Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 30/003/315/14.4.2014 Αποστολή ν. 4254/2014 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

(Αποστολή ν. 4254/2014 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/315

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 115 21
Πληροφορίες : Δ. Στεφανίτση
Τηλέφωνο :213 2117236
Fax :210 6467725
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Αποστολή ν. 4254/2014 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ: 85/Α/07.04.2014], ο Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Ο εν λόγος νόμος περιλαμβάνει στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΤ.7: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (άρθρο πρώτο), διατάξεις αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους. Οι διατάξεις αυτές τροποποιούνται ή καταργούνται από τον εν λόγω νόμο μετά τη συμπερίληψή τους στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ ως κανονιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα με το ν. 4254/2014:

Α. καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 (γ) του άρθρου 11 του ΚΤΠ που ρύθμιζε τους όρους χρήσης των ενδείξεων «χωρίς συντηρητικά» και «χωρίς χρώματα».

Σε κάθε περίπτωση, οι όροι χρήσης αυτών των ενδείξεων εξάγονται και από τις οριζόντιες διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων και τις πληροφορίες που δίνονται για τα τρόφιμα στους καταναλωτές [άρθρο 11 του ΚΤΠ, κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011) και για τα πρόσθετα τροφίμων [κανονισμός (ΕΚ) 1333/2008].

Για τις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται καταστρατήγηση των οριζόντιων διατάξεων κατά τη χρήση των ενδείξεων «χωρίς συντηρητικά» και «χωρίς χρώματα», στη γνωμάτευση θα γίνεται αναφορά στη διάταξη της παραγράφου 2(α)(i) του άρθρου 11 του ΚΤΠ (παραπλάνηση καταναλωτή), μέχρι τις 13/12/2014 που εφαρμόζεται η οδηγία 2000/13/ΕΚ. Επισημαίνεται ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις, από 14/12/2014 που αρχίζει η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και καταργείται η προαναφερθείσα οδηγία, στη γνωμάτευση θα γίνεται αναφορά στην αντίστοιχη διάταξη του εν λόγω κανονισμού [άρθρο 7(1)(α)].

Β. τροποποιείται η παράγραφος 13 (περιπτώσεις β και γ) του άρθρου 18 του ν. 4177/2013 (αγορανομικός κώδικας), στα σημεία που αναφέρεται η εκπροσώπηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης κατά τις κατ’ έφεση εξετάσεις δειγμάτων που εκτελούνται στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Σύμφωνα με την παρούσα τροποποίηση η εκπροσώπηση της εφεσιβάλλουσας επιχείρησης θα μπορεί να γίνεται και από άλλους επαγγελματικούς κλάδους, εκτός των χημικών που ίσχυε έως τώρα. Συνέπεια αυτού είναι και η κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ΚΤΠ, από τον παρόντα νόμο.

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων παραγράφων θα ρυθμιστούν άμεσα με την τροποποίηση του άρθρου 19 του ΚΤΠ που θα προωθηθεί στο επόμενο διάστημα.

Η ισχύς των εν λόγω διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από τις 07/04/2014.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΧΚ (www.gcsl.gr, στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ → ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ → Κώδικας Τροφίμων και Ποτών → Κώδικας Τροφίμων και Ποτών – έκδοση 2009 → Άρθρα ΚΤΠ – Ισχύουσες εκδόσεις → Ισχύουσες εκδόσεις των άρθρων του ΚΤΠ). Τα ανηρτημένα αρχεία με τα άρθρα του Κ.Τ.Π. είναι σε μορφή pdf και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους.

Στις Yπηρεσίες του ΓΧΚ για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης του ΚΤΠ, αποστέλλεται συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή η τελευταία έκδοση (έκδοση 13) του Φύλλου Τροποποιήσεων.

Η ισχύουσα έκδοση των τροποποιούμενων άρθρων του ΚΤΠ, έχει αναρτηθεί στο υποσύστημα ΟΠΣ: Νομοθεσία/Κώδικας Τροφίμων.

Σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΧΚ (www.gcsl.gr, στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ → ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ → Κώδικας Τροφίμων και Ποτών → Κώδικας Τροφίμων και Ποτών – έκδοση 2009 → Τροποποιήσεις ΚΤΠ μετά την έκδοση 2009).

Παρακαλούμε οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του ΓΧΚ να φροντίσουν να λάβει γνώση ενυπόγραφα το τεχνικό προσωπικό.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ι. Γαρδίκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο