Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2014 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 32/25.4.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, ΚΥΑ 13251/15-10-2010 (ΦΕΚ 1655/τ.Β΄/2010) – Τροποποίηση διατάξεων

(Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, ΚΥΑ 13251/15-10-2010 (ΦΕΚ 1655/τ.Β΄/2010) – Τροποποίηση διατάξεων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 25 / 4 / 2014
Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 329

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 32

ΘΕΜΑ : « Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, ΚΥΑ 13251/15-10-2010 (ΦΕΚ 1655/τ.Β΄/2010) – Τροποποίηση διατάξεων ».

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 9/11 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ. 89/Α/11.4.2012) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. (Ασφάλιση απασχολούμενων στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων ΟΑΕΔ) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α. και σε ότι αφορά τους δικαιούχους, προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διάρκεια, το ποσό επιχορήγησης, τους όρους και τις δεσμεύσεις για τα δύο στάδια της επιχορήγησης (α και β). Όσον αφορά το α΄ στάδιο του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) ως ποσό επιχορήγησης οριζόταν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, βάσει του επιδοτούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος που καταρτίστηκε με την υπ. αριθ. 13251/531/2010 (Β΄ 1655) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται σε κάθε στάδιο του προγράμματος, στην ασφάλιση όλων των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στους κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ. που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης από 11/4/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης).

Κατά συνέπεια από την ημερομηνία εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των επιδοτούμενων στην Α.Π.Δ. των εργοδοτών δεν θα απαιτείται η καταχώρηση στον κωδικό ειδικής περίπτωσης «40» που τροποποιεί το Πακέτο Κάλυψης όπως περιγράφεται στις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου (9/2011).

Για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εν λόγω επιδοτούμενων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι Κ.Π.Κ. που εμπεριέχουν τους κλάδους (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, κλπ) όπως αυτοί προκύπτουν από τον συνδυασμό Κ.Α.Δ. εργοδότη και Κωδικό Ειδικότητας του εργαζόμενου σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες του ΟΣΥΚ.

Όσον αφορά την απεικόνιση της επιδότησης θα ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε40/530/10.9.2010.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο