Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2014 ]

Απόσπασμα Πρακτικών υπ' αριθμ. 66/30.4.2014 συνεδριάσεως Δ.Σ. Ε.Τ.Ε.Α. Καταβολή προσαυξήσεων ΔΙΒΕΕΤ-ΔΕΤΕ

(Καταβολή προσαυξήσεων ΔΙΒΕΕΤ-ΔΕΤΕ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικών της υπ’ αριθ. 66 της 30ης Απριλίου 2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : Οι κ.κ. 1) Αναστάσιος Παπανικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., 2) Νικόλαος Κωστόπουλος, 3) Βασίλειος Πολυμερόπουλος, 4) Νικόλαος Κογιουμτσής, 5) Χρήστος Μπουρδούκης, 6) Σταματία Σπανοπούλου, 7) Κων/νος Καλαμίδας και 8) Νικόλαος Αγιοστρατίτης, τακτικά Μέλη του Δ.Σ.

Π α ρ ί σ τ α τ α ι : Ο κ. Αθανάσιος Αθανασίου, Υποδιοικητής ΕΤΕΑ.

Μ ε τ έ χ ε ι: Η κ. Ιουλία Στελλάτου, Κυβερνητικός Επίτροπος στο Δ.Σ.

Γ ρ α μ μ α τ έ α ς : Η κ. Παρασκευή Κουτέρη, υπάλληλος του Ταμείου.

Α π ό ν τ ε ς : Η κ. Ρένα Μπαρδάνη, τακτικό Μέλος του Δ.Σ. και η αναπληρώτριά της.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, ως εισηγητές οι κ.κ. 1) Μαρία Κόρδα (Προϊστ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.), 2) Μιχάλης Τομάρας (Προϊστ. Δ/νση Συντάξεων τ. ΤΕΑΔΥ), 3) Μαρία Καλογεροπούλου (Προϊστ. Δ/νση Επικ. Ασφαλ. τ. ΤΕΑΠΟΚΑ), 4) Ζωή Κατάκη (Προϊστ. Δ/νσης Επικ. Ασφαλ. τ. ΤΕΑΥΕΚ) και 5) Αθηνά Πετρόγλου (Δικηγόρος του Αυτ. Τμ. Νομ. Υποθέσεων).

Κατά την συζήτηση των θεμάτων και πριν τη λήψη αποφάσεων, παρίσταται η κ. Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρος του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε την 30η Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 το απόγευμα, στο κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15 (1ος όροφος) και αφού διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε απαρτία, άρχισε την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία έχουν ως εξής:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

Θ Ε Μ Α 7ο
Καταβολή προσαυξήσεων ΔΙΒΕΕΤ – ΔΕΤΕ και του πέραν του 20% ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών, που χορηγούνται στους συνταξιούχους του τ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ., σύμφωνα με τη Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (Δ/νση Συντάξεων τ. ΤΕΑΔΥ).

Για να εισηγηθεί το ανωτέρω θέμα προσήλθε στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου ο Προϊστ. της Δ/νσης Συντάξεων τ. ΤΕΑΔΥ του ΕΤΕΑ κ. Μιχάλης Τομαράς, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012, ιδρυτικού νόμου του ΕΤΕΑ.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3697/2008, από τις οποίες προβλέπεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΔΙΒΕΕΤ που τηρούνταν στο ΤΕΑΔΥ βάσει του άρθρου 17 παρ. 3 Ν. 2676/1999, καταργήθηκε και η περιουσία, οι πόροι και το προϊόν του αποτελεί περιουσία του ΤΕΑΔΥ.

3. Την Υπ. Απ. οικ.2/42423/Α0024/2009 (ΦΕΚΒ, 1162), με την οποία αποφασίστηκε η διατήρηση του ως άνω λογαριασμού No 2509859 και με ονομασία ΤΕΑΔΥ/Διαχειριστικός Λογαριασμός της Ε’ Υπηρεσιακής Μονάδας.

4. Την Απόφαση 1 της 44/8.7.09 συνεδρίασης του ΔΣ του ΤΕΑΔΥ [σχ. 6], η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση σε εκτέλεση της ως άνω Υπ. Απόφασης και με την οποία αποφασίστηκε το άνοιγμα στην Τράπεζα Ελλάδος του ως άνω λογαριασμού Νο 2509859 « ΤΕΑΔΥ Ειδικός Λογαριασμός Οικονομικών Υπαλλήλων », καθώς και την Απόφαση 1 της 46/22.07.09 συνεδρίασης του ΔΣ του ΤΕΑΔΥ, με την οποία μεταφέρθηκε στο λογαριασμό αυτό το ποσό που αποτελούσε νόμιμα έσοδα του.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 § 9 ν. 3943/2011 κατ΄ εφαρμογή των οποίων τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων που παρακρατούνται από την καταβολή ΔΙΒΕΕΤ κατατίθενται στο λογαριασμό που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος με τίτλο ΤΕΑΔΥ - Ειδικός Λογαριασμός Οικονομικών Υπαλλήλων και αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους ΔΙΒΕΕΤ.

6. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011, με τις οποίες επανακαθορίστηκαν οι αποδοχές και τα επιδόματα των Δημοσίων Υπαλλήλων και η χορήγηση των ΔΙΒΕΕΤ καταργήθηκε, όπως και η επιβολή εισφορών επί αυτών.

7. Τον ΑΝ 941/1949 περί Ιδρύσεως του ΤΑΥΤΥ, όπου ορίζεται ότι πόροι του ΤΑΥΤΥ μεταξύ άλλων είναι η εισφορά 17 % επί των δεδουλευμένων δικαιωμάτων εκτελέσεως τελωνειακών εργασιών (ΔΕΤΕ) των ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΥ κατά το άρθρο 2 παρ. 1 εδ. α’ και β’ ΑΝ 941/1949.

8. Το άρθρο 11 του Ν. 1798/88, όπου ορίστηκε ότι από το συνολικό ποσό του λογαριασμού των ΔΕΤΕ που εισπράττεται κατ’ έτος, καταβάλλονται κατά σειρά οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις αποζημίωσης των τελωνειακών υπαλλήλων, η υπέρ του ΤΑΥΤΥ εισφορά, ανερχόμενη σε 17 % του συνόλου των εισπραττόμενων ΔΕΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 941/49, όπως ισχύει, και το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.1 εδ.β Ν.1505/84 επίδομα εξομάλυνσης. Το ποσοστό του 17 % αυξήθηκε σε 20 % με την 1104693/11848/003/2.20.1989 Απόφαση Υπ. Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 51 Ν.1882/90.

9. Το άρθρο 17 του Ν. 2676/1999, σύμφωνα με το οποίο τα ποσά του Ειδικού Λογαριασμού ΔΕΤΕ χορηγούνται για την αύξηση της μηνιαίας σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων από τους οποίους προέρχονται τα έσοδα του Λογαριασμού, πέραν της καθοριζόμενης κάθε φορά από την παρ. 1 του εδαφ. α’ του άρθρου 19 του παρόντος, με απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του Ταμείου, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Ειδικού Λογαριασμού.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011.

11. Τις αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ 3096/01, 3097/01, 3098/01, 3099/01, 3100/01 και 3101/01, όπου ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2676/1999 περί περιέλευσης στο ΤΕΑΔΥ της περιουσίας των καταργηθέντων Ταμείων Αρωγής, έκρινε ότι δε χειροτερεύει η θέση των ασφαλισμένων στα Ταμεία Αρωγής, διότι βάσει του άρθρου 19 παρ. 1 περ. γ Ν. 2676/1999 οι τυχόν υψηλότερες παροχές των Ταμείων Αρωγής, μεταξύ των οποίων και το ΤΑΥΤΥ, θα εξακολουθήσουν παγίως καταβαλλόμενες από το ΤΕΑΔΥ.

12. Την υπ’ αρ. 1/50/08-01-2014 απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑ.

13. Το με αρ. πρωτ. 9803/6254/06-02-2014 έγγραφο του ΕΤΕΑ, σχετικά με την αποστολή οικονομικών και πληθυσμιακών στοιχείων των δικαιούχων ΔΙΒΕΕΤ και ΔΕΤΕ.

14. Την με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 7795/300/09-04-2014 διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδόθηκε βάση της από 18-02-2014 οικονομικής έκθεσης της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Ν.Π. (Δ33) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Επειδή σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα των εσόδων - εξόδων του τ. ΤΕΑΔΥ, που αφορούν τους ειδικούς λογαριασμούς των ΔΙΒΕΕΤ και ΔΕΤΕ:

Α) Το υπόλοιπο του λογαριασμού διαθεσίμων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. που αφορά στα ΔΙΒΕΕΤ, με την πληρωμή των αναδρομικών στους δικαιούχους έως 31/1/2014, είναι μηδενικό.

Β) Το υπόλοιπο του λογαριασμού διαθεσίμων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. που αφορά στα ΔΕΤΕ, μπορεί να καλύψει την πληρωμή των αναδρομικών στους δικαιούχους, μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014.

Επειδή σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/50/08-01-2014 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΕΑ, αποφασίστηκε:

1. Η καταβολή της προσαύξησης λόγω ΔΙΒΕΕΤ και ΔΕΤΕ σε όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει αιτήσεις μέχρι 31-12-2013, με καταβαλλόμενα αναδρομικά μέχρι και την 31-01-2014.

2. Η αδυναμία καταβολής της προσαύξησης ΔΙΒΕΕΤ από 01-02-2014.

3. Η αδυναμία καταβολής της προσαύξησης ΔΕΤΕ και του πέραν του 20 % ποσοστού αναπλήρωσης από 01-02-2014 λόγω μη καταβολής από το Υπουργείο Οικονομικών από τον Νοέμβριο του 2011 των σχετικών πόρων.

4. Η αποστολή της ανωτέρω απόφασης στο εποπτεύον Υπουργείο για τις δέουσες ενέργειες.

Κατόπιν τούτων, αφού ληφθεί υπόψη του ΔΣ του ΕΤΕΑ η παραπάνω διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

-Την από 01-02-2014 διακοπή της προσαύξησης από τον ειδικό λογαριασμό ΔΙΒΕΕΤ στους συνταξιούχους, λόγω οικονομικής αδυναμίας του λογαριασμού από την κατάργηση των εισφορών επί των μηνιαίων αποζημιώσεων Δ.Ι.Β.Ε.Ε.Τ. και της μη καταβολής βεβαιωθεισών οφειλών προηγούμενων χρονικών περιόδων, σύμφωνα με το άρθρο 17 § 3 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει.

-Την από 01-11-2014, διακοπή του ποσοστού πέραν του καθοριζόμενου στο εδάφιο α΄ της § 1 του άρθρου 19 του ν. 2676/1999 όπως ισχύει, στους συνταξιούχους τελωνειακούς υπαλλήλους του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών κατ’ εφαρμογή της § 1 περ. γ΄ του άρθρου 19 του ν. 2676/1999.

-Την από 01-11-2014, διακοπή της προσαύξησης από τον ειδικό λογαριασμό Δ.Ε.Τ.Ε βάσει του άρθρου 17 παρ . 3 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει.
………………………………………………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια ελήφθη η ακόλουθη απόφαση.

Α π ό φ α σ η 217: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

-Την από 01-02-2014 διακοπή της προσαύξησης από τον ειδικό λογαριασμό ΔΙΒΕΕΤ στους συνταξιούχους, λόγω οικονομικής αδυναμίας του λογαριασμού από την κατάργηση των εισφορών επί των μηνιαίων αποζημιώσεων Δ.Ι.Β.Ε.Ε.Τ. και της μη καταβολής βεβαιωθεισών οφειλών προηγούμενων χρονικών περιόδων, σύμφωνα με το άρθρο 17 § 3 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει.

-Την από 01-11-2014, διακοπή του ποσοστού πέραν του καθοριζόμενου στο εδάφιο α΄ της § 1 του άρθρου 19 του ν. 2676/1999 όπως ισχύει, στους συνταξιούχους τελωνειακούς υπαλλήλους του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών κατ’ εφαρμογή της § 1 περ. γ΄ του άρθρου 19 του ν. 2676/1999.

-Την από 01-11-2014, διακοπή της προσαύξησης από τον ειδικό λογαριασμό Δ.Ε.Τ.Ε βάσει του άρθρου 17 παρ . 3 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει.

Επί του ανωτέρω θέματος εγκρίνεται η επικύρωση των πρακτικών αμέσως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο