Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-1999 ]

ΠΟΛ.1004/15.1.1999 Λειτουργία των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ)

(Λειτουργία των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 15 Ιανουαρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1004421/5050/ΔΕ-Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΛ.: 1004

ΘΕΜΑ: Λειτουργία των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1144627/9317/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1313/1998 ερμηνευτικής διαταγής μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2526/1997 ορίστηκε ότι, σε περίπτωση κατάργησης, ενοποίησης, διάσπασης ή μεταβολής της χωρικής αρμοδιότητας ΔΟΥ ή άλλων Φορολογικών Αρχών, οι έλεγχοι οποιωνδήποτε φορολογικών αντικειμένων που δεν έχουν ολοκληρωθεί μπορεί να συνεχίζονται από τους ίδιους
υπαλλήλους στους οποίους είχαν ανατεθεί, ανεξάρτητα αν οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν πλέον σε Υπηρεσία που δεν έχει σχετική αρμοδιότητα. Κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων, οι υπάλληλοι θεωρείται ότι υπηρετούν στις Φορολογικές Αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες με την υπ' αριθ. 110821/3572/ΔΣΣΦΕ/διαταγή μας.

2. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. 1144627/9317/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1313/29.12.1998, καθώς και την υπ' αριθ. 1064334/4088/ΔΣΣΦΕ/ερμηνευτική διαταγή μας, σας δόθηκαν ιδιαίτερες οδηγίες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Με τις διαταγές αυτές διευκρινίστηκε ότι δεν θεωρείται έναρξη ελέγχου
προσωρινού ή τακτικού, όπως αυτό ίσχυσε και με την υπ' αριθ. 670/ΠΟΛ.17/20.1.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ), η θεώρηση των βιβλίων και, όπου απαιτείται, η κατάστρωση των οικονομικών δεδομένων και των λογαριασμών εξαγωγής των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία και δεν έχουν γίνει άλλες ελεγκτικές ενέργειες (σχετική και η υπ' αριθ. 1131876/Β0012/διαταγή του Υπουργού Οικονομικών). Προκειμένου περί υποθέσεων που ελέγχονται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1144/1998 θεωρείται ότι είναι έναρξη ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος έχει προχωρήσει και έχει καταγράψει στο ειδικό σημείωμα ελέγχου του άρθρου 9, τόσο τις γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις, όσο και τις ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις των άρθρων 3, 4 και 5 της παραπάνω ΑΥΟ.

3. Ηδη, με την έναρξη λειτουργίας των ΠΕΚ από 1.1.1999, παρατηρήθηκε το φαινόμενο σε πολλούς ελεγκτές των ΔΟΥ, οι οποίοι μετατίθενται στα ΠΕΚ, να έχουν χρεωθεί από τις ΔΟΥ αυτές αρκετές υποθέσεις για έλεγχο, με ακαθάριστα έσοδα, κατά τη χρήση 1997, 350.000.001 μέχρι 2.000.000.000 δρχ. ή μέχρι 350.000.000 δρχ., καθώς και διάφορα έγγραφα ερωτήματα, αιτήσεις κ.λπ. που χρήζουν απάντησης.

4. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, διευκρινίζουμε ότι οι υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει και έχει προχωρήσει ο έλεγχος, θα ελεγχθούν από τους υπαλλήλους οι οποίοι άρχισαν το σχετικό έλεγχο, είτε αυτοί μετατέθηκαν από
1.1.1999 στα διάφορα ΠΕΚ, είτε παραμένουν στις ΔΟΥ.
Πέραν της συνέχισης και ολοκλήρωσης του ελέγχου, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, των υποθέσεων που έχει αρχίσει ο έλεγχος, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, θα γίνουν και οι παρακάτω ενέργειες:

α) Για όσες από τις υποθέσεις αυτές τα ακαθάριστα έσοδα στη χρήση 1997 είναι άνω των 350.000.000 δρχ., θα συνταχθεί Κατάσταση - Πίνακας, όμοια με τον Πίνακα της ΠΟΛ.1313/1998 και σε ξεχωριστή πρόσθετη στήλη θ' αναγράφεται ο αριθμός της εντολής και η ημερομηνία έκδοσής της από τους υπαλλήλους ελεγκτές που ελέγχουν
τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Η κατάσταση αυτή θα υπογραφεί και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και θα υποβληθεί στη Διεύθυνση Ελέγχου - Τμήμα Β' με την ένδειξη "Πίνακας υποθέσεων των οποίων ο έλεγχος είχε αρχίσει και προχωρήσει πριν από την ημερομηνία λειτουργίας των ΠΕΚ" και, σε ξεχωριστό σημείο αυτής, θα γίνεται συνοπτική περιγραφή σε ποιο στάδιο είχε προχωρήσει ο έλεγχος μέχρι την 31.12.1998.
Μετά την ολοκλήρωση και το πέρας του ελέγχου των υποθέσεων αυτών, θα σταλεί στην Υπηρεσία μας έγγραφο που θα συντάσσεται από τους ίδιους υπαλλήλους ελεγκτές και θα υπογράφεται και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, στο οποίο θ' αναφέρεται η ημερομηνία περάτωσης του ελέγχου.

β) Για όσες από τις υποθέσεις αυτές τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη χρήση 1997 είναι μέχρι 350.000.000 δρχ., οι ίδιοι υπάλληλοι ελεγκτές, μετά την ολοκλήρωση και το πέρας του ελέγχου των υποθέσεων αυτών, θα συντάξουν έγγραφο προς την Υπηρεσία μας, που θα υπογράφεται και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, στο οποίο θ' αναφέρεται η ημερομηνία περάτωσης του ελέγχου.

γ) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει προχωρήσει ο έλεγχος θα επιστραφούν στους Προϊσταμένους των ΔΟΥ για τις περαιτέρω, κατά περίπτωση, δικές τους ενέργειες (ανάθεση ελέγχου σε άλλο ελεγκτή της ΔΟΥ, διαβίβαση στο ΠΕΚ λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων κ.λπ.).

δ) Για τα διάφορα έγγραφα ερωτήματα, αιτήσεις κ.λπ. φορολογουμένων, που έχουν χρεωθεί οι ελεγκτές, για την απάντηση των οποίων απαιτείται έλεγχος οποιασδήποτε μορφής, ο έλεγχος αυτός θα διενεργηθεί το αργότερο μέχρι 28.2.1999 από τους υπαλλήλους που τα έχουν χρεωθεί και ήδη έχουν μετατεθεί στα ΠΕΚ, παράλληλα με τον έλεγχο των υποθέσεων που θα χρεωθούν με εντολές ελέγχου που θα δοθούν στους υπαλλήλους αυτούς από τα ΠΕΚ.

ε) Τα έγγραφα ερωτήματα, αιτήσεις κ.λπ. φορολογουμένων, για την απάντηση των οποίων δεν απαιτείται έλεγχος οποιασδήποτε μορφής, θα επιστραφούν, από τους υπαλλήλους που τα έχουν χρεωθεί, στους Προϊσταμένους των ΔΟΥ, οι οποίοι θα επιμεληθούν για τις περαιτέρω ενέργειες.

5. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποθέσεις εκείνες που, λόγω ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 1057037/1181/Α0006/και 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 ΑΥΟ, καθώς και την υπ' αριθ. 1089634/5020/ΔΣΣΦΕ-Β/ΠΟΛ.1209/28.7.1998
ερμηνευτική διαταγή μας, ο έλεγχός τους ανατέθηκε από τις ΔΟΥ Β' τάξεως στις ΔΟΥ Α' τάξεως.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποθέσεις που έχουν πάρει οι ΔΟΥ Α' τάξεως από τις ΔΟΥ Β' τάξεως και έχουν ακαθάριστα έσοδα κατά τη χρήση 1997 από 350.000.001 δρχ. μέχρι 2.000.000.000 δρχ. και για τις οποίες δεν έχει προχωρήσει ο έλεγχος, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα συμπεριληφθούν στην Κατάσταση - Πίνακα που θα σταλεί στα αρμόδια ΠΕΚ, προκειμένου οι υποθέσεις αυτές να ελεγχθούν απ' αυτά, με σχετική σημείωση για το θέμα αυτό.
Επίσης, τονίζεται ότι οι ΔΟΥ Β' τάξεως στην Κατάσταση - Πίνακα που θα στείλουν στα αρμόδια ΠΕΚ για υποθέσεις που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα αυτών, θα συμπεριλάβουν και τις υποθέσεις εκείνες που είχαν συμπεριλάβει στις καταστάσεις που έστειλαν στις ΔΟΥ Α' τάξεως, με σχετική σημείωση για το θέμα αυτό.

6. Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα στα ΠΕΚ την Κατάσταση - Πίνακα που ορίζεται στην ΠΟΛ.1313/1998, με τις υποθέσεις που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητά τους, με κοινοποίηση αυτής και στη Διεύθυνση Ελέγχου - Τμήμα Β', προκειμένου τα ΠΕΚ να προβούν στις απαραίτητες προελεγκτικές διαδικασίες.

7. Τέλος, η προθεσμία υποβολής του δελτίου αποτελεσμάτων φορολογικών ελέγχων για μεν το ΕΘΕΚ και τα ΠΕΚ είναι το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για δε τις ΔΟΥ είναι το πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μονού μήνα με τα αποτελέσματα του αμέσως προηγούμενου διμήνου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο