Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1002610 ΕΞ 8.1.2014 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών

(Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 8.1.2014
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1002610 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Σ. Καραχάλιου
Τηλέφωνο:210 - 3647202-5
Fax:210 - 3645413
E-Mail:dfpa.al @1992.syzefxis.gov

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών».

Σχετ.:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας αλλά και από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί σας, η επιχείρησή σας έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών έχει λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τις απαιτούμενες άδειες σχετικά με την «λειτουργία κατόπιν εγκατάστασης μονάδας προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιούμενων βρώσιμων ελαίων» καθώς και «συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».

Στα πλαίσια της δραστηριότητάς σας, αγοράζετε από επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ. τα συγκεκριμένα απορρίμματα, τα οποία προκύπτουν ως κατάλοιπο της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Τα απορρίμματα αυτά τα μεταφέρετε στις εγκαταστάσεις σας για προσωρινή αποθήκευση και στη συνέχεια τα πουλάτε σε βιομηχανίες παραγωγής biodiesel.

Ζητάτε να σας πληροφορήσουμε εάν, κατά τις ανωτέρω συναλλαγές, η επιχείρησή σας θα πρέπει ή όχι να εφαρμόζει το άρθρο 39.α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) ήτοι, να αγοράζει από τους παραγωγούς απορριμμάτων χωρίς ΦΠΑ εφαρμόζοντας την αντιστροφή της υποχρέωσης και να πουλά στις επιχειρήσεις biodiesel επίσης χωρίς ΦΠΑ.

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 39.α, οι υποκείμενοι οι οποίοι πραγματοποιούν παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, προς άλλους υποκείμενους, θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν. 

3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1049/15.3.2007 δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, ορίζοντας μεταξύ άλλων ότι, αφορά σε παραδόσεις των απορριμμάτων του άρθρου 2, εφόσον αυτά α) παραδίδονται ως απορρίμματα (δηλαδή ως κατάλοιπο της παραγωγικής δραστηριότητας του παραδίδοντα) και β) η παράδοση πραγματοποιείται με σκοπό την ανακύκλωση.

4. Ως «ανακύκλωση», σύμφωνα με την περίπτωση 17 του άρθρου 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'), ορίζεται «η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των απορριμμάτων υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας και της επανεπεξεργασίας σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης».

5. Για την παραγωγή του biodiesel χρησιμοποιούνται πρωτογενή λάδια (καλαμποκέλαιο, ηλιοκράμβη κλπ.) και χρησιμοποιημένα τηγανέλαια τα οποία έχουν υποστεί χημική επεξεργασία. Πρόκειται δηλαδή για επανεπεξεργασία του εν λόγω απορρίμματος με σκοπό την παραγωγή ενός ανανεώσιμου καυσίμου.

6. Περαιτέρω, από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν στην υπηρεσία μας από την αρμόδια Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Κ.Α, «η επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα δεν εμπίπτει στην κατηγορία της ανακύκλωσης αλλά αντίθετα εντάσσεται στην κατηγορία "άλλου είδους ανάκτηση"».

7. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, στις διαδοχικές παραδόσεις χρησιμοποιημένων τηγανελαίων που πραγματοποιούνται είτε από τους παραγωγούς των εν λόγω απορριμμάτων προς ενδιάμεσους διαχειριστές αποβλήτων είτε στις παραδόσεις που οι τελευταίοι πραγματοποιούν προς βιομηχανίες παραγωγής biodiesel, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 39.α. του Κώδικα ΦΠΑ δηλαδή δεν εφαρμόζεται η διαδικασία αντιστροφής της υποχρέωσης και οι παραδόσεις θα πρέπει να επιβαρύνονται από τον πωλητή κανονικά με ΦΠΑ.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Βάσω Τάτση


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο