Σχόλια

 Αριθ. Υ9/οικ.70521/14.8.2014 

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2014 ]

Αριθμ. Υ9/οικ.38064/30.4.2014 Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2014 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης

(Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2014 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Υ9/οικ.38064

(ΦΕΚ Β' 1145/06-05-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει σήμερα, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ., άρθρ. 90, (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το υπ’ αριθμ. 85/2012 Π.Δ, άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 3402/3.7.13 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/Β΄/2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώ. νιο Μπέζα».

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ/οικ.6160/29.10.2013(ΦΕΚ 2761/ Β΄/30.10.2013), Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3402/3.7.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 14025/23.7.2013 «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας» απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 77307/22.8.2013 «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.οικ. 14025/23.7.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789) «Μηχανισμός αυτομάτων επιστροφών (claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας», απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2045).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, κάθε άλλης ιδιωτικής ή ειδικού καθεστώτος μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας (κάθε είδους) ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων φυσιοθεραπευτών και των υπολοίπων συμβεβλημένων ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) 0673.01 (ιδιώτες πάροχοι κλειστής περίθαλψης) και 0671.01 (ιδιώτες πάροχοι ανοικτής περίθαλψης), για το 2014. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το 2014, δεν μπορεί να υπερβεί για την κλειστή περίθαλψη το ποσό των 384.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και για την ανοικτή περίθαλψη (διαγνωστικές εξετάσεις, πράξεις, φυσικοθεραπείες, αιμοκαθάρσεις) το ποσό των 506.100.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).

Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας.

2. Το ανωτέρω υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναστέλλει αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλομένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

3. Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

4. Το συνολικό ποσό της επιστροφής ("claw back") υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές ("rebates"), τυχόν άλλες εκπτώσεις, σφάλματα και μη αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού.

Το οριστικό ποσό της επιστροφής ("claw back") υπολογίζεται επί εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συμβεβλημένους παρόχους, που δημιουργήθηκαν εντός του ιδίου έτους (2014).

Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε πάροχο υπολογίζεται ανάλογα με το μερίδιο του στο σύνολο της τελικής δαπάνης της αντίστοιχης κατηγορίας παρεχόμενης υπηρεσίας, σταθμιζομένων των τυχόν μη αποδεκτών δαπανών.

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω πόσο με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός αρχικά γίνεται μεταξύ των ως άνω επιστρεφόμενων ποσών και των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου (2014) ή/ και του προηγούμενου έτους (2013).

Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

6. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 01.1.2014 και διάρκεια έως και 31.12.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο