Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 38714/28.4.2014 Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

(Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 38714

(ΦΕΚ Β' 1144/06-05-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 1965/1991.

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 101754/4.11.2013 (ΦΕΚ 2840/Β΄/07−11−2013) Υπουργική Απόφαση «Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμένων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/127858 (ΦΕΚ 284/Β΄/05−02−2004) Υπουργική Απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)».

4. Το Π.Δ. 187/2009 (Α΄ 214).

5. Το Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221).

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 325/5851/Γ.Π./20.1.2014 (ΦΕΚ 88/Β΄/21−01−2014) Υπουργική Απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/26−01−2010), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02−03−2011).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/01−03−2012).

11. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 10 της παραγράφου ΣΤ της υποπαραγράφου ΣΤ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/02−04−2014).

12. Το από 25−04−2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου του Υπουργού Υγείας προς τη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων.

13. Το Π.Δ. 95/2000 του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

14. Το Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

15. Το Π.Δ. 119/25.6.2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Την υπ’αριθ. ΓΥ./ΟΙΚ. 6161 (ΦΕΚ 2761/Β΄/30−10−2013) Υπουργική Απόφαση.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

18. Την υπ’ αριθμ. ΓΥ/ΟΙΚ. 2568/28.4.2014 εντολή του Υπουργού Υγείας,

αποφασίζουμε:

1. Οι τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων όπως προκύπτουν από την εκάστοτε έκδοση δελτίου τιμών φαρμάκων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελούν ανώτατες τιμές.

2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν απεριόριστες εκπτώσεις επί της τιμής παραγωγού προς τους χονδρεμπόρους, τους φαρμακοποιούς, τους συνεταιρισμούς και τα δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

3. Οι χονδρέμποροι μπορούν να παρέχουν απεριόριστες εκπτώσεις επί της τιμής χονδρεμπόρου προς τους φαρμακοποιούς και τα νοσοκομεία, για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

4. Οι φαρμακοποιοί δύναται να πωλούν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα σε τιμές απεριόριστα χαμηλότερες από τις ανώτατες τιμές, όπως αυτές διαμορφώνονται στο εκάστοτε δελτίο τιμών φαρμάκων, με την προϋπόθεση αναγραφής στο παραστατικό πώλησης.

5. Οι συναλλαγές μεταξύ παρασκευαστών, συσκευαστών, εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, φαρμακοποιών, συνεταιρισμών και δημοσίων ή ιδιωτικών νοσοκομείων, που αφορούν μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γίνονται με βάση τους κανόνες της αγοράς και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε περιορισμό ή υποχρεωτική πίστωση. Ειδικότερα, στην Υπουργική Απόφαση οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ
64) στο άρθρο 4, η δίμηνη πίστωση των παραγράφων 3 και 4 δεν ισχύει για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως και οι προβλέψεις του άρθρου 9. Επιπρόσθετα, στην Υπουργική Απόφαση 325/5851/22.1.2014 (ΦΕΚ 88) στο άρθρο 4, η δίμηνη πίστωση των παραγράφων 3 και 4 δεν ισχύει για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως και οι προβλέψεις του άρθρου 9.

Η έναρξη ισχύος της παρούσης αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο