Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΔΣΤΕΠ 1112633 ΕΞ 2018.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2014 ]

Αριθμ. Δ33 5008435 ΕΞ 7.4.2014 Διαδικασία καθορισμού και ελέγχου επίτευξης στόχων των οργανικών μονάδων των τελωνείων Α΄ και Β΄ τάξης και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων και θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Προϊσταμένων των μονάδων αυτών

(Διαδικασία καθορισμού και ελέγχου επίτευξης στόχων των οργανικών μονάδων των τελωνείων Α΄ και Β΄ τάξης και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων και θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Προϊσταμένων των μονάδων αυτών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ33 5008435 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 972/16-04-2014)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/2011), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του N. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α΄/2013).

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2, της παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄/2012).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του N. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α΄/2013).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/1988 και 165/1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2006 (ΦΕΚ 117/Α΄), «Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 117), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/7−10−2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 231/2007 (ΦΕΚ 265/Α΄/26−11−2007) «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 Β΄/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία καθορισμού ποσοτικών στόχων

1. O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καθορίζει, τον Ιανουάριο κάθε έτους, ετήσιους ποσοτικούς στόχους για τις οργανικές μονάδες των τελωνείων Α΄ και Β΄ τάξης και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων.

Οι ποσοτικοί στόχοι κατανέμονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο, δωδεκάμηνο και αποτυπώνονται στο «ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ» των παραρτημάτων Ια και Ιβ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και στο τέλος του κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ελέγχεται η πραγματοποίηση τους.

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των τελωνείων Α΄ και Β΄ τάξης και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων, ή οι ασκούντες χρέη προϊσταμένων, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, αναλαμβάνουν την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και κατανέμουν τους στόχους αυτούς, κατά περίπτωση, στους προϊσταμένους επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος.

Οι προϊστάμενοι της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης δύνανται να θέτουν ποσοτικούς στόχους στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος και πέραν των καθηκόντων τους, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 231/2007 (ΦΕΚ 265/ Α΄).

2. Οι κατηγορίες των ποσοτικών στόχων που τίθενται είναι οι ακόλουθες:

α) Το πλήθος των ελέγχων ανά δράση.

β) Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό διαπιστωθεισών παραβάσεων επί των διενεργηθέντων ελέγχων.

γ) Το πλήθος των πράξεων καταλογισμού δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και προστίμων ή των απαλλακτικών πράξεων που εκδίδονται σε σχέση με τα καταχωρημένα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης.

δ) Τα ποσά των προστίμων και πολλαπλών τελών που καταλογίζονται εντός του έτους που αφορούν οι στόχοι για τελωνειακές παραβάσεις.

ε) Τα ποσά που εισπράττονται από τα καταλογισθέντα σύμφωνα με το ανωτέρω στοιχείο δ΄.

στ) Το ποσό είσπραξης των οφειλών που είχαν καταστεί απαιτητές και ληξιπρόθεσμες έως και τις 30 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους από τη θέση των στόχων, εκτός των ποσών που τελούν σε δικαστική αμφισβήτηση.

ζ) Το πλήθος των τελωνειακών παραστατικών της Εξαγωγής.

η) Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων του τελωνείου.

3. Τα αποτελέσματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων αποτυπώνονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο, δωδεκάμηνο στο «ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / ΕΞΑΜΗΝΟΥ / ΕΝΝEΑΜΗΝΟΥ / ΕΤΟΥΣ» των παραρτημάτων ΙΙα και ΙΙβ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 2
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και των προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των οργανικών μονάδων.

1. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων και των προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των οργανικών μονάδων, είναι τα ακόλουθα:

Α. Ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και των προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των οργανικών μονάδων, πραγματοποιείται με βάση τα αποτελέσματα επίτευξης των ποσοτικών στόχων της οργανικής μονάδας, οι οποίοι τους αναλογούν για το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα από τον επόμενο μήνα της ανάληψης των καθηκόντων τους έως τον μήνα λήξης της θητείας τους.

Β. Ποιοτικά Κριτήρια Αξιολόγησης.

Τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης είναι πάγια και αφορούν στη συνεχή βελτίωση του αξιολογουμένου στο χώρο εργασίας.

Τα ποιοτικά κριτήρια, όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα ΙV το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, είναι τα ακόλουθα:

α. Συνεισφορά αξιολογούμενου στο χώρο εργασίας:
− Ενεργή συμμετοχή σε ομαδική εργασία.
− Τήρηση εργασιακής δεοντολογίας.

β. Γνώσεις:
− Τελωνειακής Νομοθεσίας.
− Οικονομικών, λογιστικής και νομικής.
− Γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων και αξιοποίηση δεδομένων για ελέγχους.
− Διαρκής ενημέρωση/εκπαίδευση επί τελωνειακών, διοικητικών, νομικών κ.λπ. θεμάτων.

γ. Εφαρμογή της γνώσης:
− Εφαρμογή της Νομοθεσίας στην τελωνειακή διαδικασία.
− Αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναλλασσόμενους.

δ. Διοικητική ικανότητα.
− Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης.
− Ικανότητα ηγεσίας και διαχείρισης ομάδας.
− Ικανότητα επικοινωνίας, καθοδήγησης και λήψης αποφάσεων.
− Ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

ε. Αποτελέσματα – Απόδοση.
− Βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ανθρώπινων και φυσικών πόρων.
− Έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου του.

Γ. Κριτήρια εξαιρετικών επιδόσεων

Για την αξιολόγηση, εκτός των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία συντρέχουν σωρευτικά, προστίθενται και κριτήρια εξαιρετικών επιδόσεων που αφορούν επιδόσεις που επιτυγχάνονται κατά την ανάληψη δράσης πέραν των στόχων που έχουν τεθεί, τα
οποία είναι τα ακόλουθα:

α. Αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι.

β. Συμμετοχή σε αποκάλυψη λαθρεμπορίας, παράνομης διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και πολιτιστικών αγαθών.

γ. Σύνταξη και υποβολή καινοτόμων μελετών και προτάσεων για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

δ. Επιβραβεύσεις, έπαινοι και ηθικές αμοιβές από την Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμούς, Φορείς και Ιδρύματα.

ε. Υπέρβαση των ετήσιων συνολικών ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί.

2. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως ακολούθως:

Α. Γενικά επί της διαδικασίας αξιολόγησης.

Α.1. Ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου γνωστοποιεί στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ, και στην 33η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων, τα αποτελέσματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων με την συμπλήρωση και αποστολή του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / ΕΞΑΜΗΝΟΥ / ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ / ΕΤΟΥΣ» των παραρτημάτων ΙΙα και ΙΙβ, κατά περίπτωση.

Α.2. Ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στο τέλος της καθορισμένης με την απόφαση τοποθέτησης θητείας του και εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήξη της, με βάση τα αποτελέσματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων, προβαίνει στην αυτοαξιολόγησή του και στην αξιολόγηση των προϊσταμένων Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων με την συμπλήρωση του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ» του παραρτήματος ΙII, το οποίο υποβάλλει στο Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ.

Το έντυπο αξιολόγησης υποβάλλεται και πριν τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων οργανικής μονάδας ή των προϊσταμένων Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων της μονάδας, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ.

Α.3. Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, μεριμνά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσώπων αυτών, κατά περίπτωση, από τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το «ΈΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ» του παραρτήματος ΙII, υποβάλλεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ως αξιολογητές ορίζονται ανάλογα με τον αξιολογούμενο οι ακόλουθοι:

α) Για τον προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και δεύτερος αξιολογητής ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

β) Για τον προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και δεύτερος αξιολογητής ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

γ) Για τον προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και δεύτερος αξιολογητής ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.

δ) Για τον προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος στην περίπτωση των τελωνείων Β΄ τάξης, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και δεύτερος αξιολογητής ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.

Γ. Κλίμακα αξιολόγησης ποσοτικών στόχων.

Ο βαθμός αξιολόγησης είναι συνάρτηση του ποσοστού επίτευξης των τεθέντων στόχων. Η κλίμακα αξιολόγησης της επίτευξης των ποσοτικών στόχων κυμαίνεται, από έναν (1) μέχρι πέντε (5) βαθμούς ως ακολούθως:

Επιτευχθείς ποσοτικός στόχος Βαθμός αξιολόγησης
Από 87,6% μέχρι 100% 5
Από 75,1% μέχρι 87,5% 4
Από 62,6% μέχρι 75,0% 3
Από 50,0% μέχρι 62,5% 2
Από 49,9% και κάτω 1

Σε περίπτωση που με υπαιτιότητα του αξιολογούμενου καταχωρούνται αναληθή ή ανακριβή δεδομένα στα ανωτέρω προβλεπόμενα έντυπα αξιολόγησης επίτευξης στόχων ή σε περίπτωση αναιτιολόγητης άρνησης καταχώρησης των στοιχείων σε αυτά, ο αξιολογούμενος απαλλάσσεται από τη θέση ευθηνής. Η ορθή συμπλήρωση των εντύπων αξιολόγησης σύμφωνα με την παρούσα αποτελεί υπαλληλικό καθήκον και κάθε παράβαση εξετάζεται πειθαρχικά. Η ακρίβεια των στοιχείων θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ. Κλίμακα αξιολόγησης ποιοτικών στόχων

Η κλίμακα αξιολόγησης της επίτευξης των ποιοτικών στόχων κυμαίνεται από πέντε (5) μέχρι έναν (1) βαθμό, ως εξής:

Με τον βαθμό πέντε (5) αξιολογούνται οι άριστοι, με βαθμό τέσσερα (4) αξιολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι, με βαθμό τρία (3) οι καλοί οι οποίοι υπό κάποιες προϋποθέσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργασιών, με βαθμό δύο (2) οι υπάλληλοι με σοβαρές ελλείψεις και με έναν βαθμό (1) οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

Ε. Κλίμακα αξιολόγησης εξαιρετικών επιδόσεων.

Η επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων αξιολογείται και βαθμολογείται ετησίως.

Η κλίμακα αξιολόγησης των εξαιρετικών επιδόσεων μπορεί να είναι οποιαδήποτε υποδιαίρεση της μονάδας έως ένα (1) βαθμό, κατά την κρίση των αξιολογητών.

ΣΤ. Συνολική Αξιολόγηση.

− Η ετήσια βαθμολογία των ως άνω προϊσταμένων προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος του ετήσιου μέσου όρου βαθμολογίας των ποσοτικών κριτηρίων και του ετήσιου μέσου όρου των ποιοτικών κριτηρίων, δια του αριθμού δύο (2).

− Στην ετήσια βαθμολογία προστίθεται και ο τυχόν βαθμός εξαιρετικών επιδόσεων.

− Αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική ή ποινική δίωξη οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των τελωνείων παύονται από τη θέση τους με την έκδοση σχετικής απόφασης

Άρθρο 3
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Η αριθμ. Δ3Α 5014240 ΕΞ 8.4.2013 (ΦΕΚ 1016 Β΄/24−4−2013) απόφαση ΓΓΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Δ3Α 5024077 ΕΞ 26.6.2013 (ΦΕΚ 1619 Β΄/27−6−2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καταργείται.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο