Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2014 ]

Αριθμ. Φ.10041/4637/205/24.3.2014 Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθερισμού των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), έτους 2014

(Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθερισμού των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), έτους 2014)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. Φ.10041/4637/205

(ΦΕΚ Β' 890/09-04-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4114/1960 (ΦΕΚ Α΄/164), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του π.δ. 225/1995 (ΦΕΚ Α΄/130) και τροποποιήθηκαν με το π.δ. 176/2008 (ΦΕΚ Α΄/235).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4114/1960 (ΦΕΚ Α΄/164), της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.Δ. 1/1968 (ΦΕΚ Α΄/270), των άρθρων 1 και 9 του π.δ. 574/1982 (ΦΕΚ Α΄/104), του άρθρου 5 του π.δ. 437/1985 (ΦΕΚ Α΄/157), του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄/137), του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α΄/102), του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄/201), του π.δ. 368/1997 (ΦΕΚ Α΄/241), του άρθρου 1 της αρθ. Υ1/10−3−2004 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄/513), του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), του άρθρου 25 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄/58), του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 2876/7−10−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2234), του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221) και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄/141).

3. Το υπ’ αριθμ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄/141) π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 259/14−11−2013 συνεδρίασή του.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ύψους € 730.000 (επτακόσιες τριάντα χιλιάδες), η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 263900 του Προϋπολογισμού του Τομέα, για την κάλυψη της οποίας με την υπ’ αρ. 34/11−02−2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (A.A.Α.: ΒΙΕ7ΟΡΕ1−7ΗΡ) έχει εγκριθεί η δέσμευση του συνολικού ποσού

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ο αριθμός των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού του έτους 2014 καθορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο στους 2.000 (δύο χιλιάδες).

2. Η ανώτατη, κατ’ άτομο, δαπάνη φιλοξενίας, της οποίας ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών θα καταβάλει το 80%, καθορίζεται στα € 43,41 ημερησίως (σαράντα τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά), για τον μόνο συνταξιούχο που θα φιλοξενηθεί σε μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, και στα € 37,34 (τριάντα επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά), για το ζεύγος των συνταξιούχων που θα φιλοξενηθεί σε δίκλινο δωμάτιο.

3. Η δαπάνη για το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από τους τόπους παραθερισμού, που θα καταβληθεί απευθείας στους δικαιούχους, καθορίζεται στο ποσό των € 77,60 (εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά).

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο