Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2014 ]

ΠΟΛ.1132/8.5.2014 Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994

(Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375248, 249, 182
FAX : 210 3375185

ΠΟΛ 1132/2014

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994»

Σας κοινοποιούμε διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει μετά την ψήφιση της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287Α/31.12.2013), αναφορικά με τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των οικείων ποσών φόρων, τελών, εισφορών ή προστίμων, κατόπιν αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70Α του ν. 2238/1994.

Ειδικότερα, με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τις οποίες με την πράξη προσδιορισμού του φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή του φορολογούμενου και καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης.

Περαιτέρω με το δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 9 του άρθρου 66, ορίζεται ότι ο φόρος, το τέλος, η εισφορά ή το πρόστιμο, που προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλεται όπως ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις της οικείας φορολογίας, ενώ με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Κ.Φ.Δ. ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο που προβλέπεται από το νόμο που επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία, στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας (σχετ. επίσης και το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Δ. περί ανάλογης εφαρμογής διατάξεων του Κ.Φ.Δ. ως προς τις πράξεις επιβολής προστίμων).

Δεδομένου ότι οι πράξεις ή αποφάσεις της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. εκδόθηκαν έως 31.12.2013, τα οικεία ποσά που βεβαιώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (1.1.2014).

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και επί τεκμαιρόμενης απόρριψης αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που υποβλήθηκαν ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. εντός της προβλεπόμενης από την κοινοποίηση στον υπόχρεο των οικείων καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση η προθεσμία έκδοσης της σχετικής απόφασης ή της οικείας πράξης της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. έληξε έως την 31.12.2013 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν.4183/2013 (ΦΕΚ Α' 186/11.9.2013), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α' 38/17.2.2014) που αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου (σχετική η ΠΟΛ.1066/27.2.2014 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων).Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο