Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2014 ]

Αριθμ. 4.11268/οικ.5.8232/11.4.2014 Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισμός του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

(Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισμός του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 4.11268/οικ.5.8232

(ΦΕΚ Β' 1155/07-05-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α'/03-12-2007), όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α') για τον Οργανισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α') «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α') σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

5. Το Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α'/21.06.2012).

6. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ Α' 141/21.6.2012).

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083 του Συμβουλίου της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

8. Τη με αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540/Β'/27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ' αριθμ. 37156/18953/20-05-2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 107900/12-04-2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 599/21-05-2001) ως ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β' 1005/30-05-2008).

10. Το υπ' αριθμ. 53358/4752/16.07.2008Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο.

11. Την υπ' αριθμ. 110327/14-02-2005 (ΦΕΚ 230/Β'/ 21-02-2005) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)».

12. Την υπ' αριθμ. 11384/13-05-2003 (ΦΕΚ 616/Β'/ 19-05-2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης».

13. Την υπ' αριθμ. 110328/14-02-2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζεται το «Σύστημα Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση», (ΦΕΚ 231/τ.Β'/21.02.2005).

14. Το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 2046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ' αριθμ. 113613/09-11-2006 (ΦΕΚ 1700/ Β'/21.11.2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 113172/1711-2005 (ΦΕΚ 1593/Β'/2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

16. Την υπ' αριθμ. 112282/31-07-2006 (ΦΕΚ 1094/Β'/ 10-8-2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

17. Την υπ' αριθμ. 55582/1933/25-07-2008 (ΦΕΚ 1491/ Β'/29-07-2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».

18. Την υπ. αριθμ. 1.5188/οικ. 3.968 (ΦΕΚ 915/Β'/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αρ. οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β'/) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης".

19. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 163/21.09.2010).

20. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α'/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», στα σημεία που δεν καλύπτονται από τις προκηρύξεις που εκδίδονται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και από το Π.Δ. 60/2007.

21. Την υπ' αριθμ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε L 134/30-4-2004) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και την υπ' αριθμ. 14873/395/04-04-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας από τις Αναθέτουσες Αρχές.

22. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α'/16-03-2007), για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

23. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α'/09-03-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

24. Την εξουσιοδοτική πράξη υπ' αριθ. οικ. 25568/110 (ΦΕΚ 1877/Β'/31-07-2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων».

25. Την υπ' αριθ. 9.8158/οικ. 3.1491/12-6-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

26. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Την κατηγοριοποίηση των παρατυπιών/παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Β) Τον καθορισμό του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για κάθε κατηγορία παρατυπιών/παραβάσεων.

Άρθρο 1
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι παρατυπίες/παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη διενέργεια επιτόπιων και διοικητικών επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων:

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Περιλαμβάνει τις κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων, καθώς επίσης και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται, αναφορικά με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των οποίων η ανάθεση και υλοποίηση εμπίπτουν στις διατάξεις των Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 118/2007.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Περιλαμβάνει τις κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων, καθώς επίσης και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται, αναφορικά με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των οποίων η ανάθεση και υλοποίηση εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αριθμ. 1.5188/οικ. 3.968 (ΦΕΚ 915/Β'/20.5.2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αρ. οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β') όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β'/) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης", το οποίο αναφέρεται στο σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher).

Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 118/2007

Στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθορίζονται οι κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων της Γενικής Κατηγορίας Α του άρθρου 1, που διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων επαληθεύσεων ή διοικητικών ελέγχων και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε κατηγορία παρατυπιών/παραβάσεων.

Άρθρο 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)

Στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθορίζονται οι κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων της Γενικής Κατηγορίας Β του άρθρου 1, που διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων επαληθεύσεων ή διοικητικών ελέγχων και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε κατηγορία παρατυπιών/παραβάσεων.

Άρθρο 4
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Α

4.1 Σε κάθε περίπτωση που υπάρξει άρνηση διεξαγωγής επιτόπιου, διαχειριστικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ελέγχου και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τότε η υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής καταγγέλλεται μονομερώς, αζημίως από την Αναθέτουσα Αρχή.

4.2 Όταν συντρέχουν οι κατωτέρω ειδικοί λόγοι, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να επιβάλλει επαχθέστερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος. Ειδικοί λόγοι αποκλειστικά θεωρούνται: α) η παρεμπόδιση του έργου των αρμοδίων οργάνων ελέγχου και η μη χορήγηση στοιχείων και β) η υποτροπή του αναδόχου ως προς τις παρατυπίες/παραβάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος. Ως υποτροπή νοείται η κατ' εξακολούθηση επιβολή κυρώσεων στον ίδιο Ανάδοχο για τις παρατυπίες/παραβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος. Στην περίπτωση της υποτροπής η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε αποκλεισμό του Αναδόχου από μελλοντικούς διαγωνισμούς.

4.3 Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών/παραβάσεων που δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 5
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Β

5.1. Σε κάθε περίπτωση που υπάρξει άρνηση διεξαγωγής επιτόπιου, διαχειριστικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ελέγχου και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τότε γίνεται αναστολή της υλοποίησης των προγραμμάτων του Παρόχου για τη συγκεκριμένη Δράση και αναζητούνται, κατά περίπτωση, οι όποιες καταβολές έχουν πραγματοποιηθεί στον Πάροχο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

5.2. Όταν συντρέχουν οι κατωτέρω ειδικοί λόγοι, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να επιβάλλει επαχθέστερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος. Ειδικοί λόγοι αποκλειστικά θεωρούνται: α) η παρεμπόδιση του έργου των αρμοδίων οργάνων ελέγχου και η μη χορήγηση στοιχείων και β) η υποτροπή του Παρόχου ως προς τις παρατυπίες/παραβάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος. Ως υποτροπή νοείται η κατ' εξακολούθηση επιβολή κυρώσεων στον ίδιο Πάροχο για τις παρατυπίες/παραβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος. Στην περίπτωση της υποτροπής η ΕΥΕ-ΕΚΤ δύναται να διαγράψει τον υπότροπο από το Μητρώο Παρόχων της οικείας πρόσκλησης.

5.3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών/παραβάσεων που δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 6
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων ελέγχου σχετικά με τις παρατυπίες/παραβάσεις που περιλαμβάνονται τόσο στην κατηγορία Α, όσο και στην κατηγορία Β, οι Ανάδοχοι/Πάροχοι έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ιδία δε τα όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 9.8158/οικ. 31491 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1206/Β'/2009).

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις μπορεί να επιβάλλονται σε συνδυασμό και με άλλες διοικητικού χαρακτήρα κυρώσεις και μέτρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η έναρξη ισχύος της παρούσας είναι από δημοσιεύσεώς της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο