Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 5935/3679/Α2/2.5.2014 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

(Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Ημερομηνία: 02-05-2014
Α.Π.: 5935 / 3679 / Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Α2

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56
Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Κρητικού
Τηλ.: 210 7450854, 7450817
Fax: 210 7473666
e-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την με αριθμό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

5. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει.

6. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 019020//ΕΥΣ 2141/03.05.2011 (ΦΕΚ949/Β/24.05.2011) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

9. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.

10. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25.06.2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

11. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”.

13. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. οικ. 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 1491/Β/29.07.2008) καθώς και την υπ’ αρ 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού που αφορά το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.

17. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

18. Το με Α.Π. 3268/21-6-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης με θέμα «Ορισμός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦΔ πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ»

19. Την με Α.Π. 5078/1017/Α2/12.10.2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

20. Την με Α.Π. 130/37/Α2/13.01.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Παράταση, συμπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και διόρθωση εσφαλμένων ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»”.

21. Την με Α.Π. 906/227/Α2/17.02.2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σημείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» για τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους μέχρι και την Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 24:00».

22. Την με Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

23. Την με Α.Π. 3970/1082/Α2/23.07.2012 Υπουργική Απόφαση «Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση διευκρινίσεων στον οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

24. Την με Α.Π. 6003/1548/Α2/19.11.2012 Απόφαση με θέμα: Παράταση στις προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών και δημιουργίας νέας θέσης εργασίας μέχρι τις 28/12/2012, των έργων που με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/19.09.2012 έχουν ενταχθεί και εγκριθεί για χρηματοδότηση ως επιλαχόντα στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του ΕΠ “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”

25. Την με Α.Π. 4355/Α2/1206/21.08.2012 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης”».

26. Την με Α.Π. 4772/1298/Α2/19.09.2012 Υπουργική Απόφαση «Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης επιλαχόντων έργων στο Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης”».

27. Την με Α.Π. 6790/1710/A2/19.12.2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”.

28. Την με Α.Π. 811/162/Α2/06.02.2013 Απόφαση με θέμα: Έγκριση Πρακτικού 17/6.12.2012 της Ομάδας που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων – Αποδοχή του εγγράφου του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 3106/25.01.13 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 581/ 29.01.2013) με τη νέα βαθμολογία και το νέο προϋπολογισμό των προτάσεων για τις οποίες έγιναν δεκτές οι ενστάσεις τους στο Πρακτικό 17 – Ένταξη δέκα νέων έργων μετά την εξέταση των ενστάσεων – Απόρριψη ενστάσεων.

29. Την με Α.Π. 812/163/Α2/06.02.2013 Απόφαση με θέμα: Έγκριση Πρακτικού 18/17.01.2013 της Ομάδας που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, έπειτα από εξέταση θεμάτων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών – Απένταξη προτάσεων μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ενταγμένων έργων.

30. Την με Α.Π. 1813/414/Α2/15.03.2013 Απόφαση με θέμα: Α. Έγκριση Πρακτικού 19 της Ομάδας που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012 - Αποδοχή του εγγράφου του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 3356/22.02.2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1329/26.02.2013) – Αποδοχή και Απόρριψη ενστάσεων - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα πέντε (5) νέων έργων μετά την εξέταση των ενστάσεων. Β. Αποδοχή του εγγράφου του ΕΦΕΠΑΕ προς τη ΜΟΔ Α.Ε. με Α.Π. 2676/01.12.2012 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6363/04.12.2012) – Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα δύο (2) νέων έργων και Διόρθωση προϋπολογισμού έντεκα (11) έργων λόγω σφάλματος στη μεταφορά δεδομένων του ΠΣΚΕ στο ΣΕΠ.

31. Την με Α.Π. 2893/672/Α2/26.04.2013 Απόφαση με θέμα: Α. Έγκριση του Πρακτικού 20 της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με Α.Π. 1206/304/Α2/07.03.2012, B. Έγκρισης της ένταξης τεσσάρων (4) νέων προτάσεων έπειτα από την αποδοχή των ενστάσεων τους σύμφωνα με το Πρακτικό 19/25.01.2013 της Ομάδας εργασίας

32. Την με Α.Π. 3723/932/Α2/05.06.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις».

33. Την με Α.Π. 4723/1170/Α2/05.07.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων – Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών».

34. Την με Α.Π. 5983/1475/Α2/02.09.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων».

35. Την με Α.Π. 6440/1589/Α2/18.09.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Επανέλεγχος Ενστάσεων – Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων».

36. Την με Α.Π. 8486/2185/Α2/22.11.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων».

37. Την με Α.Π. 8906/2328/A2/03.12.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” και Ορθή Επανάληψη αυτής με ημερομηνία 23.12.2013.

38. Το αίτημα του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 7688/15.04.2014 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5836/29.04.2014) για παράταση της υλοποίησης των έργων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε. Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

39. Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την παράταση της υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων και των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» και την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος στα σχετικά σημεία, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Στο Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1.2 «ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» - Επαναδιατύπωση της πρώτης παραγράφου ως εξής: «Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά την 31.12.2014 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2012. Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί το 2013 δεν μπορεί να ξεπερνά την 30.06.2015.».

2. Στο Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.3 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» - Επαναδιατύπωση της πρώτης παραγράφου ως εξής: «Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων (Δράση 1) και των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης (Δράση 2) δεν μπορεί να ξεπερνά την 31.12.2014 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2012. Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί το 2013 δεν μπορεί να ξεπερνά την 30.06.2015.».

3. Στο Κεφάλαιο 12. Παράγραφος “ΔΡΑΣΗ 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»” - Επαναδιατύπωση της τελευταίας πρότασης ως εξής: «Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού της πράξης, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά την 31.12.2014 για έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2012 και την 30.06.2015 για έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2013.».

4. Στο Κεφάλαιο 12. Παράγραφος “ΔΡΑΣΗ 2: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»” – Υποπαράγραφος «Δικαιολογητικά μετά τη λήξη του Προγράμματος» - Επαναδιατύπωση της τελευταίας πρότασης της πρώτης παραγράφου ως εξής: «Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού της πράξης, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά την 31.12.2014 για έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2012 και την 30.06.2015 για έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2013.».

Β. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι ο συνημμένος Οδηγός του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι τώρα τροποποιήσεις.

Γ. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει κάθε ένα από τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή.

Δ. Η απόφαση να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr.Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο