκτέλεση κατασκευαστικών μελετών (engineering) για το τελικό προϊόν και την τελική διαμόρφωση του προϊόντος, ώστε να είναι εμπορεύσιμο, δοκιμαστική κατασκευή μικρής σειράς πρωτοτύπων.
- εκτέλεση βιομηχανικών σχεδίων (industrial design)
- σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για εξαρτήματα, υλικά, διατάξεις και προτύπων προδιαγραφών προϊόντων και μεθόδων εξέτασης κι ελέγχου αυτών.
- οριστική διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού, εργαλείων και των προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και παραγωγής.
- υλοποίηση έργων επίδειξης (demonstration projects), εφόσον αυτά συνδυάζονται με δοκιμαστική εφαρμογή νέου προϊόντος ή μεθόδου παραγωγής.
- εκτέλεση μελετών αγοράς κι εμπορίας (marketing) νέων προϊόντων μιας επιχειρηματικής μονάδας.

3. Όλες οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που σχετίζονται με την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τη φύση τους, θεωρούνται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 1731/1987. Ως τέτοιες δαπάνες αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής:

α) εξοπλισμός εργαστηριακής υποδομής κι εγκαταστάσεων ημιβιομηχανικών δοκιμών.

β) αμοιβές προσωπικού κάθε βαθμίδας (εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τεχνικοί, διοικητικοί, κ.λπ) που απασχολούνται στην εκτέλεση του έργου κατά το χρόνο διάρκειάς του.

γ) μετακινήσεις εσωτερικού κι εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια, για συγκέντρωση πληροφοριών, ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται για να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις κ.τλ.

δ) αναλώσιμα διάφορα (όπως π.χ. χημικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα κι όργανα μιας χρήσης ή μικρού αριθμού χρήσεων)

ε) χρόνος απασχόλησης Η/Τ αγορά «πακέττων» προγραμμάτων Η/Τ

στ) δαπάνη για άδεια εκμετάλλευσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία, κλπ, που έχει σχέση με την εκτέλεση του ερευνητικού έργου

ζ) ανάθεση σε ερευνητικά εργαστήρια του Δημόσιου τομέα ερευνητικού έργου (ή τμήματος) με σύμβαση

η) δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις της επιχείρησης από την ίδια συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το δημόσιο (π.χ. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας, Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης κ.τλ.) ή από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή διεθνείς οργανισμούς.

Η παραπάνω κατηγορία (α) θεωρείται επενδυτική δαπάνη, ενώ οι υπόλοιπες, λειτουργικές δαπάνες. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 1731/ 1987 ορίζει ότι οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια.

4. Για την εφαρμογή των φορολογικών εκπτώσεων που προβλέπει ο Ν. 1731/1987 για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της, όπου θα καταχωρούνται οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Γεν. Δ/ντή, Δ/ντή Ερευνών, κ.λπ) για την εκτέλεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Με τις αποφάσεις τους τα αρμόδια όργανα των επιχειρήσεων ορίζουν:
- τον σκοπό του εκτελούμενου ερευνητικού έργου
- το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
- τα άτομα που θα απασχοληθούν σ' αυτό και ο χρόνος απασχόλησης τους στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο
- τον εξοπλισμό που θα αγορασθεί γι' αυτό το συγκεκριμένο έργο
- τον προϋπολογισμό κατά κατηγορία δαπάνης, όπως αυτή αναλύεται παραπάνω στην παρ. 2.

5. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας γνωματεύει για την ένταξη δαπανών στις κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, κατά περίπτωση μετά από γραπτό ερώτημα του Υπ. Οικονομικών.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο