Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-1998 ]

Φ1047/681/30.12.1998 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ΠΟΛ.1108/29.3.1996 ΚΥΑ "Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού ΕΦΚ που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων

(Τροποποίηση της υπ αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ΠΟΛ.1108/29.3.1996 ΚΥΑ "Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού ΕΦΚ που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΤροποποίηση της υπ' αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ ΚΥΑ "Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού ΕΦΚ που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων Φ.1047/681/30.12.1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 19, εδάφια α' και β' του άρθρου 41 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/23.10.1998) "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις", με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 15 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'/7.3.1996), σύμφωνα με τις οποίες:

α) Αυξάνεται από 30% σε 40% το ποσοστό απαλλαγής από τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία (φυτική και ζωική παραγωγή), δασοκομία, λιμναία και ποτάμια ιχθυοκαλλιέργεια και

β) Αναπροσαρμόζεται από 1,14% σε 1,59% ο ειδικός κατ' αποκοπή συντελεστής της φυτικής παραγωγής που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό απαλλαγής.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας "Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού ΕΦΚ που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων".

3. Την υπ' αριθ. Υ.2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

4. Το άρθρο 22, παρ. 3 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/27.11.1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" και

5. Οτι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 10 δις δρχ. περίπου στον Κρατικό Προϋπολογισμό και προς τούτο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 3125 του Προϋπολογισμού του έτους 1999.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, ως ακολούθως.

Αρθρο 1
Η παρ. 2 του άρθρου 2 της παραπάνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Οι κατ' αποκοπή συντελεστές που αντιστοιχούν στο ποσοστό επιστροφής 40% του ΕΦΚ ορίζονται σε 1,59% για τη φυτική παραγωγή και σε 0,45% για τις λοιπές κατηγορίες παραγωγής".

Αρθρο 2
Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο