Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-1999 ]

ΠΟΛ.1017/25.1.1999 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ,έτους 1998

(Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ,έτους 1998 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1009561/397/76/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ
Τμήμα Α
Διεύθυνση 16η Εισπρ.Δημ.Εσόδων
Διεύθυνση 30η
Τμήμα Β'
Διεύθυνση 32η
Τμήμα Ά
ΠΟΛ.: 1017

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1998.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'), όπως ισχύουν:
α) Της περ. β' της παρ. 1 και των παρ. 2 και 9 του άρθρου 31.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 54.
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 58 και
δ) Της παρ. 5 του άρθρου 58α'.


2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) περί αποδεικτικών εισπράξεως.
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1998, Εντυπο (009/1998 - ΦΠΑ), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά τις 1 Ιανουαρίου 1999 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

2. α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1998
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:
1) Μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και
2) Μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα εργάσιμες ημέρες. Τελευταία προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ.

Τελευταίο Α' και Β' Γ' κατηγορίας ψηφίο ΑΦΜ κατηγορίας βιβλία βιβλία


1 25.2.1999 10.5.1999
2 26.2.1999 11.5.1999
3 1.3.1999 12.5.1999
4 2.3.1999 13.5.1999
5 3.3.1999 14.5.1999
6 4.3.1999 17.5.1999
7 5.3.1999 18.5.1999
8 8.3.1999 19.5.1999
9 9.3.1999 20.5.1999
10-50 10.3.1999 21.5.1999
60-00 11.3.1999 24.5.1999

β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:
1) Μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και
2) Μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
γ) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία Στις περιπτώσεις που η διαχειριστική περίοδος λήγει πριν από τη λήξη οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε πενήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αν δεν τηρούνται ή τηρούνται Α' και Β' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ, ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη από τον ΚΒΣ προθεσμία διενέργειας απογραφής και σε εκατόν τριάντα ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αν
τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
δ) Εξαιρετικά στις περιπτώσεις τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπόλοιπων δηλώσεων. Για εκκαθαριστικές δηλώσεις των παραπάνω περ. β' και γ' δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην παραπάνω περ. α'.

3. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή, στην οποία εσωκλείουν την εκκαθαριστική δήλωση.
Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή, επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Οταν δεν υπάρχει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.
Οταν, όμως, υπάρχει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί: α) η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του ταμία και β) το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του ταμία.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο