Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2014 ]

Άρθρα Δημοσίευση ισολογισμών - Ενημέρωση Γ.Ε.ΜΗ. - Διαδικασία δημοσίευσης ισολογισμού στο Γ.Ε.ΜΗ

(Δημοσίευση ισολογισμών - Ενημέρωση Γ.Ε.ΜΗ. - Διαδικασία δημοσίευσης ισολογισμού στο Γ.Ε.ΜΗ)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Ανανέωση 5.6.2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

1. Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής:
"Άρθρο 232
1. Όπου στον κ.ν.2190/1920 και στο ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας."

2. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση αίτησης/δήλωσής τους (όπως οι συνημμένες στο παρόντα άρθρο) και αφού καταβληθεί παράβολο 10, 00 €.

3. Επειδή στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται σαφώς ότι: «Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και ο 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ /ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας», διευκρινίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρείας και όχι του εκπροσώπου, μετόχου κλπ περισσοτέρων ΑΕ.

3α. Ως ιστοσελίδα της εταιρίας κατ’ αναλογία με την έννοια που αποδόθηκε και επικράτησε κατά την ενσωμάτωση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών (βλέπε ν. 3884/2010 – οδηγία 2007/36, Π.Δ. 86/2011 -οδηγία 2009/109), όπου ο αγγλικός όρος internet site ή website αποδόθηκε στα ελληνικά ως ιστοσελίδα και με αυτή την έννοια ενσωματώθηκε και χρησιμοποιείται στα σχετικά άρθρα του κ.ν. 2190/1920, νοείται ο δικτυακός τόπος της εταιρίας (website, internet site) τον οποίο χρησιμοποιεί η εταιρία και στον οποίο μπορεί κατά τη δική της αποκλειστικά βούληση, να αναρτά ή να απαναρτά κάθε πληροφορία που επιθυμεί ή υποχρεούται. Συνεπώς με τον όρο ιστοσελίδα στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 νοείται ο ιστότοπος, ιστοχώρος ή διαδικτυακός τόπος (αγγλ. web site) της εταιρείας ο οποίος αποτελεί μία συλλογή από ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο και άλλα ψηφιακά στοιχεία, τα οποία φιλοξενούνται στο ίδιο domain (περιοχή) του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. εταιρεία.gr).

Κατά την ανωτέρω έννοια ενδείκνυται η χρήση ονομάτων χώρου (domain names), καθώς η διεύθυνση που δηλώνεται θα πρέπει να οδηγεί τον εξωτερικό χρήστη στον ιστότοπο στον οποίο παρουσιάζεται αποκλειστικά η εταιρεία.

3β. Διατηρησιμότητα της πληροφορίας στην ιστοσελίδα της εταιρίας:

Στη σχετική διάταξη του άρθρου 232 δεν ορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να παραμένει αναρτημένη η σχετική πληροφορία, της οποίας η δημοσίευση σε εφημερίδα αντικαθίσταται με ανάρτηση. Εύλογο είναι ωστόσο ότι πρέπει να παραμένει αναρτημένη για ικανό χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της εκάστοτε διάταξης, η οποία και προέβλεπε την σχετική δημοσίευση. Έτσι για παράδειγμα, η πρόσκληση σε συνέλευση και η ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες απευθύνονται στους μετόχους των εταιριών (ή στους εταίρους προκειμένου για Ε.Π.Ε.) πρέπει να παραμένουν αναρτημένες τουλάχιστον μέχρι τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη απόφασης από αυτήν, δεδομένου ότι στόχος ήταν και είναι η έγκαιρη πληροφόρηση των μετόχων είτε για τα θέματα για τα οποία θα κληθούν να λάβουν απόφαση είτε για τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης τα οποία θα κληθούν να εγκρίνουν, πληροφόρηση η οποία δεν καθίστατο μέχρι πρότινος δυνατό να παρασχεθεί από τα επίσημα κρατικά μητρώα εγκαίρως. Τρίτοι προς την εταιρία καλύπτουν για το σχετικό χρονικό διάστημα (από την πρόσκληση έως την απόφαση) τις ανάγκες πληροφόρησης ανατρέχοντας ομοίως στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι σχετικές πληροφορίες καταχωρίζονται στη μερίδα των εταιριών στο Γ.Ε.ΜΗ. και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται τόσο στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. όσο και στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.. Τα ανωτέρω είναι και τα επίσημα μέσα πληροφόρησης των τρίτων.

3γ. Αναφορικά με τη μορφή που πρέπει να έχουν οι σχετικές αναρτήσεις, εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στις εφημερίδες, τις οποίες εξάλλου και συνεχίζουν να πραγματοποιούν οι εταιρίες οι οποίες δεν έχουν καταχωρίσει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας τους στο οικείο Μητρώο. Συνεπώς θα πρέπει να είναι εξίσου ευκρινείς με τις δημοσιευόμενες στον τύπο πληροφορίες, εκτυπώσιμες και αποθηκεύσιμες.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της κάθε εταιρείας μπορεί να καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ με δύο τρόπους :
α) είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής.
β) είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., με τη συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσης
(αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων) (Επισυνάπτουμε μερικά έντυπα για δειυκόλυνση των συναδέλφων)

4. Τρόποι - επισυναπτόμενα δικαιολογητικά για την γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων, και ανάρτησης ισολογισμού σε ιστοχώρο, στο ΓΕΜΗ.

Σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι αρχικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και, εφόσον υπάρξει περίπτωση, και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.

Η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει με τα έντυπα των αιτήσεων που χρησιμοποιεί κάθε επιμελητήριο.

Μαζί με την γνωστοποίηση (αίτηση) πρέπει να επισυνάπτονται:

α) Σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (scrennshot).
β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ .(όπως αυτά αποστέλλονταν και στην νομαρχία τα προηγούμενα έτη).
• Ισολογισμό Χρήσης (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα.)
• Αποτελέσματα χρήσεως (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα.)
• Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα.)
• Προσάρτημα (Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων εις διπλούν)
• Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ
• Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)
• Διπλότυπο είσπραξης δημόσιου Ταμείου και Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αξία με ΤΑΠΕΤ: 544,67 €).

5. Προθεσμία γνωστοποίησης των αναρτήσεων στο ΓΕΜΗ και προθεσμία υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Επισήμανση Οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα (ισολογισμό , πρόσκληση για Γ.Σ. κλπ), δεδομένου ότι, στο ίδιο ως άνω άρθρο 232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο ν.2190/1920 και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης).

[Πχ Αν μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα γίνει τον Νοέμβριο, αλλά η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ γίνει στις 15/12 και η συνέλευση συγκληθεί στις 31/12, τότε η ανάρτηση είναι εκπρόθεσμη και η συνέλευση μπορεί να πάσχει ή να προσβληθεί για ακύρωση].

6. Σχετικά με τις ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και τις ΚΥΡΩΣΕΙΣ σημειώνεται ότι:

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

7. Ενέργειες υπαλλήλων ΓΕΜΗ μετά την γνωστοποίηση των Οικ. Καταστάσεων των ΑΕ-ΕΠΕ.

Για τις ΑΕ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών δημοσιεύονται (σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920), καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, αφού διαβιβαστούν στην Περιφέρεια (για εποπτικό έλεγχο) και γνωστοποιηθεί στο ΓΕΜΗ με επιστολή ότι είναι σύννομες, οπότε:

Αποδίδεται ΚΑΚ, και χαρακτηρίζεται ο ισολογισμός ως δημόσιο έγγραφο.
Γίνεται σχετική ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο (με συνημμένα το διπλότυπο της Δ.Ο.Υ. και τον ισολογισμό), ως εξής:

«Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ συνημμένος o Ισολογισμός χρήσης __/___/201__ - ___/___/201__ της Εταιρείας με την επωνυμία «_______________», το διακριτικό τίτλο «___________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________, ο οποίος υποβλήθηκε την ___-___-201___ και διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Περιφέρεια ____________ και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας ____________ (Α.Π. ____-___/___/201__).

Για τις ΕΠΕ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων), εκτός από το Προσάρτημα καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν 3190/1955), και καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ. Στην συνέχεια:
Αποδίδεται ΚΑΚ, και χαρακτηρίζεται ο ισολογισμός ως δημόσιο έγγραφο.
Γίνεται σχετική ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο (με συνημμένα το διπλότυπο της Δ.Ο.Υ. και τον ισολογισμό), ως εξής :
«Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ συνημμένος o Ισολογισμός χρήσης __/___/201__ - ___/___/201__ της Εταιρείας με την επωνυμία «_______________», το διακριτικό τίτλο «___________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________ και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.

Παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός ισολογισμών Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε. - Ε.Π.Ε.), να στέλνονται από τις Περιφέρειες όλης της Χώρας και τις Εταιρείες, με τεχνικές προδιαγραφές ακατάλληλες προς δημοσίευση.

Συγκεκριμένα: Φωτοαντίγραφα ισολογισμών με ανομοιόμορφη εμφάνιση, κακέκτυποι, με πολύ μικρά γράμματα και αριθμούς, κομμένοι, ή μη αναγνώσιμοι.

Οι παραπάνω επισημάνσεις επιφέρουν διάφορα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους παραπάνω παράγοντες, προτείνουμε τόσο οι Περιφέρειες όσο και οι Εταιρείες, να στέλνουν τους ισολογισμούς με τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Να στέλνονται οι ισολογισμοί ανεξάρτητα του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ και όχι ως φωτοαντίγραφα.

Για την έντυπη μορφή θα πρέπει να είναι προϊόν (με εκτυπωτή laser) από το αρχείο που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του.

Για την ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf με ανάλυση 200 - 300 dpi, που θα προέρχεται από το αρχείο δημιουργίας του.
- Οι υπογραφές του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διαχειριστή και Υπεύθυνου λογιστηρίου να είναι πρωτότυπες.
- Να γίνεται οπωσδήποτε αναγραφή των στοιχείων της Εταιρείας : Eπωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Έδρα, Α.Φ.Μ., (ΑΡΜΑΕ για τις Α.Ε.) και Γ.Ε.ΜΗ. (αν υπάρχει) στο έγγραφο της δημοσίευσης ή στο διαβιβαστικό (επιθυμητή η σφραγίδα της εταιρείας), ώστε να υπάρχει σωστή διασύνδεση μεταξύ των στοιχείων των Φ.Ε.Κ. και των δημοσιευμάτων των Εταιρειών.
- Επισημαίνουμε ότι δεν μπορεί να παραληφθεί έγγραφο που αφορά δημοσίευση ισολογισμού, μέσω FAX.

Επειδή το Εθνικό Τυπογραφείο είναι υπεύθυνο βάσει νομοθεσίας (ν. 3469 Φ.Ε.Κ. Α΄ 131/2006), για την τελική διάθεση όλων των Φ.Ε.Κ., είναι υποχρεωμένο να μην παραλαμβάνει έγγραφα δημοσίευσης στο τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε., ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις παραπάνω προδιαγραφές που περιγράφονται.

9. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

Α) Εταιρεία που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, δηλ στον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης.

Στην περίπτωση αυτή, κατά την προσκόμιση του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση αυτού και συντάσσει εκ νέου ανακοίνωση, την οποία αναρτά στο Γ.Ε.ΜΗ. και την αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο. Στην εν λόγω ανακοίνωση γίνεται μνεία τόσο για την καταχώριση του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (με την ανάλογη ημερομηνία και τον σχετικό Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης) όσο και για την καταχώριση των στοιχείων του β’ εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 (με την ημερομηνία και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης που έχει ήδη ληφθεί όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 ανωτέρω).

Β) Εταιρεία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920, δηλ στον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης.

Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία η τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας προβαίνει και σε εκλογή ελεγκτών, κατά την προσκόμιση του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση αυτού και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ενιαία ανακοίνωση περί της καταχώρισης τόσο του συνόλου των στοιχείων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 (με την ημερομηνία και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης που έχει ήδη ληφθεί όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 ανωτέρω) όσο και περί της καταχώρισης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση (τη χρήση εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση), ανακοίνωση την οποία αναρτά και στο ΓΕΜΗ.

10. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. - ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ.

Επειδή έχει παρατηρηθεί τα επιμελητήρια να απορρίπτουν αιτήματα καταχώρισης σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την Αριθμ. πρωτ.: Κ2 - 5794/28.8.2013 επισημαίνει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, η εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι υποχρέωση εκ του νόμου και συναρτάται μόνο με την καταβολή του σχετικού τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τονίζουμε εδώ την ιδιαίτερα προσεκτική διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 72 του ως άνω νόμου, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους προβλέπεται από την νομοθεσία «ως προϋπόθεση για την καταχώριση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.». Συνεπώς δεν συνιστά νόμιμο λόγο απόρριψης αιτήματος καταχώρισης από την πλευρά της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. η μη εγγραφή του υπόχρεου στα Μητρώα μελών του Επιμελητηρίου ή η ύπαρξη οφειλών αυτού από συνδρομές.

Τουναντίον, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής διάταξης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 4 του ν. 2690/1999) όπου επιτάσσει ακόμα και σε αναρμόδιες υπηρεσίες να παραλαμβάνουν αιτήματα και να τα διαβιβάζουν στις αρμόδιες καθ' ύλη και κατά τόπο υπηρεσίες, υπάρχει υποχρέωση παραλαβής του σχετικού αιτήματος και ενέργειας επ' αυτού, άλλως στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας, προσβλητέα ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και, εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του υπαλλήλου επιτρέπει και την επιδίωξη αποζημίωσης εκ μέρους του διοικούμενου από τη βλάβη που υπέστη (βλ. άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ), πέραν των πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία μπορούν να καταλογισθούν στον αρμόδιο υπάλληλο (βλ. άρθρο 107 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων).

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας τα ίδια ισχύουν και για κάθε μεταγενέστερη καταχώριση πράξης ή στοιχείου στη μερίδα υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., για την οποία (καταχώριση), η μοναδική προϋπόθεση που τίθεται από το νόμο (βλ. πάλι άρθρο 7 του ν. 3419/2005) είναι η καταβολή του σχετικού τέλους καταχώρισης και, ενδεχομένως, άλλου φόρου ή τέλους που προβλέπεται από το νόμο ως προϋπόθεση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., μεταξύ των οποίων ωστόσο δεν περιλαμβάνεται η καταβολή της συνδρομής στο Επιμελητήριο.

Τέλος, όλα τα ανωτέρω ισχύουν επίσης και για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Συνεπώς, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων δεν μπορούν να συναρτούν την έκδοση βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή αντίγραφου από την εγγραφή ή/και την καταβολή συνδρομών του υπόχρεου στο οικείο Επιμελητήριο.

5. Τονίζουμε εδώ ότι όλα τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση σύστασης εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης. Στην περίπτωση αυτή, ο νόμος προβλέπει ρητά υποχρέωση εγγραφής της υπό σύσταση εταιρείας στο μητρώο του κατά περίπτωση οικείου Επιμελητηρίου, και καταβολή της αντίστοιχης συνδρομής.

11. ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Η Υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ (K1-802/23.3.2011 – ΦΕΚ 470/Β/2011). Βάσει αυτής, κάθε εταιρεία θα διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία, υποβολής αιτημάτων, κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μεταβολές, πληρωμές των τελών, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος (web φόρμες) και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από τη Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ακόμα, ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι διαδικασίες
α) διαβίβασης των δικ/κων των ΑΕ στις Περιφέρειες για άσκηση του εποπτικού ελέγχου και για έκδοση σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων, όπου και όταν απαιτείται,
β) η λήψη των σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων των Περιφερειών,
γ) οι καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ,
δ) η έκδοση περιληπτικών ανακοινώσεων και η διαβίβαση τους στο ΦΕΚ (όπου απαιτείται για περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ και για το Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών).

Σύμφωνα με (άρθρο 7 παρ 3 Ν.3419/2005), οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή σε ψηφιακή μορφή, με ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου.

Όσοι δεν μπορούν να διαμορφώσουν τα αρχεία τους με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, μπορούν να υποβάλλουν τα νομίμως υπογεγραμμένα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικά μέσα (σε μορφή ασφαλούς pdf μη επεξεργάσιμου), εξοικονομώντας, έτσι, σημαντικό χρόνο από τις διαδικασίες αυτοπρόσωπης προσέλευσης και αναμονής στις διάφορες Υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, περιφερειών κλπ). Παράλληλα, πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή, ταχυδρομικά ή με απλή προσέλευση στο πρωτόκολλο των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ:

• Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ηλεκτρονικά
• την απόδειξη πληρωμής
• την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Διαθέσιμες αιτήσεις ανά νομική μορφή
 

Νομική μορφή

Αίτηση

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης ισολογισμού με επισυναπτόμενο ισολογισμό.

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» (Χωρίς εκλογή ελεγκτών και χωρίς αλλαγή στοιχείων του ισολογισμού)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ και ΔΣ για την εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΚΑΤΩ από 3 εκ €)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΑΝΩ των 3 εκ €)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης για αλλαγή διεύθυνσης γραφείων (χωρίς αλλαγή δήμου)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (με απόφαση ΔΣ) χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΑΝΩ των 3εκ. ευρώ

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης Δ.Σ. για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΚΑΤΩ των 3εκ. ευρώ)

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΔΣ για πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

ΑΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπή ΑΕ

ΑΕ

Ανακοίνωση σχεδίου συγχώνευσης ΑΕ

ΑΕ

Σχεδιο Ανακοίνωσης εναρμονισμένου καταστατικού

ΕΠΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπή ΕΠΕ

ΕΠΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης ισολογισμού με επισυναπτόμενο ισολογισμό

ΕΠΕ

Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης λύσης - εκκαθάρισης
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης πρακτικού Γ.Σ.
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης σύστασης
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης τροποποίησης
ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης πρακτικού έγκρισης οικονομικών καταστάσεων
AE και ΕΠΕ
Σχέδιο Ανακοίνωσης καταχώρησης μεταβολών υποκαταστήματος αλλοδαπής
AE και ΕΠΕ
Ανακοίνωση Σύστασης ΑΕ από μετατροπή από ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ κλπ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο