Σχόλια

Όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΥΣ 44 της 5.12.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2014 ]

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 11 της 11.4.2014 Ρύθμιση θεμάτων κατ' εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α' 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο A3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α' 85)

(Ρύθμιση θεμάτων κατ' εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α' 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο A3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α' 85))

Κατηγορία: Λοιπά

Πράξη 11 της 11-4-2014

(ΦΕΚ Β' 90/11-04-2014)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος.

2) Τις διατάξεις των παραγράφων 6, 11 και 12 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 « Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α' 119), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δευτέρου του ν. 4254/2014 (Α' 85),

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98).

4) Την ανάγκη ρύθμισης:

α) της διαδικασίας ορισμού των ανεξάρτητων ελεγκτών της παρ. 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010,

β) του περιεχομένου των ανεξάρτητων αποτιμήσεων και της εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010,

γ) των μεθόδων αποτίμησης των τίτλων κεφαλαίου υβριδικού κεφαλαίου και μειωμένης εξασφάλισης που μειώνονται ή μετατρέπονται κατά το άρθρο 6α του ν. 3864/2010 και

δ) των λεπτομερειών για την τυχόν αποζημίωση των κατόχων των τίτλων που αναφέρονται στο άρθρο 6α του ν. 3864/2010.

5) Το γεγονός, ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010, τα μέτρα των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 6α συνιστούν μέτρα εξυγίανσης κατά τον ορισμό του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 3458/2006 (Α' 94).

6) Την από 15.3.2012 Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος, σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε με το ν. 4060/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης» (Α' 65).

7) Το γεγονός ότι, προκειμένου το οικονομικό βάρος της διάσωσης ενός πιστωτικού ιδρύματος, που κρίνεται βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος να μην αναλαμβάνεται μόνο και κατ' αρχήν από τους φορολογούμενους, ότι προτού χορηγηθεί σε μια τράπεζα οποιαδήποτε μορφή κρατικής ενίσχυσης, είτε πρόκειται για ανακεφαλαιοποίηση είτε για μέτρο ενίσχυσης απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να έχει εξαντληθεί κάθε δυνατό μέτρο ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων της από την ίδια την τράπεζα.

8) Το γεγονός ότι από την Πράξη αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0873 του Ε.Φ. 23-110.

9) Την από 10-4-2014 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 1

1. Πριν την εισήγηση της στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη των μέτρων του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010 η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ορίζει, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6Α του ν.3854/2010, εκτιμητή ανεξάρτητο από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, και να του αναθέτει να αποτιμήσει κατά εύλογο και ρεαλιστικό τρόπο τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος. Ο εν λόγω εκτιμητής δε δύναται να είναι ο εν ενεργεία τακτικός ελεγκτής του πιστωτικού ιδρύματος και δεν δύναται να τελεί σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία του. Αν ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητη αποτίμηση του πιστωτικού ιδρύματος από ανεξάρτητο ελεγκτή που έχει ορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος από άλλη αιτία, η αποτίμηση του δύναται να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της ανωτέρω αποτίμησης της παρ. 4 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010. Η αποτίμηση ενσωματώνεται στην εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να διενεργηθεί εγκαίρως η ανωτέρω αποτίμηση από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, αυτή διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις.

3. Η αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη για να προσδιοριστεί η ανάγκη και η έκταση εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010 μέτρων.

4. Η αποτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση που πρόκειται να παρασχεθεί από τη δημοσίευση και μετά της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 6Α του ν. 3864/2010.

Άρθρο 2

1. Τα κεφαλαιακά μέσα και υποχρεώσεις που υπόκεινται σε μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο 6Α του ν. 3864/2010, μετατρέπονται σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος, στο ύψος του ποσού που προκύπτει από την αποτίμηση του άρθρου 1 διαιρούμενο με την τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών, όπως αναφέρεται στην παρ. 3, και στρογγυλοποιούμενο στον εγγύτερο προς τα κάτω ακέραιο αριθμό μετοχών.

2. Δεν καταβάλλεται κανένα ποσό σε μετρητά για τα προκύπτοντα κατά τον ανωτέρω υπολογισμό και πριν τη στρογγυλοποίηση κλάσματα κοινών μετοχών.

3. Η τιμή διάθεσης της κοινής μετοχής προκύπτει σύμφωνα με την αξία που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 στο πλαίσιο της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος.

Άρθρο 3


1. Αν το εφαρμοζόμενο μέτρο συνίσταται στη μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών, η μείωση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση του πιστωτικού ιδρύματος.

2. Αν το εφαρμοζόμενο μέτρο συνίσταται στη μείωση της ονομαστικής αξίας των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης ή μη εξασφαλισμένων κοινών υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνομιακά σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, η μείωση αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιείται με την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010.

3. Στην περίπτωση της μετατροπής, η μετατροπή προκύπτει ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της ανωτέρω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου οπότε και οι εκδιδόμενες νέες κοινές μετοχές κατανέμονται στους δικαιούχους με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας Πράξης.

4. Για την ορθή απόδοση των εν λόγω μετοχών στους κυρίους τους, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τους δικαιούχους για την ολοκλήρωση της μετατροπής και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για να αναλάβουν τις μετοχές τους.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς της μετατροπής ή μείωσης, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεων που εμπίπτουν στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010, η εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010, περιλαμβάνουν αναλυτικό κατάλογο των ανωτέρω υποχρεώσεων και προσδιορίζουν την υπαγωγή τους στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 6Α του ν. 3864/2010.

Άρθρο 5


1. Πα την αποτίμηση που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει ως εκτιμητή πρόσωπο που είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να διασφαλιστεί η διεξαγωγή μίας δίκαιης και αντικειμενικής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος.

2. Η αποτίμηση που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010 αποτυπώνει:
α) Τη μεταχείριση που θα είχαν τα κεφαλαιακά μέσα και οι υποχρεώσεις που εμπίπτουν στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010 σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση αμέσως πριν την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010.
β) Τη μεταχείριση της οποίας έτυχαν τα ως άνω κεφαλαιακά μέσα και οι ως άνω υποχρεώσεις με βάση την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010.
γ) Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των στοιχείων Α΄ και β’ ανωτέρω.

3. Η εν λόγω αποτίμηση:
α) Βασίζεται στην υπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα ετίθετο σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης αμέσως πριν την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010.
β) Βασίζεται στην υπόθεση ότι η ως άνω Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου δεν θα είχε εκδοθεί.
γ) Δε λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση ή έκτακτη παροχή ρευστότητας προς το πιστωτικό ίδρυμα.

Άρθρο 6

Στην περίπτωση που κατά την εφαρμογή των μέτρων της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010, οι κάτοχοι των κεφαλαιακών μέσων και υποχρεώσεων που υπόκεινται στα μέτρα του άρθρου 6Α του ίδιου νόμου, αποδείξουν ότι δικαιούνται αποζημίωσης, σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την καταβολή της όποιας αποζημίωσης, δικαιούται να αναζητήσει την καταβληθείσα αποζημίωση από το τραπεζικό σύστημα.


Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο