Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2014 ]

Αριθμ. 2/29688/0026/8.4.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/107929/0026/1−12−2013 απόφασης (Β΄ 3172)

(Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/107929/0026/1−12−2013 απόφασης (Β΄ 3172))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2/29688/0026

(ΦΕΚ Β' 977/17-04-2014)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 26 παρ. 1 και 29 παρ. 7β του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 26 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και 28 παρ. 1β του ν. 4151/2013 (Α΄ 103),

β) του άρθρου 60 παρ. 1, επίσης, του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και του άρθρου 76Β του ίδιου νόμου, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 44 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και 45 παρ. 1δ του ν. 3943/2011 (Α΄ 66),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

δ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύουν.

2. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β΄ 2574).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον επανακαθορισμό της διαδικασίας αποστολής των εξοφληθέντων από τις Υ.Δ.Ε. χρηματικών ενταλμάτων, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2/107929/0026/1.12.2013 απόφασή μας, και αντικαθιστούμε το άρθρο 7 αυτής, ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Διαδικασία αποστολής εξοφληθέντων Χ.Ε. στο Ε.Σ.
1. Εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα αποστέλλονται, από τις Υ.Δ.Ε., στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ., που διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο επί των αντίστοιχων δαπανών, τα πρωτότυπα των εξοφληθέντων κατά τον προηγούμενο μήνα χρηματικών ενταλμάτων, συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά εξόφλησης Χ.Ε. του άρθρου 3 της παρούσας, καθώς και από το αποδεικτικό Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού.
2. Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ. με αναλυτικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται κατά Φορέα, Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. τα εξοφληθέντα Χ.Ε. και το ποσό αυτών. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται σε (2) δύο αντίτυπα το ένα εκ των οποίων επιστρέφει υπογεγραμμένο με την ένδειξη «παρελήφθη» και την ημερομηνία παραλαβής».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο