Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 18653/17.4.2014 Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015 - 2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 - 2017

(Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015 - 2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 - 2017)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014
ΑΠ: 18653

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, [email protected])

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών
για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015 - 2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 - 2017

1. Γενικά

Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2015-2017 στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ.

Ο προϋπολογισμός του 2014 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη υποστήριξης της ανασυγκρότησης της πραγματικής οικονομίας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2014 καθώς και του προγραμματισμού των δαπανών του ΠΔΕ 2015 - 2017, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:

α) είναι σύμφωνες με την πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για την εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και των εφαρμοστικών αυτού νόμων όπως κάθε φορά ισχύουν,

β) ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που είναι σε εξέλιξη και στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014-2017

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Στην παρούσα κρίσιμη φάση για την ελληνική οικονομία η υλοποίηση του ΠΔΕ 2014 - 2017 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην ανάταξη και ενίσχυσή της.

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2014 - 2017 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της κυβέρνησης στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του ΕΣΠΑ και για την έναρξη των έργων της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 ανέρχονται συνολικά σε 26.600 δισ. ευρώ.

Βασική επιδίωξη και ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση για το ΠΔΕ είναι η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ώστε η χώρα να εξέλθει από την ύφεση και να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η βέλτιστη κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΠΔΕ κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΔΕ για το 2014 είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας κ.λπ.) της περιόδου 2007- 2013 και η επιτυχής και έγκαιρη έναρξη των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της κοινοτικής συνδρομής. Σημαντική είναι και η υλοποίηση των λοιπών προγραμμάτων του εθνικού σκέλους με στόχο την συνέργεια με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επιχειρείται η αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας και ο συνολικός ανασχεδιασμός του ΠΔΕ. Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης του ΠΔΕ αφορούν την ολοκλήρωση ή/και υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

► κωδικοποίηση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων επενδύσεων,
► μετατροπή του εθνικού σκέλους σε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,
► προγραμματισμό και παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Πρόγραμμα,
► ενδυνάμωση της περιφερειακής δυνατότητας παρακολούθησης και υλοποίησης του Προγράμματος με την αναδιαμόρφωση των περιφερειακών οργανωτικών δομών που ασχολούνται με το ΠΔΕ,
► αναδιοργάνωση των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και συντονισμού τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,
► αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ με σύσταση νέων δομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού και δημιουργίας ελεγκτικών μηχανισμών,
► ενίσχυση του μηχανισμού αναχαίτισης παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων του ΠΔΕ,
► προσδιορισμός κατηγοριών δαπανών του ΠΔΕ που στερούνται επενδυτικής - αναπτυξιακής λογικής,
► ενεργοποίηση του συστήματος παρακολούθησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των ενεργειών διαχείρισης και υλοποίησης των έργων,
► απλοποίηση διαδικασιών με παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των δημοσίων επενδύσεων και με τη χρήση νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονική πληρωμή κ.λ.π.),
► εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ,
► υιοθέτηση διεθνών λογιστικών προτύπων για την καλύτερη οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος.

3. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την έκδοση και έγκριση του ΠΔΕ 2014

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2014 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησης του και προβλέπει την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του.

3.1. Προγραμματισμός με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού

3.1.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς προγραμματισμού και χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες) υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του ΥΠΑΑΝ για το ΠΔΕ 2014-2017 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014.

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση, καθορίστηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4047/2012) με την ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ' αριθμ.:10992/ΔΕ-1121/10.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΜΛΝ). Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γίνεται κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Π.Δ.Ε.

Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2014 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στους Πίνακες 7, 8 και 9 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια πληρωμών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης, ανά Περιφέρεια και ανά ΔΕΚΟ.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) θα πρέπει συνεργαστούν με τους φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντας τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων προς την ΔΔΕ του ΥΠΑΑΝ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος του Ε.Π., οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α.), του Ε.Π. Αλιείας 2007-13, στην λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του Γ' ΚΠΣ και του Ταμείου Συνοχής με την ελάχιστη δαπάνη, καθώς και στην έναρξη των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014 - 2020.

3.1.2 Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 15 και 21 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α 242) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του Προγράμματος, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε την υπ' αριθμ.170/ΔΕ19/02.01.2014 απόφαση για ετήσια συνολική ανάληψη δέσμευσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων υπερδεσμεύοντας πιστώσεις ύψους 2,04 δισ. ευρώ επιπλέον του ΠΔΕ του 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΦ-ΜΜΕ, ΦΕΚ ΒΊ5).

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απορρόφηση ΠΔΕ, την απορρόφηση των φορέων, τις ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος και ειδικότερα τους επί μέρους επιδιωκόμενους στόχους των Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007 - 2020 αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2014, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014.

3.2 Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων χρηματοδότησης

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες), υποβάλλουν τις προτάσεις τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ συνολικά για το όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2014-2017 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).

3.2.1. Υποβολή πίνακα Προγραμματισμού - Αρμόδιες Υπηρεσίες

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος) και με χρήση ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1).

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν άμεσα με έγγραφο τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που θα συγκεντρώνει και θα αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα (βλ. κεφ. 9.1). Προς διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, είναι δυνατό να οριστούν περισσότερες από μία αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη και αποστολή της πρότασης προγραμματισμού στο ΠΔΕ, αλλά το πολύ μέχρι μία για κάθε Ειδικό Φορέα ΠΔΕ, δηλαδή Γενική ή Ειδική Γραμματεία ή άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία αρμοδιότητας του Φορέα που εκτελεί ΠΔΕ (βλ. Πίνακα 11 του Παραρτήματος). Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι ο επιμερισμός του ορίου πληρωμών του Φορέα στους ειδικούς Φορείς ΠΔΕ αρμοδιότητάς του, όπως ζητήθηκε με την με An:58096/DE7493/23.12.2013 επιστολή του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ υποχρεούνται να κοινοποιήσουν άμεσα στη ΔΔΕ την Υπηρεσία ή τις Υπηρεσίες (σύμφωνα με τα ανωτέρω) και τα αρμόδια στελέχη που εξουσιοδοτούνται να αποστέλλουν τις προτάσεις προγραμματισμού του Φορέα καθώς και τους κωδικούς των Συλλογικών Αποφάσεων, για τις οποίες ισχύει η εξουσιοδότηση αυτή. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις όπου εντός του 2013 δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη δομή των Φορέων (συγχώνευση ή διάσπαση δομών Υπουργείων) ισχύουν οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που έγιναν για την υποβολή του ΠΔΕ 2013 και δεν απαιτείται άλλη σχετική ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Για την αντικατάσταση Υπηρεσιών ή στελεχών ενημερώνεται εγγράφως η ΔΔΕ.

Ειδικά για το ΥΠΑΑΝ, αρμόδια Υπηρεσία για τη συγκέντρωση της συνολικής πρότασης για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Υπουργείου ορίζεται η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ.

3.2.2. Συμπλήρωση πίνακα Προγραμματισμού - Έκδοση Προγράμματος

Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2014-2017 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2014, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων θα είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2015-2017 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.

Δεδομένου ότι απαιτείται η εκκαθάριση του ΠΔΕ από ανενεργά έργα προκειμένου να καταστεί σαφής η πραγματικά αναμενόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση λόγω ΠΔΕ τα επόμενα έτη, ειδικά για το 2014, οι Φορείς Χρηματοδότησης οφείλουν υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους όλα τα έργα τους που δεν έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του ΠΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος συμπληρώνοντας γι' αυτά τα έργα μηδενική πίστωση. Όσα έργα δεν συμπεριληφθούν στη συνολική αρχική πρόταση θεωρούνται οριστικά απενταγμένα από το ΠΔΕ (βλέπε αναλυτικά κεφ. 8).

Το αρχικό πρόγραμμα εκδίδεται εφόσον έχει υποβληθεί η συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α.

Η έκδοση τροποποιητικών Σ.Α. από τη ΔΔΕ παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων καθώς και τροποποίησης προϋπολογισμών, τίτλων και δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων.

Για τον επαναπρογραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων και των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων) εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.3).

Για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς χρηματοδότησης

Από το 2013 έχει απλοποιηθεί και αποκεντρωθεί η διαδικασία ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων στα έργα του ΠΔΕ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/2013), όπως εξειδικεύτηκαν στην ΥΑ με Α.Π:23979/Ε2649/03.06.2013, ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ (ΦΕΚ 1367/Β72013), δίδεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και στον Περιφερειάρχη να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών) που έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (βλ. κεφ. 9.2).

Επισημαίνεται ότι η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του φορέα.

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζουν να αναλάβουν για κάθε έργο αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που είτε έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του συνολικά ανά Συλλογική Απόφαση και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2014-2017) πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ.
Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.

Ειδικότερα:

- Για τις Σ.Α. του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ) θα καταγράφονται στις Σ.Α. με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των Ε.Π.

- Για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν τον Πίνακα 6 του Παραρτήματος, που αποτυπώνει τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

4. Μηχανισμός Επιβράβευσης και Κυρώσεων

Το 2014 ενεργοποιείται διαδικασία αξιολόγησης των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ και των αρμόδιων αρχών διαχείρισης και παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά με τον ορθό προγραμματισμό ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα δημοσίων επενδύσεων αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση τους στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2014 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

Α: Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματος τους θα πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων

Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των φορέων, η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Η αξιολόγηση αυτή θα ληφθεί υπόψη στον καθορισμό των νέων ορίων πιστώσεων των Φορέων που θα διαμορφωθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Β.: Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων ΕΣΠΑ

Οι Φορείς που χρηματοδοτούν έργα ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων από τους λογαριασμούς των έργων. Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (υπ'αριθμ. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-ΑΔΑ:4Α95Φ-83).

Γ: Ενημέρωση συστημάτων και αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε τους ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του προγράμματος τους προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται με τα στοιχεία που παρέχουν οι πληρωμές των έργων και το Μητρώο Δεσμεύσεων.

Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι) στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) και την έγκαιρη καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο σύστημα. Τα στοιχεία του ΠΣΥΠΠΟΔΕ αποτελούν τη μόνη επίσημη ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e- portal του ΓΛΚ.

Επισημαίνεται ότι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των φορέων εκείνων, που τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται ή αναρτώνται ανελλιπώς.

4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014-2017

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

► Στην αρχή του έτους εκδίδεται ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά Σ.Α. για τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΔΕ. Για το 2014, τα όρια πληρωμών προσδιορίστηκαν με βάση τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος και τις εκτιμήσεις των Φορέων σύμφωνα με την «εγκύκλιο εκτιμήσεων πληρωμών 2013 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2014 - 2017 του ΠΔΕ», ΑΠ: 32882/ΔΕ3828/26.07.2013, ΑΔΑ: ΒΛΒΠΦ-7Λ8).
► Η ΔΔΕ στην αρχή κάθε έτους αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ του έτους με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠΔΣ καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.
► Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).
► Η ΔΔΕ εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις εκδίδει τις αρχικές Σ.Α. εγκρίνοντας το Πρόγραμμα.
► Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α. από τη ΔΔΕ, εφόσον υπάρχουν αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση, που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις προϋπολογισμών ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α..
► Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των Σ.Α. Αποφάσεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων τους.
► Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται μεταξύ άλλων:
■ ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε έργο της Σ.Α.
■ οι ετήσιες πιστώσεις σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2014 για κάθε έργο της Σ.Α.

Επίσης, σε κάθε Συλλογική Απόφαση αναφέρονται υποχρεωτικά:

■ Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης Σ.Α.
■ Ο φορέας υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με το φορέα χρηματοδότησης).
► Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Φορέα.

Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο), μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.

5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2014 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:

1. το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων) 0 και 5.

2. το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων) 2,3,4,7,8,9 καθώς και των κωδικών (καθέτων) 1 και 6 που θα χρηματοδοτήσουν τις ΣΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Οι αρμόδιοι Φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το ΠΔΕ (Ν.2957/1954, Ν.4355/1964, ΧΔ 9035/1973, εγκύκλιος υπ' αρ.165/943/30.10.72 του Γ.Λ.Κ «Οδηγίες που αφορούν τον τρόπο πραγματοποιήσεως δικαιολόγησης και ενταλματοποίησης δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων», Ν.2860/2000, Ν.3614/2007)) για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης όπου υπάρχουν και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2014 ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης

5.1. Έργα Ταμείου Συνοχής II, Γ' ΚΠΣ και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000- 2006

5.1.1. Έργα Ταμείου Συνοχής II

Τα έργα Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006 θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων. Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΝ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έργα θα προταθούν για ένταξη στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.5.1 .Γ της παρούσας εγκυκλίου.

5.1.2. Έργα Γ ΚΠΣ

Για τα έργα αυτά υποβλήθηκε αίτηση αποπληρωμής στις 28.02.2014 και για το λόγο αυτό δεν χρηματοδοτούνται πλέον από το συγχρηματοδοτούμενο αλλά από το εθνικό ΠΔΕ (βλ. κεφ.5.5.1.Γ).

5.1.3. Έργα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000 - 2006

Τα έργα των κοινοτικών πρωτοβουλιών της περιόδου 2000-2006 θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση του Φορέα θα συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ στόχου «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

5.2. Έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. - έργα ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Π. Αλιείας και Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΣΑ/8 και ΣΑ/9)

Οι προβλεπόμενες προτάσεις - εκτιμήσεις για το 2014 - 2017 θα γίνουν με βάση τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα, θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ 2007-2013, το Π.Α.Α. 2007-2013, το Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, και το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, θα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΑΝ και θα γίνουν στο πλαίσιο των υπαρχόντων πολυετών δημοσιονομικών περιορισμών λόγω της ανάγκης να αποφευχθεί επιβάρυνση του ΠΔΕ με δαπάνες που δεν θα μπορέσουν τελικά να συγχρηματοδοτηθούν λόγω υπερδέσμευσης.

5.2.1. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ

Για την ένταξη των έργων του ΕΣΠΑ στο ΠΔΕ 2014, οι Φορείς χρηματοδότησης θα αποστείλουν τις προτάσεις τους με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος). Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΔΑ/ΕΔΑ/ΕΦΔ) σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα, που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και βοηθητικούς πίνακες.

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Για τον υπολογισμό των πιστώσεων (α' τρίμηνου και συνακόλουθα του έτους) πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος και μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ στο τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3614/2007 α) η απόφαση ένταξης της πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) και β) η απόφαση εκχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 που αφορά στις πράξεις κρατικών ενισχύσεων και η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 24 που αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου ή Ταμείων Χαρτοφυλακίου, αποτελούν αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε Συλλογική Απόφαση του ΠΔΕ του φορέα χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται όμως ότι η αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής δεν προδικάζει την απόφαση εγγραφής του έργου στο ΠΔΕ. Η απόφαση αυτή στην παρούσα φάση εξαρτάται από α) τα δημοσιονομικά περιθώρια και β) την εξυγίανση των επιχειρησιακών προγραμμάτων με μείωση των υπερδεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί.

Ακολούθως δίδονται ειδικότερες οδηγίες για την διαδικασία ένταξης νέων έργων ΕΣΠΑ ανά κατηγορία.

5.2.1.1 Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ πλην κρατικών ενισχύσεων

Για αυτή την κατηγορία έργων, με την ένταξη της πράξης σε Ε.Π. και την καταχώρισή της στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, η πράξη αυτή λαμβάνει κωδικό MIS και ταυτόχρονα δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το ΟΠΣ - ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώρηση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ (στην οποία αναφέρεται και ο ΑΔΑ) και η δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης.

Στην περίπτωση που προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες αλλά αναγκαίες για την υλοποίηση έργων ΣΑ/8 και ΣΑ/9 (μη επιλέξιμος π/υ που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2), γεγονός που εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο (και ιδίως όταν αφορούν συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λ.π.), αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία εγγραφής του έργου σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 αλλά εγγράφονται ως διακριτά ενάριθμα έργα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 αντίστοιχα, με τη διαδικασία της αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρούνται στις αποφάσεις ένταξης στον Π1 (μη επιλέξιμες απαλλοτριώσεις - μη επιλέξιμος ΦΠΑ δήμων κλπ) περιλαμβάνονται στο ίδιο ενάριθμο έργο των ΣΑ/8 και ΣΑ/9.

5.2.1.2 Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ κρατικών ενισχύσεων

Για αυτή την κατηγορία έργων επειδή ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της απόφασης εκχώρησης οριστικοποιείται με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή των προσκλήσεων, η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης στο ΠΔΕ γίνεται με τα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης. Η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης γίνεται από τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της πρόσκλησης στο ΟΠΣ από την αρμόδια ΕΥΔ/ΕΦΔ και την δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης. Οι ΕΥΔ/ΕΦΔ σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν και την απόφαση εκχώρησης, εφόσον τους ζητηθεί.

Για τις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων υποδομών, η απόφαση ένταξης της πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόταση εγγραφής της σε ΣΑ του ΠΔΕ του Φορέα Χρηματοδότησης. Το ποσό που εγγράφεται στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση της πράξης αντιστοιχεί στο ποσό της Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ), εκτός των περιπτώσεων που τα έσοδα από τη λειτουργία της πράξης εισπράττονται από το Κράτος.

5.2.1.3. Ειδικές προϋποθέσεις ένταξης νέων έργων στο ΠΔΕ 2014 λόγω υφιστάμενων υπερδεσμεύσεων

Επισημαίνεται ότι λόγω μεγάλων υπερδεσμεύσεων (overbooking) που παρουσιάζουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος επιβάρυνσης του ΠΔΕ με δαπάνες που δεν θα μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, αναστέλλεται εκτός ειδικών περιπτώσεων που θα συμφωνούνται με την Ε.Ε., η ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ΕΣΠΑ, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί γι'αυτά αποφάσεις ένταξης πράξης σε επιχειρησιακά προγράμματα. Η απόφαση για την ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ στο ΠΔΕ θα ληφθεί μετά το πέρας της οριστικής εξυγίανσης των ΕΠ. Το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο λόγω του κινδύνου ανάληψης νομικών δεσμεύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές διαταράσσοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα.

5.2.2. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007-2013

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του ΟΠΣ - ΠΔΕ και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) τόσο για την ένταξη νέων έργων όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων (αλλαγή π/υ, τίτλου, τελικού δικαιούχου κλπ) που εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής, απαιτείται η αποστολή στην Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων από την αρμόδια ΕΥΔ: α) της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή β) της ΚΥΑ εφαρμογής δράσεων ή μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛ ή γ) της ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Για όλες τις τροποποιήσεις ή εντάξεις έργων που δεν εμπίπτουν στην διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής απαιτείται πρόταση από τον φορέα χρηματοδότησης συνοδευμένη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (Απόφαση της αρμόδιας ΕΥΔ, ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης κλπ).

Στην περίπτωση που προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες αλλά αναγκαίες για την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο ΠΑΑ και το ΕΠΑΛ (μη επιλέξιμος προϋπολογισμός που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2), γεγονός που πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών, αυτές εγγράφονται στις ίδιες Σ.Α ως Π2, με διαδικασία αντίστοιχη της αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ.

5.2.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

5.2.3.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπου δεν μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός, απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

5.2.3.2 Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Α) Διασυνοριακά Προγράμματα

Για την ένταξη νέων έργων «Διασυνοριακών Προγραμμάτων» (ΕΣΠΑ) του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στο ΠΔΕ καθώς και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων κατά τα στοιχεία που αποτελούν αυτοδίκαια εγγραφή και δεδομένης της μη διασύνδεσης τους με το ΟΠΣ - ΠΔΕ, απαιτείται πρόταση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Στη συνέχεια, η αρμόδια ΕΥΔ των ανωτέρω Προγραμμάτων έχει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των έργων με τα αντίστοιχα MIS.

Τα Διασυνοριακά Προγράμματα που περιλαμβάνονται τα παρακάτω :
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία»
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»

στο ΕΣΠΑ, εντάσσονται σε ΣΑ 8/και ΣΑ/9 και είναι
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία»
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»,

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αν και αποτελούν έργα ΕΣΠΑ στην παρούσα φάση εξαιρούνται από τον γενικό κανόνα της παραγράφου 5.2.1.3. δεδομένου του διασυνοριακού τους χαρακτήρα και κυρίως του γεγονότος ότι δεν εμφανίζουν σημαντικές υπερδεσμεύσεις.

Β) Λοιπά Προγράμματα (Πολυμερή - Διακρατικά - Διαπεριφερειακά - Δίκτυα)

- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας (Πρόγραμμα Αδριατική, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, Μαύρη Θάλασσα), Διακρατικών Προγραμμάτων (Μεσογειακός Χώρος, Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης), Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων (INTERREG IV C) και Δικτύων (INTERACT) καθώς και για την τροποποίηση τους απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων Δικτύων «ESPON» και «URBACT II» καθώς και για την τροποποίησή τους απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Τα ανωτέρω Προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.2.4 Εγγραφή πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Α. Τα νέα έργα του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του «Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ (Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) πριν την έκδοση της αρχικής Σ.Α, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το 10% του προϋπολογισμού τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

Β. Τα συνεχιζόμενα έργα που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ με τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής Σ.Α εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (Κ.Υ.Α με αριθμ. 57230/ΔΕ- 6868/23.12.2013).

Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος ισχύουν οι εγκεκριμένες πιστώσεις των έργων στις ΣΑ.

5.2.5 Ένταξη/τροποποίηση έργων που χρηματοδοτούν δικαιούχους Αναπτυξιακών νόμων

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν.3614/2007, το συχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ χρηματοδοτεί αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων των εκάστοτε επενδυτικών νόμων, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και δύναται να ενταχθούν σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, στις ΣΑ/8 εντάσσονται ενάριθμα έργα ανά αναπτυξιακό νόμο και μέσω αυτών χρηματοδοτούνται με ευθύνη των αρμόδιων φορέων (Γ.Δ.Ι.Ε, Γ.Γ Βιομηχανίας, Δ.Ι.Α.Π. Περιφερειών) αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Επίσης, μέχρι τώρα στις ΣΑ/2 εντάσσονταν ενάριθμα έργα ανά αναπτυξιακό νόμο και μέσω αυτών χρηματοδοτούνταν, με ευθύνη των αρμόδιων φορέων, αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που ήταν δυνατό να συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Όμως λόγω της σημαντικής υπερδέσμευσης των πόρων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και του γεγονότος ότι δεν είναι δυνατό να προδικάσουμε ούτε την αποδοχή από πλευράς Ε.Ε., ούτε το μέγεθος των πόρων της περιόδου 2014 - 2020 που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες δράσεις, δεν είναι δυνατή πλέον η ένταξη στο ΠΔΕ αυτών των έργων ως «εν δυνάμει» συγχρηματοδοτούμενων. Για το λόγο αυτό οι αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που δεν είναι ενταγμένες σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ εφεξής θα χρηματοδοτούνται από το εθνικό ΠΔΕ.

5.2.6. Ένταξη και τροποποίηση έργων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Β)

Για την ένταξη και τροποποίηση των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (ΤΒ) απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότης συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της Τ.Β. του φορέα από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του ΥΠΑΑΝ.

Για την διευκόλυνση της λειτουργίας των Φορέων και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων της ΕΥΣΣΑΑΠ δύναται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο ΠΔΕ μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου έτους.

5.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων (μεταναστευτικές ροές, ΕΟΧ κ.λ.π.)

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορείς.

Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:

► Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης).
► Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύναται να εισπράξουν απ' ευθείας την Κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ).
► Συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν κοινοτικές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

5.3.1. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
► Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
► Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την απόφαση ένταξης πράξης σε Ε.Π).
► Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της EE (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής).

Τα ανωτέρω Προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.3.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
► Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
► Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

5.3.3 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 - 2009

Για τα συνεχιζόμενα έργα της περιόδου 2004 - 2009 απαιτείται η υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔκαιΠΛΑΠ του ΥΠΑΑΝ.

5.3.4 Ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014

Η χρηματοδότηση των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014 πραγματοποιείται μέσω του ΠΔΕ με εξαίρεση τις περιπτώσεις πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων, των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος είναι το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και τα οποία χρηματοδοτούνται 100% από τον ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ, με την κοινοποίηση στη ΔΔΕ της απόφασης ένταξης με μέριμνα του Διαχειριστή Προγράμματος. Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος με εξαίρεση τις πράξεις που υλοποιούνται από κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου φορέα. Σε περίπτωση που η υλοποίηση εγκεκριμένης πράξης στο πλαίσιο ενός προγράμματος πραγματοποιείται από εταιρικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει φορείς διαφορετικής νομικής υπόστασης με διαφορετικό φορέα χρηματοδότησης, τότε, μετά από εισήγηση και μέριμνα του Διαχειριστή Προγράμματος προς τη ΔΔΕ, πραγματοποιείται η κατανομή του προϋπολογισμού της πράξης ανά Φορέα Υλοποίησης και εταίρο με εγγραφή σε ΣΑ των οικείων φορέων.

Για τη χρηματοδότηση των αλλοδαπών εταίρων των εγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών θα δοθούν ειδικότερες οδηγίες από το ΥΠΑΑΝ.

5.4. Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης έργων κατά τη μετάβαση από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Στο πλαίσιο της εξυγίανσης και της διαχείρισης της υψηλής υπερδέσμευσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεδομένου ότι υπάρχουν έργα που είναι αδύνατο τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς τους για χρηματοδότηση στην επόμενη περίοδο συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία προϋποθέσεων για την εμπροσθοβαρή έναρξη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και των εκταμιεύσεων της προγραμματικής περιόδου αυτής.

Επισημαίνεται ότι η μεταφορά έργων του ΕΣΠΑ στην επόμενη περίοδο δεν είναι αυτόματη αλλά αντιθέτως υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνάφεια του έργου με τη στρατηγική, τις προτεραιότητες, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της νέας περιόδου.

Ακολούθως, παρέχονται οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τα έργα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη και τις μνημονιακές υποχρεώσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα της προετοιμασίας τους εν όψει της ενδεχόμενης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ως ακολούθως:

5.4.1. Έργα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 που θα συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (phasing).

5.4.1.1. Μεγάλα Έργα (σύμφωνα με τον Κανονισμό EE), τα οποία προβλέπεται να συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου μέσω του διαχωρισμού τους σε δυο διακριτές φάσεις (phasing), με την Α' φάση αυτών να αφορά σε εργασίες που ολοκληρώνονται έως 31/12/2015 (ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών από το ΕΣΠΑ 2007 -2013).

Για τις περιπτώσεις αυτές, και εφόσον έχει υποβληθεί στην Ε.Ε. και έχει γίνει αποδεκτή η Αίτηση Μεγάλου Έργου στην οποία προβλέπεται ο διαχωρισμός του έργου σε δυο φάσεις, η απόφαση ένταξης της πράξης/πράξεων που υλοποιείται υπό το Μεγάλο Έργο, θα τροποποιηθεί απομειώνοντας τον προϋπολογισμό του στο τμήμα αυτού που αντιστοιχεί στις εργασίες που θα υλοποιηθούν στην Α' φάση (εντός ΕΣΠΑ 2007-2013). Αντιστοίχως, και ο εγγεγραμμένος π/υ στο Π.Δ.Ε. προβλέπεται να τροποποιηθεί σε συνέχεια της τροποποίησης της απόφασης ένταξης. Ο τροποποιημένος π/υ της Α' φάσης θα καλύπτει τις προγραμματισμένες εργασίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ενώ ο π/υ της Β' φάσης θα χρηματοδοτηθεί μέσω των νέων εναρίθμων ΠΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, οι οποίοι αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, αν για λόγους διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ο διαχωρισμός του έργου ενδείκνυται να γίνει σε ενωρίτερο στάδιο (δηλαδή πριν το τέλος του 2015) και εφόσον έχει υποβληθεί στην Ε.Ε. και έχει γίνει αποδεκτή η Αίτηση Μεγάλου Έργου, γίνεται ειδική πρόβλεψη στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης προκειμένου ο εγγεγραμμένος π/υ στο ΠΔΕ να μην απομειωθεί, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και των νέων εναρίθμων ΠΔΕ, ώστε να μην υπάρξει κενό χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, η πρόταση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου θα αναφέρει στο σχετικό πεδίο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) για την εγγραφή στο Π.Δ.Ε. ως προτεινόμενους προϋπολογισμούς (Π/Υ 1 και Π/Υ 2) τους (αρχικούς) προϋπολογισμούς του συνολικού έργου (Α' και Β' φάση), με την σημείωση ότι οι π/υ θα προσαρμοστούν σε αυτούς της Α' φάσης του έργου, μετά την ενεργοποίηση των νέων εναρίθμων ΠΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, μέσω νέας τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα Μεγάλα Έργα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 τα οποία μέσω σχετικής Αίτησης προς την Ε.Ε. κρίνονται ως επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα συνέχισης της υλοποίησής τους και έχουν περιληφθεί στον προγραμματισμό του οικείου τομέα, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού συγκεκριμένου Ε.Π.

5.4.1.2. Σε ότι αφορά στα έργα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 5 εκ. ευρώ που δεν είναι μεγάλα έργα και προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όσα συνάδουν με τη στρατηγική, τις προτεραιότητες, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της περιόδου 2014-2020, να συνεχίσουν την υλοποίηση τους με πόρους της περιόδου αυτής, μέσω διαχωρισμού τους σε δυο διακριτές φάσεις (phasing), θα καταρτιστεί κατάλογος έργων που θα συμφωνηθεί με την EE. Για τα έργα αυτά θα τηρηθεί η ίδια διαδικασία ως προς το ΠΔΕ με τα μεγάλα έργα της προηγούμενης παραγράφου.

5.4.2. Έργα με νομικές δεσμεύσεις μεταφερόμενα σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ως αυτοτελή έργα

Τα έργα της κατηγορίας αυτής είναι έργα που περιλαμβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης ως εξολοκλήρου μεταφερόμενα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και είναι έργα με σύμβαση χωρίς δαπάνες ή με δαπάνες μόνο μετά την 01.01.2014, που είτε δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015 και ταυτόχρονα δεν υπάγονται σε καθεστώς phasing, είτε είναι έργα που με τη μεταφορά τους απομειώνουν την υπερδέσμευση ενός προγράμματος.

Τα έργα που ενδέχεται να μεταφερθούν ως αυτοτελή έργα σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, θα παραμείνουν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ στις ΣΑ /8 και /9, μέχρι να εγκριθούν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και να καθοριστούν οι νέες ΣΑ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος που είναι ενταγμένα τα έργα, οφείλει να τα εξετάσει ως προς την ενδεχόμενη επιλεξιμότητά τους στα προγράμματα υποδοχής κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο και να προχωρήσει σε τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, εφόσον απαιτείται.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται δήλωση/δέσμευση:

- του Γενικού Γραμματέα αρμόδιου για την τομεακή πολιτική ότι το συγκεκριμένο έργο όχι μόνο εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής της νέας περιόδου αλλά αποτελεί και προτεραιότητα στα πλαίσια του διαθέσιμου π/υ του τομέα για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020, ή

- του Περιφερειάρχη, στην περίπτωση έργων ΠΕΠ, ότι το συγκεκριμένο έργο/δράση όχι μόνο εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου αλλά αποτελεί και προτεραιότητα στο πλαίσιο του διαθέσιμου π/υ του νέου ΠΕΠ.

Σε διαφορετική περίπτωση απεντάσσεται από το Ε.Π. του ΕΣΠΑ και εντάσσεται προς χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία για τα έργα του εθνικού σκέλους.

5.4.3. Ενταγμένα Έργα στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 χωρίς νομικές δεσμεύσεις.

Με δεδομένους του δημοσιονομικούς περιορισμούς και στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας οι αρμόδιοι Φορείς καλούνται να μην αναλάβουν καμία νομική δέσμευση παρόλο που τα έργα παραμένουν ενταγμένα στο ΠΔΕ, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που θα συμφωνηθούν με την Ε.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και της αποσαφήνισης της ένταξης ή μη των έργων αυτών στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

5.4.4. Προεντάξεις νέων έργων ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Σε ότι αφορά σε προεντάξεις νέων έργων στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (έργα της κατηγορίας 3.«Λοιπές πράξεις» του σχετ. β) της με αριθ. πρωτ. 399351/ΕΥΣ4785/16-09-2013 εγκυκλίου), με βάση την εξέλιξη της διαδικασίας κατάρτισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και τα στοιχεία εξυγίανσης όπως αποτυπώνονται κατά περίπτωση Προγράμματος/τομέα, εκτιμάται ότι στην παρούσα φάση δεν υφίσταται κατά κανόνα ανάγκη προώθησης διαδικασιών ένταξης νέων έργων στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, δοθέντος ότι τα ήδη ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 προς μεταφορά στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 μπορούν να εξασφαλίσουν μια δυναμική εμπροσθοβαρούς εκκίνησης στα νέα προγράμματα και σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν ιδιαίτερα υψηλές μεταφερόμενες δεσμεύσεις.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 5.4 της παρούσας εγκυκλίου ισχύουν μέχρι την οριστικοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και την υποβολή των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην EE. Επισημαίνεται ότι η υποχρεωτική τήρηση των παραπάνω διαδικασιών προκύπτει από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα και είναι αναγκαία για τη διατήρηση των δημοσιονομικών της επιδιώξεων.

5.5. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

Ο προγραμματισμός των δαπανών του εθνικού ΠΔΕ εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2014 - 2017. Οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι του εθνικού ΠΔΕ επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.

5.5.1 Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2014

Το στενό δημοσιονομικό πλαίσιο για το σκέλος του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους επιβάλλει την επανεξέταση όλων των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από εγκεκριμένα στο παρελθόν έργα καθώς και την εκ νέου κατηγοριοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται με βάση την τακτικότητα, την ανελαστικότητα και το είδος των αναγκών που ικανοποιούνται.

Προς το σκοπό αυτό, τα ενάριθμα έργα του ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται εφεξής στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ και που αφορούν είτε σε επαναλαμβανόμενες είτε σε νέες δράσεις.

Β.1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις (π.χ. συντήρηση οδών).

Β.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις (π.χ. κατασκευή σχολείου).

Γ. Έργα του Γ' ΚΠΣ ενταγμένα σε ΣΑ/3 και ΣΑ/7, μεταφερόμενα προς ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2014 για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές.

5.5.1.Α. Νέα έργα

Το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη δεδομένης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. Συνακόλουθα και επιπρόσθετα το εθνικό ΠΔΕ έχει σωρεύσει ένα δυσανάλογα μεγάλο όγκο υποχρεώσεων από παλαιότερα έτη, γεγονός που δυσχεραίνει το ρόλο του ως αναπτυξιακού εργαλείου στις παρούσες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, ο ανεκτέλεστος προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ στις 31.12.2013 ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 6,5 δισ. ευρώ και δεδομένου ότι οι διαθέσιμες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 700 εκατ. περίπου ετησίως, αναμένεται ότι θα απαιτηθούν περίπου εννέα έτη για την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων,

Επομένως οι Φορείς καλούνται:

Πρώτο, κατά γενικό κανόνα να μην εντάσσουν νέα έργα στο εθνικό ΠΔΕ και ταυτόχρονα

Δεύτερο, να δώσουν προτεραιότητα στην αποσυμφόρηση του Προγράμματος από παλαιά βάρη με μείωση ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να:

• απεντάσσουν ανενεργά έργα, δηλαδή όσα δύο έτη μετά την ένταξή τους δεν έχουν νομική δέσμευση (σύμβαση), ή δύο έτη μετά τη ανάληψη νομικής δέσμευσης (σύμβασης) δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες (πληρωμές).
• επιταχύνουν την ολοκλήρωση των εν εξελίξει εργολαβιών αναλώνοντας κατά προτεραιότητα για το σκοπό αυτό τις ετήσιες πιστώσεις τους προκειμένου τα έργα αυτά να ολοκληρωθούν και να αποδοθούν προς χρήση, συμβάλλοντας έτσι στην αναθέρμανση της οικονομίας αυτή την κρίσιμη περίοδο

Στην περίπτωση που κατ' εξαίρεση απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η υποβολή της πρότασης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:

• Για κάθε ένταξη νέου έργου απεντάσσεται οριστικά άλλο ή άλλα έργα από το ΠΔΕ του Φορέα προκειμένου να αποδεσμεύεται ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα θα υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό του όριο πιστώσεων για τα έτη του ΜΠΔΣ 2014-17 και εάν ο λόγος τους είναι:

=> από 0 έως 1, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με του έργου που προτείνεται να ενταχθεί
=> από 1 έως 2, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου κατά τουλάχιστον 50% από
του έργου που προτείνεται να ενταχθεί => από 2 και άνω, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού κατ' ελάχιστον διπλάσιου από του έργου που προτείνεται να ενταχθεί.

Ο υπολογισμός της παραπάνω σχέσης θα βασιστεί στα στοιχεία προϋπολογισμών έργων (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ), όπως αυτά θα υποβληθούν από τους Φορείς κατά την αρχική συνολική τους πρόταση. Προτάσεις που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω θα επιστρέφονται.

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα που εντάσσονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες), καθώς επίσης και τα έργα των επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.5.1.Β1.) τα οποία υπόκεινται ωστόσο στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Φορέα.

• Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).
• Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα/Περιφερειάρχη του Φορέα, ο οποίος βεβαιώνει ρητά ότι το έργο δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).
• Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.5.1.Β1.), έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δεν απαιτείται η διαβεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου.

5.5.1.Β1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις

Οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν ανελαστικές όπως, γενικά έργα συντηρήσεων οδικού - δασικού δικτύου, σχολικών κτιρίων κ.λ.π., καταπολέμηση κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων κατά τη λειτουργία τους και πέραν αυτού που αφορά την περίοδο κατασκευής τους, δόσεις αποπληρωμής δανείων που έχουν συναφθεί παλαιότερα για την εκτέλεση των έργων κ.α. θα ενταχθούν σε διακριτές ΣΑ ανά Φορέα χρηματοδότησης και ανά Περιφέρεια. Για λόγους αποσαφήνισης των αναγκών και παρακολούθησης των δαπανών, στο ΠΔΕ 2014 τα ήδη ενταγμένα έργα θα κλείσουν με προτεινόμενους προϋπολογισμούς έργων στο ύψος των πραγματοποιημένων πληρωμών και θα προταθούν αντίστοιχα νέα έργα σε διακριτή ΣΑ με προγραμματισμό των σχετικών αναγκών για την τριετία 2014 - 2016. Οι προτάσεις για τις ΣΑ επαναλαμβανομένων δράσεων θα υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με τις αρχικές συνολικές προτάσεις των Φορέων για το ΠΔΕ 2014. Για τους κωδικούς των νέων ΣΑ, οι Φορείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη ΔΔΕ προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν τηνπρότασή τους (ηλεκτρονικά).

5.5.1.Β2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε έργα εν εξελίξει που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις

Για την ένταξη των έργων αυτής της κατηγορίας απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης, η οποία σε περίπτωση τροποποίησης προϋπολογισμού ή τίτλου επιβάλλεται να συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος). Επιπλέον στις περιπτώσεις που προτείνεται αύξηση προϋπολογισμού μεγαλύτερη από 10% του αρχικού, θα πρέπει ταυτόχρονα να προτείνεται η οριστική απένταξη άλλου ή άλλων έργων από το ΠΔΕ του Φορέα προκειμένου να αποδεσμεύεται αντιστοίχως ισόποσο, ή αυξημένο κατά 50%, ή διπλάσιο μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού, ανάλογα με το Φορέα και σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.1.Α. για την κατ' εξαίρεση ένταξη νέων έργων στο εθνικό ΠΔΕ.

5.5.1.Γ. Έργα του Γ' ΚΠΣ ενταγμένα σε ΣΑ 13 και ΣΑ/7 μεταφερόμενα για ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ

Τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2000 - 2006 (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες) έχουν ολοκληρωθεί τυπικά 31.12.2010 ενώ τρία έτη αργότερα στις 31.12.2013 οριστικοποιήθηκε και το κλείσιμο των ημιτελών έργων της περιόδου αυτής. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πραγματοποίηση του σχετικού απολογισμού προς την Ε.Ε και ως εκ τούτου, δαπάνες αναφερόμενες σε έργα των ανωτέρω Προγραμμάτων δεν νοείται πλέον να υπάρχουν.

Επομένως, τυχόν αποπληρωμές έργων της κατηγορίας αυτής θα προταθούν ως νέα έργα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και οι Φορείς καλούνται να τα χρηματοδοτήσουν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο του ορίου πληρωμών τους για το εθνικό ΠΔΕ.

Αναλυτικότερα, για την ένταξη των έργων αυτών ισχύει η ακόλουθη ειδική διαδικασία:
- Οι φορείς χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης θα συντάξουν Ειδικό Τεχνικό Δελτίο Έργου με οικονομικά στοιχεία και σύντομο ιστορικό των έργων και των εργολαβιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος) αναφέροντας υποχρεωτικά όλες τις συμβάσεις που έχουν αναληφθεί και όλες τις εγκεκριμένες αναθεωρήσεις προϋπολογισμών για το υπόψη έργο.
- Το τεχνικό δελτίο θα φέρει την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα υλοποίησης, του φορέα χρηματοδότησης και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής και θα αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι οριστικά και δεν θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι για το συγκεκριμένο έργο.
- Το υπολειπόμενο ποσό για την αποπεράτωση των έργων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις Εκθέσεις ολοκλήρωσης του Γ' ΚΠΣ θα περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση μιας λειτουργικής φάσης και δεν θα καλύψει απαραίτητα τον αρχικό σχεδιασμό.
- Οι τρέχουσες συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν χωρίς καμία επιπλέον αύξηση στον προϋπολογισμό τους, παραδίδοντας λειτουργικά ή τουλάχιστον αυτοπροστατευόμενα τμήματα του έργου. Την ευθύνη για τον καθορισμό των εργασιών έχουν οι Φορείς υλοποίησης των έργων, οι οποίοι καλούνται να επιληφθούν άμεσα προκειμένου εντός τριμήνου να έχει συνταχθεί ο σχετικός εν ισοζυγίω ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ο οποίος θα είναι και ο τελικός. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση λειτουργικού τμήματος του έργου, οι συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν με τις εργασίες που είναι δυνατό να παραδοθούν εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
- Για τη συνέχιση των έργων ώστε αυτά να καταστούν τμηματικά ή εξολοκλήρου λειτουργικά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να προκηρύξουν σε κάθε περίπτωση νέο διαγωνισμό για την υλοποίησή τους.
- Για την ένταξη των έργων των έργων στο ΠΔΕ 2014 θα πρέπει, επιπρόσθετα όσων προβλέπονται στο κεφ. 5.5.1 .Α για την κατεξαίρεση ένταξη νέων έργων στο εθνικό (απομείωση ανεκτέλεστου προϋπολογισμού του Φορέα με απένταξη έργων και βεβαίωση μη συγχρηματοδότησης) να: α) αναφέρεται στον προτεινόμενο τίτλο του έργου και το παλαιό ενάριθμο και β) ο προτεινόμενος προϋπολογισμός να είναι το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από το τεχνικό δελτίο (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος) ως «Υπόλοιπο προς αποπεράτωση εναρίθμου».

Επισημαίνεται ότι έργα επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2000 - 2006 που δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν θα περιληφθούν στην φετινή συνολική αρχική πρόταση του Φορέα (βλ.
Πίνακα 1α και 1β Προγραμματισμού), θεωρούνται οριστικά απενταγμένα από το ΠΔΕ (βλ. αναλυτικά κεφ. 8).

5.5.2. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2014

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2014 θα γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα για:
► την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
► την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις,
► την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσμένες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και
► την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

5.5.3. Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΑΠ) για την ενίσχυση περιοχών που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης λόγω κάποιων ειδικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών ή έκτακτων αναγκών και υλοποιούνται στα γεωγραφικά όρια μιας ή περισσοτέρων περιφερειών. Η χρηματοδότηση τους γίνεται από αμιγώς εθνικούς πόρους, με φορείς προγραμματισμού και χρηματοδότησης είτε τις Περιφέρειες είτε το ΥΠΑΑΝ και φορείς υλοποίησης Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες ή Δήμους.

5.5.3.1 ΕΑΠ με Φορέα Χρηματοδότησης το ΥΠΑΑΝ

Στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΑΑΝ για την απλοποίηση των διαδικασιών και τον εξορθολογισμό των χρηματοδοτούμενων δράσεων του ΠΔΕ, τα έργα των ΕΑΠ του ΥΠΑΑΝ θα μεταφερθούν σταδιακά στα εθνικά προγράμματα των Περιφερειών στα γεωγραφικά όρια των οποίων υλοποιούνται, με αντίστοιχη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων για την ολοκλήρωσή τους δεδομένου ότι: α) οι διευθύνουσες Υπηρεσίες που ασκούν ουσιαστικά τον έλεγχο των διαδικασιών υλοποίησης των εν λόγω έργων ανήκουν στις Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες και β) τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Α) Εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα: Για το τρέχον έτος θα συνεχίσει η χρηματοδότηση τους μέσω των υφιστάμενων ΣΑ του ΥΠΑΑΝ. Οι σχετικές προτάσεις των Περιφερειών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όρια πληρωμών των σχετικών ΣΑ του Πίνακα 10 του Παραρτήματος.

Για τα συνεχιζόμενα έργα, τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν εντός του 2014, είτε λόγω περιορισμένων πιστώσεων είτε λόγω χρονοδιαγραμμάτων υφιστάμενων συμβάσεων, θα συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους για τα επόμενα έτη από ΣΑΕΠ των Περιφερειών, στα γεωγραφικά όρια των οποίων υλοποιούνται με ταυτόχρονη μεταφορά των απαιτούμενων πιστώσεων από τις ΣΑ του ΥΠΑΑΝ.
Από την δημοσίευση της παρούσης εγκυκλίου και εφεξής αναστέλλονται οι διαδικασίες ανάθεσης νέων μελετών/έργων και επιτρέπεται μόνο η υπογραφή συμβάσεων για όσες μελέτες/έργα η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι 30.09.2014.

Β) Νέα έργα: Εφεξής δεν εντάσσονται νέα έργα/μελέτες στα υφιστάμενα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και δεν γίνεται αποδεκτή η αντικατάσταση ανενεργών έργων με νέα έργα.

5.5.3.2 ΕΑΠ με Φορέα Προγραμματισμού/Χρηματοδότησης τις Περιφέρειες

Για τα ΕΑΠ που χρηματοδοτούνται από περιφερειακούς πόρους ισχύουν οι περιορισμοί που αφορούν γενικότερα την εκτέλεση του εθνικού προγράμματος (βλ. κεφ. 5.5.1).

5.6 Ειδικά θέματα - Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς χρηματοδότησης και οι Φορείς υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και πιο συγκεκριμένα:

=> την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ Β' 878) για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

=> την ΥΑ με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β727.3.2008) του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΥΠΑΣΥΔ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

=> την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 1549/ΕΥΘΥ550/19.04.2010 (ΦΕΚ Β' 471) για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

=> την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 4941/07.11.2011 (ΦΕΚ Β' 2538) για το «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

=> την ΥΑ με αριθμό πρωτ. 448/0052/04.03.2011 (ΦΕΚ Β' 686) για το «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (στόχοι 1 και 2), του ΕΣΣΑΑΛ 2007 - 2013 και του ΕΟΧ, όπως ισχύει,

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2014 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2013 μέχρι και 30 Ιουνίου 2014, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 15 του Παραρτήματος.

Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2015 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση. Το προϊόν των δημοσιονομικών διορθώσεων θα αναδιανεμηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως επιβράβευση στους Φορείς που υλοποιούν αποτελεσματικά το ΠΔΕ (τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, περιορισμός μη επιλέξιμων δαπανών, μείωση ανεκτέλεστου προϋπολογισμού εθνικού σκέλους κ.α.).

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Επισημαίνεται ότι για την εκταμίευση των πόρων του ΠΔΕ απαιτείται προγραμματισμός και συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΓΛΚ ώστε να εξασφαλίζεται η ταμειακή ρευστότητα. Αιτήματα που θα αποστέλλονται μετά το α' δεκαήμερο του μήνα θα εξετάζονται και ικανοποιούνται με την χρηματοδότηση του επόμενου μήνα.
Κατ' εξαίρεση και για την επιτάχυνση των πληρωμών όπου απαιτείται, ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του έτους, δύναται κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη ΔΔΕ να υποβάλλονται περισσότερα αιτήματα ανά μήνα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική.

Ακολουθούν αναλυτικότερες οδηγίες για τη χρηματοδότηση των έργων ΠΔΕ.

6.1. Χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ - Κεντρικός Λογαριασμός

Η χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ που είναι ενταγμένα σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας του (ιιπ' αριθμ. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-ΑΔΑ:4Α95Φ-83) και όπως έχει εφαρμοστεί έως τώρα:

1. Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση πιστώσεων των έργων ΠΔΕ γίνεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 3.2. της παρούσας εγκυκλίου, μετά από συνεργασία των αρμόδιων για την υποβολή του Πίνακα Προγραμματισμού Υπηρεσιών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης των Προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία και όχι μηνιαία βάση. Για τον υπολογισμό των πιστώσεων (α' τρίμηνου και συνακόλουθα του έτους) πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος και παρέμειναν στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ για το τρέχον έτος, χωρίς έκδοση νέας απόφασης κατανομής για το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Οι λογαριασμοί των έργων ΕΣΠΑ τροφοδοτούνται αυτόματα από την Τράπεζα της Ελλάδος με τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους.

2. Νέα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομών) καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. σύμφωνα με αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς αυτές από τις οικονομικές (ή άλλες αρμόδιες) Υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ. Τα αιτήματα κατανομών πρέπει να απορρέουν είτε από τα υποβληθέντα παραστατικά λογαριασμών αναδόχων ή ανάλογων παραστατικών, είτε, ύστερα από σχετική ασφαλή πρόβλεψη για την υποβολή τους, να ακολουθούν άμεσα πληρωμές και να μην λιμνάζουν αδιάθετοι πόροι. Διευκρινίζεται ότι αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού μπορούν να καταχωρούνται και από τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, στους οποίους έχει εκχωρηθεί η διαχείριση μέρους των προγραμμάτων.

Η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) μετά την εκτέλεση των εντολών κατανομής πραγματοποιεί πληρωμές μέχρι το όριο της τριμηνιαίας πίστωσης. Οι φορείς, στις πιστώσεις του α' τριμήνου, πρέπει να συμπεριλάβουν τα μεταφερόμενα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους καθώς και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία των προκαταβολών και προηγήθηκαν της έγκρισης των πιστώσεων του τριμήνου αυτού.

Τα έργα που απεντάσσονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και θα ακολουθείται η διαδικασία της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο (6.2.), εφόσον ληφθεί υπόψη η οριστικοποίηση των οφειλών τους στη ΣΑ/8 και ΣΑ/9.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΑΕ 082/8, ΣΑΕ 282/8, ΣΑΕ 081/8, ΣΑΜ 081/8) καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΣΑΕ 086/8) (αρμοδιότητας ΟΠΕΚΕΠΕ), τα οποία παραμένουν ενταγμένα σε ΣΑ/8.

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων πλην ΕΣΠΑ και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

Για την χρηματοδότηση των έργων αυτών απαιτείται η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ΣΑ συνολικά και ανά έργο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 3 του Παραρτήματος.

Η ΔΔΕ κατά την εκτέλεση του Π/Υ αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης σε επίπεδο ΣΑ λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων και την προώθηση κατά προτεραιότητα πολιτικών που τίθενται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (π.χ προώθηση Αναπτυξιακών νόμων για την ενίσχυση ΜΜΕ, προώθηση νέων χρηματοδοτικών Ταμείων Χαρτοφυλακίου, προώθηση Μεγάλων έργων Υποδομών, κλπ.).

Το αίτημα χρηματοδότησης θα συνοδεύεται από αναφορά σε επίπεδο έργου προς ενημέρωση της

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος της ΔΔΕ, προγραμματίζεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης καθώς και της κατανομής πιστώσεων στα έργα από τους Φορείς χρηματοδότησης.
ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6 -30¬7. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό μητρώο δεσμεύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων παρέχονται στη εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, με ΑΠ:2/31585/30.03.12,(ΑΔΑ;Β4ΩΦΗ-1ΜΝ), ενώ σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται και στην παρούσα εγκύκλιο (βλ. Πίνακα 2 του Παραρτήματος).

Με βάση το μητρώο δεσμεύσεων δημιουργούνται αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προγραμμάτων κάθε Φορέα και την πορεία υλοποίησης των έργων του. Οι Φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές στην ΔΔΕ, όποτε αυτές ζητούνται.

Επίσης, υποχρεούνται για την ανάρτηση των σχετικών μηνιαίων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal του ΓΛΚ.

Η ΔΔΕ έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα στο ΟΠΣ - ΠΔΕ για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη παρακολούθηση των οφειλών του ΠΔΕ που θα μηχανογραφήσει την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων και θα απλοποιήσει την συλλογή των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ (βλ. ενότητα 9.3). Εντός του 2014 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των εφαρμογών και η τελειοποίηση των σχετικών αναφορών με εφαρμογή και πιλοτικών δράσεων.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ (παρ. Ζ, Ν.4152/2013, ΦΕΚ107/9.5.2013 τ.Α), η οποία αφορά στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, οι φορείς υποχρεούνται να επισπεύδουν τις διαδικασίες πληρωμών του ΠΔΕ και να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου χρονικά όρια. Σημειώνεται ότι μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) θα δίνεται σύντομα η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού των τόκων υπερημερίας και των εξόδων καθυστέρησης πληρωμής. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή τόκων, δημιουργείται στο σύστημα μηχανισμός ειδοποίησης των υπολόγων πριν το πέρας της προβλεπόμενης στον παραπάνω νόμο προθεσμίας.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και στις πληρωμές έχουν τα έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, τιμολόγια ή ισοδύναμα παραστατικά πληρωμής, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης. Ενημέρωση για το ύψος των απλήρωτων τιμολογίων προς διασταύρωση θα λαμβάνει η ΔΔΕ από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ και δεν θα έχει ευθύνη για κατατεθειμένα και μη καταχωρημένα στο σύστημα τιμολόγια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Φορείς πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην υιοθέτηση της πλήρους μηχανογράφησης του συστήματος παρακολούθησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ. Μέχρι την καθολική και αποκλειστική χρήση του συστήματος οι αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, στη βάση των υποδειγμάτων και των οδηγιών που περιγράφονται στο με Α.Π:50858/ΔΕ6152 27.11.12 έγγραφο της ΔΔΕ (ΑΔΑ: Β4ΣΘΦ-ΥΜ0) θα συνεχίσουν να αποστέλλονται κάθε μήνα, το αργότερο έως τις 10 του επόμενου. Το έγγραφο και τα υποδείγματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (www.ggea.gr).

8. Ενέργειες ολοκλήρωσης έργων στο ΠΔΕ - εκκαθάριση αρχείου ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα

Οι Φορείς Χρηματοδότησης οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων τους, εκδίδοντας σχετική απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για κάθε έργο του ΠΔΕ που είναι ενταγμένο σε ΣΑ ευθύνης τους. Η απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης θα αποστέλλεται με πρόταση του Φορέα (βλ. Πίνακα 1α και 1β Προγραμματισμού) για απένταξη του έργου από το ΠΔΕ, ώστε να πραγματοποιείται η αναγκαία εξίσωση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου με τις πραγματοποιημένες στο ΠΔΕ πληρωμές του.

Στο τρέχον έτος αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η οριστική εκκαθάριση του ΠΔΕ από ανενεργά έργα. Προς το σκοπό αυτό, οι Φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στην συνολική αρχική τους πρόταση για το ΠΔΕ 2014 όλα τα έργα για τα οποία είναι Φορείς χρηματοδότησης και δεν έχουν ολοκληρωθεί στο ΠΔΕ (δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό ή /και το οικονομικό τους αντικείμενο), αποστέλλοντας τα ακριβή στοιχεία των συμβασιοποιημένων προϋπολογισμών τους και των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων γΓ αυτά (βλ. Πίνακα 1α και 1β Προγραμματισμού). Στην πρόταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα έργα για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος (μηδενική πίστωση). Για τα έργα αυτά, θα υπάρχει ειδική αιτιολόγηση στη στήλη παρατηρήσεις, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το έργο αυτό παραμένει ανενεργό στο τρέχον έτος.

Όσα έργα οι Φορείς δεν τα συμπεριλάβουν στην φετινή αρχική συνολική πρόταση τους σύμφωνα με τα παραπάνω, διαγράφονται οριστικά από το ΠΔΕ και για την χρηματοδότηση τυχόν υπολειπόμενων εργασιών θα απαιτείται πλέον η ένταξη νέου έργου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.1 .Α.

9. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (ΟΠΣ - ΠΔΕ)

9.1. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ είναι πλήρως μηχανογραφημένη και η σχετική εφαρμογή έχει τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από την 1η Μαΐου 2013. Η υποβολή των αρχικών προτάσεων του 2014 θα γίνει αποκλειστικά μέσα από το σύστημα, το οποίο υποστηρίζει πλήρως την ηλεκτρονική υποβολή του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος).

Σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρήθηκε το 2013, οι Υπηρεσίες που έχουν οριστεί για την υποβολή της συνολικής πρότασης του Φορέα (ή του Ειδικού Φορέα ΠΔΕ) στο ΠΔΕ θα πρέπει ταυτόχρονα με τον ορισμό τους να αποστείλουν και τον ορισμό ενός στελέχους τους, που θα αναλάβει ηλεκτρονικά το συντονισμό ή /και τη σύνταξη των επί μέρους προτάσεων και την αποστολή τους στην ΔΔΕ.

Οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που εκδόθηκαν το περασμένο έτος για την ηλεκτρονική υποβολή του ΠΔΕ 2013 ισχύουν και για την υποβολή του ΠΔΕ 2014, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Στις περιπτώσεις ορισμού νέων Υπηρεσιών και στελεχών ή/και αντικατάσταση στελεχών, μετά την έκδοση των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων ορισμού θα πρέπει να υποβληθούν νέα αιτήματα για έκδοση κωδικών στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.e-pde.gr, για του ρόλους «Εισηγητής Φορέα ή Ειδικού Φορέα» ή «Εισηγητής Πρότασης/Ανακατανομής Συλλογικής Απόφασης».

Για όλους τους ρόλους του συστήματος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου εκπαίδευσης χρήσης που θα πραγματοποιείται από τη ΔΔΕ κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Σχετικός οδηγός χρήσης του συστήματος είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.e-pde.gr,

9.2. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για ανακατανομή πιστώσεων

Η διαδικασία υποβολής ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων είναι πλήρως μηχανογραφημένη και η σχετική εφαρμογή έχει τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η δυνατότητα πραγματοποίησης ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων από τους Φορείς του ΠΔΕ θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από το σύστημα. Η ηλεκτρονική υποβολή έχει εφοδιαστεί με σχετική λειτουργικότητα που δίνει τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων των ΣΑ από τους ίδιους τους Φορείς. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΤτΕ μέσω του δικτύου της ΔΔΕ.

9.3. Ηλεκτρονική καταγραφή Πληρωμών και Οφειλών

Η ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών και οφειλών πραγματοποιείται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.). Η ΔΔΕ με σχετικά έγγραφά της (ΑΠ: 51123/ΔΕ8838/24/11/2011, και ΚΥΑ τακτοποίησης πληρωμών με ΑΠ 55067/ΔΕ-6770/2012, ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΦΓ5) έχει περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, έχει ορίσει το πεδίο εφαρμογής και τους υπόχρεους για διασύνδεση και χρήση. Επίσης αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με το πρόγραμμα παρέχονται σε όλους τους χρήστες μέσω του εγχειριδίου χρήσης που είναι διαθέσιμο μετά την είσοδο τους στην εφαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι οι Διαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων έργων του Π.Δ.Ε. καθώς και της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα. Αντίστοιχα, οι Υπόλογοι έχουν την ευθύνη της καταχώρησης στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) που έχουν εκδοθεί μετά την 01/01/2012 καθώς και όσων παραστατικών προηγουμένων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί. Επίσης, υποχρέωση των Υπολόγων είναι η συσχέτιση των παραπάνω παραστατικών με τις αντίστοιχες πληρωμές της ΤτΕ που εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις επιχορηγήσεων νομικών προσώπων ή ΑΕ του Δημοσίου, στην παρούσα φάση, η καταχώρηση των παραστατικών αφορά τα τιμολόγια επιχορήγησης που εκδίδουν οι υπόλογοι προς τους Φορείς και αφορούν τις αντίστοιχες πληρωμές επιχορήγησης. Στην αμέσως επόμενη φάση θα αφορά τα τιμολόγια των αναδόχων και η καταχώρηση θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των νομικών προσώπων που διενεργούν τις πραγματικές πληρωμές.

9.4 Μεταφορά δεδομένων Τραπεζικών συναλλαγών ΠΔΕ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός ΤτΕ

Για την πληρέστερη παρακολούθηση των χρηματορροών του Προγράμματος, απαιτείται να αντλούνται στοιχεία κινήσεων λογαριασμών έργων του ΠΔΕ που τηρούνται σε λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εμπορικές/ συνεταιριστικές ή άλλες τράπεζες), κατ' αναλογία με το τρόπο που ακολουθείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ήδη ολοκληρώθηκε πιλοτικό σύστημα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τη διασύνδεση με το ΠΔΕ.

Οι εμπορικές/συνεταιριστικές τράπεζες έχουν αναπτύξει ηλεκτρονική εφαρμογή για να διαβιβάζουν, σε ημερήσια βάση, στη ΔΔΕ στοιχεία των τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με σχετική γραμμογράφηση που τους έχει δοθεί. Στο τρέχον έτος έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των στοιχείων συναλλαγών στο ΟΠΣ - ΠΔΕ και η διάθεσή τους σε τρίτα πληροφοριακά συστήματα ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για την ορθή παρακολούθηση των κινήσεων των λογαριασμών των εμπορικών τραπεζών και την πλήρη αντιστοίχηση με τους ενάριθμους έργων ΠΔΕ, οι Φορείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι παραπάνω λογαριασμοί θα πληρώνουν αποκλειστικά και μόνο το έργο για το οποίο έχουν δημιουργηθεί.

Επισημαίνεται ότι η αρχή της πλήρους διαφάνειας στη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων απαιτεί την τήρηση ενός -τουλάχιστον- τραπεζικού λογαριασμού για κάθε ενάριθμο ΠΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ενάριθμο (έργο) του ΠΔΕ δύναται να αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός τραπεζικοί λογαριασμοί και δεν επιτρέπεται ένας τραπεζικός λογαριασμός να αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν ενάριθμο ΠΔΕ. Στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η παραπάνω συνθήκη, οι Φορείς καλούνται άμεσα να τακτοποιήσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για τα έργα ΠΔΕ.

9.5. Ηλεκτρονικές πληρωμές

Με την υπ' αρ. πρωτ. 44009 /ΔΕ 5154/13 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9) ΚΥΑ καθορίστηκε ο τρόπος διενέργειας της πληρωμής των δαπανών του Π.Δ.Ε. από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών.

Η ηλεκτρονική πληρωμή δαπανών των δημοσίων επενδύσεων, η οποία εφαρμόζεται ήδη παράλληλα με τη μέχρι σήμερα διαδικασία, θα ισχύσει υποχρεωτικά από 01/01/2015 και θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής. Πληρωμές με άλλους τρόπους μετά τη ημερομηνία αυτή (επιταγές, έγγραφα, κλπ) διενεργούνται μόνο για την χορήγηση προκαταβολών και την πληρωμή των δαπανών εξωτερικού χωρίς χρονικό περιορισμό καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται με όμοια απόφασή του ΥΠΑΑΝ. Η δυνατότητα αυτή θα συνοδευτεί από νέα αναβαθμισμένη πιστοποίηση των χρηστών του ΠΣΥΠΠΟΔΕ για την τήρηση των απαιτούμενων κανόνων ασφάλειας.

Η αλλαγή του τρόπου πληρωμής, η οποία διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών, το Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. θα αποτελεί τη μοναδική πηγή πληροφόρησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Π.Δ.Ε. αλλά και το μόνο εργαλείο για τη διενέργεια ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής και ως τούτου κρίνεται αναγκαίο οι φορείς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καθολική εφαρμογή του.

Επίκειται η έκδοση από τη ΔΔΕ αναλυτικού οδηγού εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ ηλεκτρονικών πληρωμών.

9.6. Γραφείο Υποστήριξης (help desk)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του ΟΠΣ - ΠΔΕ, την παροχή διευκρινήσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-pde.gr.

10. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για το ΠΔΕ 2014 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 30 Απριλίου, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Οι προτάσεις που πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής (βλ κεφ 9.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή, οι προτάσεις θα πρέπει να εκτυπωθούν, να υπογραφούν αρμοδίως και να αποσταλούν σε ένα αντίτυπο στη ΔΔΕ (Νίκης 5-7, Σύνταγμα). Προτάσεις που δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά εφεξής δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται στους αποδέκτες.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης θα υποβάλλονται (με βάση το υπόδειγμα του Πίνακα 3 του Παραρτήματος) στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική δ/νση [email protected] Τα έντυπα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΝ http://www.mindev.gr και httρ://www.e-pde.gr.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ΔΔΕ εφαρμόζει ήδη την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (ΠΑΠΥΡΟΣ). Για το λόγο αυτό γνωστοποιείται στους Φορείς ότι τα έγγραφα που θα απευθύνονται στην ΔΔΕ θα πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά και μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΑΝ και στη συνέχεια θα διακινούνται ηλεκτρονικά από τη ΔΔΕ.
Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2014 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε, με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.


Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κωστής Χατζηδάκης

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο