Σχόλια

Η απόφαση αυτή καταργείται με την Υ9/οικ.70522/14.8.2014

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2014 ]

Αριθμ. Υ9/οικ. 39259/5.5.2014 Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας

(Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Υ9/οικ. 39259

(ΦΕΚ Β' 1202/12-05-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), όπως ισχύει σήμερα, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ' αριθ. Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ Α'98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το υπ' αριθ. Π.Δ. 85/2012, άρθρα 2 και 4 (ΦΕΚ Α' 141) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

4. Το υπ' αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α' 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την υπ' αριθ. οικ. 14025/23.7.2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 1789).

6. Την υπ' αριθ. Υ9/οικ. 77307/14.8.2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 2045).

7. Την υπ' αριθ. Γ.Υ/οικ.6161/30-10-2013 (ΦΕΚ 2761/τ. Β'/30-10-2013) «Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 3402/3.7.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1642/τ. Β'/30.10.2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Επαναπροσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για το έτος 2013, ως ακολούθως:

ΚΑΕ

Ομάδα

Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας

Ετήσιο Όριο Δαπάνης

Μηνιαίο Όριο Δαπάνης

 

Α1

Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών

225.000.000 €

18.750.000 €

 

Α2

Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής

45.000.000 €

3.750.000 €

 

A3

Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης (Προμηθευτές υγειονομικών υπηρεσιών κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία)

3.000.000 €

250.000 €

ΚΑΕ

Α4

Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

57.000.000 €

4.750.000

0673.01

Α5

Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού

110.000.000 €

9.166.667 €

 

Α6

Υπηρεσίες νοσηλείας Κλινικών με Ειδικό Καθεστώς

27.500.000

2.291.667

 

Α7

Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης (Προμηθευτές Υγειονομικών υπηρεσιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία)

50.000.000 €

4.166.667 €

 

Α8

Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Ιδιωτικών Κλινικών

42.500.000

3.541.667 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0673,01

560.000.000

46.666.667 €

 

 

Β1

Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ιδιώτες και εταιρίες)

273.000.000

22.750.000

ΚΑΕ 0671.01

Β2

Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική

20.000.000 €

1.666.667

 

Β3

Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2

9.000.000 €

750.000 €

 

Γ

Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (ιδιώτες και εταιρίες)

68.000.000. €

5.666.667 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0671.01

370.000.000 €

30.833.333 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

930.000.000

77.500.000Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας για το έτος 2013, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α').

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο