Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-1999 ]

1007382/99/22.1.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2648/1998 και της υπ αριθ. 1001701/13/Α0006/7.1.1999 ΑΥΟ, καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτών από τα εξουσιοδοτημένα όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

(Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2648/1998 και της υπ αριθ. 1001701/13/Α0006/7.1.1999 ΑΥΟ, καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτών από τα εξουσιοδοτημένα όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚοινοποίηση των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2648/1998 και της υπ' αριθ. 1001701/13/Α0006/7.1.1999 ΑΥΟ, καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτών από τα εξουσιοδοτημένα όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 1007382/99/22.1.1999

1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998), με τις οποίες συστήθηκε Επιτροπή (μόνιμου χαρακτήρα), η οποία είναι αρμόδια για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, για βασικές οφειλές πάνω από 30.000.000 δρχ. και μέχρι του ποσού 100.000.000 δρχ., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 και τις εξαιρέσεις των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νόμου.

2. Με την παρ. 2 της υπ' αριθ. 1001701/13/Α0006/7.1.1999 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ) (ΦΕΚ 13/Β'/18.1.1999), αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε στην παρούσα εγκύκλιό μας, μεταβιβάζεται στους Προϊσταμένους των οικείων Οικονομικών Επιθεωρήσεων η εξουσία να υπογράφουν "Με Εντολή Υπουργού" τις αποφάσεις ορισμού μελών των παραπάνω Επιτροπών Χορήγησης Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δημόσιο (άρθρο 14, παρ. 1, περ. β' του Ν.2648/1998).

3. Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, σας παρέχουμε τις κατωτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις, σχετικά με τον ορισμό μελών και τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών αυτών (παρ. 1, περ. β' του άρθρου 14 του Ν.2648/1998):

α) Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2648/1998, που αφορούν την παραπάνω Επιτροπή, ισχύουν (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ίδιου ως άνω νόμου) από 1 Ιανουαρίου 1999. Η άσκηση, όμως, από τους Προϊσταμένους των Οικονομικών Επιθεωρήσεων της εξουσίας που μεταβιβάστηκε σ' αυτούς, με την παραπάνω υπ' αριθ. 1001701/13/Α0006/7.1.1999 ΑΥΟ, να υπογράφουν "Με Εντολή Υπουργού" τις υπουργικές αποφάσεις ορισμού μελών της Επιτροπής αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης στο ΦΕΚ (δηλαδή από 18 Ιανουαρίου 1999).

β) Η Επιτροπή Χορήγησης Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δημόσιο είναι τριμελής και λειτουργεί σε κάθε ΔΟΥ ή Τελωνείο. Ως μέλη της Επιτροπής αυτής ορίζονται ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του Τελωνείου που λειτουργεί η παραπάνω Επιτροπή, ο Οικονομικός Επιθεωρητής της Οικείας Οικονομικής Επιθεώρησης, που είναι αρμόδιος για τη ΔΟΥ αυτής ή το Τελωνείο και ένα μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που προτείνεται απ' αυτό.

γ) Με τις διατάξεις του Ν.2648/1998 δεν ορίζεται ρητά ότι καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 15 του Ν.3200/1955 και 109 του Π.Δ.284/1988 και, επομένως, ούτε και οι Επιτροπές Φορολογικών Διευκολύνσεων που προβλέπονται από αυτές. Οπως προκύπτει, όμως, από τις παραπάνω διατάξεις, ορισμένες αρμοδιότητες των Επιτροπών Φορολογικών Διευκολύνσεων περιήλθαν, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2648/1998, στις Επιτροπές Χορήγησης Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δημόσιο που συστήθηκαν με τις διατάξεις αυτές. Οι λοιπές, όμως, αρμοδιότητες των Επιτροπών Φορολογικών
Διευκολύνσεων (όπως της γνωμοδότησης για την εξόφληση οφειλών θανόντος οφειλέτη του Δημοσίου από τους κληρονόμους για τη μεταβίβαση σ' αυτούς κληρονομιαίων ακινήτων) εξακολουθούν να ασκούνται από τις Επιτροπές αυτές.

δ) Η Υπηρεσία μας, με το υπ' αριθ. 1145230/2381/0006Γ/30.12.1998 έγγραφό της (φωτοαντίγραφο του οποίου σας αποστέλλουμε συνημμένα), ζήτησε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας να προτείνει από έναν εκπρόσωπο - μέλος του για κάθε Επιτροπή της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2648/1998 (Επιτροπή
Χορήγησης Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπροθέσμων Οφειλών προς το Δημόσιο).
Τη σχετική πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα σας κοινοποιήσουμε με fax, ευθύς μόλις περιέλθει στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδόσετε τις αποφάσεις ορισμού μελών των ως άνω Επιτροπών.

ε) Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 3385/1986 και 1971/1987 αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και την υπ' αριθ. Υ.1024/30.9.1986 εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, για τη λήψη έγκυρης απόφασης από τις παραπάνω τριμελείς Επιτροπές, απαιτείται η παρουσία και των τριών μελών σε κάθε συνεδρίασή τους. Για το λόγο αυτό, οι σχετικές αποφάσεις σας για τον ορισμό των μελών των Επιτροπών αυτών, πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και το μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου που θα προταθεί απ' αυτό.

στ) Οι διατάξεις που προβλέπουν τη συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής, δεν ορίζουν ποιο μέλος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής. Σύμφωνα, όμως, με τη σχετική νομολογία και τις επικρατούσες περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων γενικές αρχές (Σ.τ.Ε. 1779/1974 και 1323/1954), όταν απουσιάζουν ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής αυτού, του συλλογικού οργάνου προεδρεύει το πρώτο τη τάξει από τα παρόντα μέλη αυτού, δηλαδή το ανώτερο κατά βαθμό μέλος του και, σε περίπτωση ισοβαθμίας, το αρχαιότερο μέλος αυτού (Σ.τ.Ε. 130/1997).

ζ) Οι παραπάνω διατάξεις δεν προβλέπουν, επίσης, το διορισμό Γραμματέα ή Εισηγητή στις Επιτροπές αυτές. Με τις διατάξεις, όμως, περί των γενικών αρχών λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 89 του Π.Δ.284/1988) ορίζεται ότι:

i) Τα θέματα που εισάγονται στα Συμβούλια και στις Επιτροπές εισηγούνται οι αρμόδιοι καθ' ύλην Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων, καθώς και οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών (παρ. 9, άρθρο 89). Ο Πρόεδρος, όμως, του συλλογικού οργάνου μπορεί να ορίζει ως εισηγητή και μέλος του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.

ii) Χρέη Γραμματέα των Συμβουλίων και Επιτροπών, καθώς και αναπληρωτή αυτού, ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον πρόκειται για συλλογικά όργανα των Κεντρικών Υπηρεσιών αυτού ή με απόφαση του Νομάρχη, εφόσον πρόκειται για συλλογικά όργανα Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού (παρ. 10, άρθρο 89). Μετά την υπαγωγή, όμως, των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου στον Υπουργό Οικονομικών (με τις διατάξεις του Ν.2503/1997) και από την έκδοση της υπ' αριθ. 1046244/1044/0006Β/9.4.1998 (ΦΕΚ 402/Β') ΑΥΟ, ο Γραμματέας των περιφερειακών συλλογικών οργάνων που αναφέρονται σ' αυτή και ο αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Προϊστάμενο της Οικείας Οικονομικής Επιθεώρησης με την απόφαση ορισμού των μελών του συλλογικού οργάνου (παρ. 10, άρθρο 89).

Κατά την άποψή μας, όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις:

i) Τα θέματα που εισάγονται στις Επιτροπές της παρ. 1β' του άρθρου 14 του Ν.2648/1998 μπορεί να εισηγείται ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του Τελωνείου που είναι μέλος της Επιτροπής αυτής ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος ή Γραφείου της Υπηρεσίας αυτής και

ii) Με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τον ορισμό των μελών της παραπάνω Επιτροπής, μπορεί να ορίζεται Γραμματέας της Επιτροπής αυτής, κατά την κρίση του.

η) Για τα λοιπά γενικά θέματα λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δώσαμε με την υπ' αριθ. 1069764/1355/0006Β/10.6.1998 σχετική εγκύκλιό μας.

4. Για διευκόλυνση του έργου σας, σας επισυνάπτουμε, επίσης, υπόδειγμα σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορισμού των μελών των παραπάνω Επιτροπών που κατάρτισε η Υπηρεσία μας.

N.2648/1998
Αρθρο 14
Αρμόδια όργανα
1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι:

α)........ β) Επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, τον αρμόδιο Οικονομικό Επιθεωρητή και ένα μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που προτείνεται απ' αυτό, για βασικές οφειλές πάνω από 30.000.000 δρχ. και μέχρι ποσού 100.000.000 δρχ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο