Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2014 ]

Απόσπασμα Πρακτικών υπ' αριθμ. 62/26.3.2014 συνεδριάσεως Δ.Σ. Ε.Τ.Ε.Α. Ρύθμιση οφειλών εταιρειών ενταγμένων στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Δ/νση Οικον. Υπηρ.)

(Ρύθμιση οφειλών εταιρειών ενταγμένων στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Δ/νση Οικον. Υπηρ.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικών της υπ’ αριθ. 62 της 26ης Μαρτίου 2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

Θ Ε Μ Α 4ο

Ρύθμιση οφειλών εταιρειών ενταγμένων στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Δ/νση Οικον. Υπηρ.).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012.

2. Το γεγονός ότι πολλές εταιρείες που έχουν οφειλές προς το ΕΤΕΑ έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 99επ του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και στις περιπτώσεις της άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Το Δ.Σ του ΕΤΕΑ να δώσει τη δυνατότητα στις παραπάνω εταιρείες να ρυθμίσουν τα χρέη τους σύμφωνα με τις παρακάτω επιλογές:

Α. Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση των πρόσθετων τελών (Π.Τ) ποσοστού 80%.

Β. Υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης στη βάση των παρακάτω όρων:

• μέχρι 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 60%,
• μέχρι 84 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 50%,
• μέχρι 96 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 40%,
• μέχρι 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 30%,
• μέχρι 144 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 20% και
• μέχρι 160 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 10%,
• μέχρι 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.
• Αιτήματα που αφορούν σε περισσότερες των ανωτέρω δόσεων φέρονται ενώπιον του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

Σημειώνεται ότι:

I. Υφιστάμενες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης που δεν περιλαμβάνονται στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης, καταβάλλονται εφάπαξ ή εντάσσονται σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

II. Για όσο διάστημα εξυπηρετούνται οι όροι της ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων) αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης και χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας αυτής, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 106ε παρ. 3 του ΠτΚ».

Στη συνέχεια ελήφθη η ακόλουθη απόφαση.

Α π ό φ α σ η 163: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τη ρύθμιση των οφειλών των ενταγμένων εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου 99επ του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και στις περιπτώσεις της άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β, ως κάτωθι:

Α. Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση των πρόσθετων τελών (Π.Τ) ποσοστού 80%.

Β. Υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης στη βάση των παρακάτω όρων:
• μέχρι 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 60%,
• μέχρι 84 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 50%,
• μέχρι 96 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 40%,
• μέχρι 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 30%,
• μέχρι 144 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 20% και
• μέχρι 160 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 10%,
• μέχρι 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.
• Αιτήματα που αφορούν σε περισσότερες των ανωτέρω δόσεων φέρονται ενώπιον του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

Σημειώνεται ότι:

I. Υφιστάμενες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης που δεν περιλαμβάνονται στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης, καταβάλλονται εφάπαξ ή εντάσσονται σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

II. Για όσο διάστημα εξυπηρετούνται οι όροι της ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων) αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης και χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας αυτής, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 106ε παρ. 3 του ΠτΚ.

Επί του ανωτέρω θέματος εγκρίνεται η επικύρωση των πρακτικών αμέσως.

Η ανωτέρω απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο