Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-02-1999 ]

ΠΟΛ.1022/2.2.1999 Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της υπ αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995 απόφασής μας

(Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της υπ αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995 απόφασής μας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ.:1011592/310/54/ΑΟΟ14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α.
Τμήμα Α/Ι
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΟΛ.: 1022

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. 1013633/8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2-2-1995 απόφασής μας (ΦΕΚ 105 Β/17-2-1995).

Εχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'/21.8.1986), όπως ισχύουν:
α) Της περ. ζ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 20.
β) Της περ. δ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 22α'.
γ) Του άρθρου 22γ'.
δ) Της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 23.
ε) Της περ. γ' της παρ. 1 και της παρ. 7 του άρθρου 27.
στ) Του άρθρου 31.
ζ) Της παρ. 3 του άρθρου 58.

2. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1402/1983 (ΦΕΚ 164/Α'/18.11.1983), όπως ισχύουν:

α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20.
β) Της παρ. 1 του άρθρου 64.
3. Τις κατωτέρω διατάξεις της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 77/388, όπως ισχύουν:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 16.
β) Του άρθρου 28ια'.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.86/1979 (ΦΕΚ 17/Α'/31.7.1979) "περί συστάσεως ιδιορρύθμου ΑΕ για την εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού", όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι στις 25.5.1993 η Ελληνική Διοίκηση έλαβε την έγκριση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ΦΠΑ του άρθρου 29 της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 77/388, όπως ισχύει, για την εφαρμογή της απαλλαγής που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 της ίδιας Οδηγίας, με την οποία έχει εναρμονισθεί η Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 20 και της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 22α' του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 1103551/8478/Α0014/ ΑΥΟ.

6. Τις υπ' αριθ. 1061291/5484/1124/Α0014/ΠΟΛ.134/27.5.1994 & Τ.6195/118/Β0019/30.12.1998 ΑΥΟ, σχετικά με τα ισχύοντα όρια απαλλασσόμενων πωλήσεων αγαθών από τα ΚΑΕ προς ταξιδιώτες, οι οποίοι μεταβαίνουν σε άλλο κράτος - μέλος.

7. Την ανάγκη αντικατάστασης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής, δηλαδή τα στοιχεία των δηλώσεων απόδοσης δικαιωμάτων του άρθρου 15 του Π.Δ.86/1979, λόγω του ότι η υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.2533/1997 από 1.1.1998.

8. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/9.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ (ΦΕΚ 105/Β'/17.2.1995) ΑΥΟ ως εξής:

"2. Για τον υπολογισμό του ορίου της απαλλαγής λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά μετά την αφαίρεση των επιστροφών και εκπτώσεων των απαλλασσόμενων (αφορολόγητων) πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τις Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβάλει τα "ΚΑΕ" ΑΕ στην αρμόδια ΔΟΥ για την προηγούμενη της αίτησης
δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο".

2. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω απόφασης ως εξής:
"α).......................................................................
Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται:
- Φωτοαντίγραφα των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ για την προηγούμενη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, καθώς και κατάσταση με τα κατά μήνα ποσά των απαλλασσόμενων (αφορολόγητων) πωλήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς των ανωτέρω δηλώσεων.
Το συνολικό ποσό της κατάστασης αυτής πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ποσό των απαλλασσόμενων πωλήσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αποτελεί το καθαρό ποσό των απαλλασσόμενων (αφορολόγητων) πωλήσεων, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκπτώσεων που
πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, το οποίο αποτελεί και το όριο απαλλαγής.
- Κατάσταση με τα προς θεώρηση διπλότυπα δελτία απαλλαγής, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των ορίων απαλλαγής ανά εγκατάσταση".

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ ΑΥΟ.

4. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο