Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2014 ]

ΠΟΛ.1112/16.4.2014 Τροποποίηση του άρθρου 3 της Φ. 1815/1013/28.12.2006 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στους Λιθάνθρακες, Λιγνίτες και οπτάνθρακες, των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704»

(Τροποποίηση του άρθρου 3 της Φ. 1815/1013/28.12.2006 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στους Λιθάνθρακες, Λιγνίτες και οπτάνθρακες, των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

(ΦΕΚ Β' 1085/30-04-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ 17Η –ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΦΠΑ ΕΙΣ- ΕΞΑΓ.
2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ- ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Διον.Ζορμπάνος, Μ.Προγουλάκη
Νικ. Βιδάλης
Τηλέφωνο : 210 69.87.487,419,482
Fax : 210.69.87.489
E-mail : [email protected] syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1112/2014

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του άρθρου 3 της Φ. 1815/1013/28.12.2006 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στους Λιθάνθρακες, Λιγνίτες και οπτάνθρακες, των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 109 και τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 74 αυτού, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι για την εφαρμογή των άρθρων 54 και 56 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ο άνθρακας, ο οπτάνθρακας και ο λιγνίτης υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τη στιγμή της παράδοσής τους από επιχειρήσεις, οποίες πρέπει να εγγράφονται σε μητρώο για το σκοπό αυτό, από τις αρμόδιες αρχές.

2) Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 74 και της παραγράφου 8 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3) Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» και ιδιαίτερα των άρθρων 2 έως 5, 7, 10 έως 21, 23 έως 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 και παραγρ. 4 του άρθρου 54 και 60 αυτού.

4) Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της Φ. 1815/1013/28.12.06 Α.Υ.Ο.Ο. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ή απαλλαγής από ΕΦΚ και ΦΠΑ αναφορικά με προϊόντα λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα.

5) Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β΄/2013).

6) Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών”» (ΦΕΚ 3317/Β΄/2013).

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 της Φ. 1815/1013/28.12.2006 Α.Υ.Ο.Ο. προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

«4. Ο αναλογών ΦΠΑ βεβαιώνεται και εισπράττεται με Συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ. η οποία υποβάλλεται από το πρόσωπο που διενεργεί την παράδοση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου του, τον επόμενο μήνα από το μήνα παράδοσης των προϊόντων και το αργότερο μέχρι και την 20η ημέρα του μήνα αυτού. Με την ανωτέρω Δήλωση υποβάλλονται αναλυτική κατάσταση με τις ποσότητες που παραδόθηκαν ανά παραλήπτη καθώς και τα σχετικά αντίγραφα των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών φορολογικών στοιχείων.»

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει 15 μέρες μετά την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο