Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1375/27.3.2014 Υπουργική απόφαση Κ2-317/2014 για τον καθορισμό του τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου, του περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών μητρώων Ανωνύμων Εταιριών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των μητρώων ή βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού

(Υπουργική απόφαση Κ2-317/2014 για τον καθορισμό του τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου, του περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών μητρώων Ανωνύμων Εταιριών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των μητρώων ή βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 27 - 3 - 2014
Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 1375 (οικ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΕ και ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α' και Γ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Ε. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Τηλέφωνο : 213 - 15 14 303
Fax: 210 - 38 38 981

ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ : ΥΠΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ Κ2-317/2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ., ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΏΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΝΩΝΎΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ ΑΝΩΝΎΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ, ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ Ή ΒΙΒΛΊΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΊΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΣΚΟΠΟΎ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η εν θέματι Υπουργική Απόφαση με ΑΠ Κ2-317/20.1.2014 (ΦΕΚ 195 Β', ΑΔΑ ΒΙΡΔΦ-ΑΗ2), η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της διάταξης του 1ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'). Για την υλοποίηση των οριζόμενων στην εν θέματι ΥΑ θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος μεταφοράς του περιεχομένου των Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών που τηρούνταν στις Περιφερειακές Ενότητες και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρα 1 και 5 της ΥΑ Κ2-317/20.1.2014).

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (ΥΓΕΜΗ) των Επιμελητηρίων οφείλουν μέχρι τις 31/12/2014 να έχουν ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση και εισαγωγή στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων των ΑΕ που είχαν καταχωρισθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) που τηρούνταν στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) από 1/1/2007 έως και την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ..

Όπως διευκρινίζεται και στην εν θέματι ΥΑ, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά μόνο στα δημοσιευτέα έγγραφα του άρθρου 5 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι εκείνα τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υποχρέωση ψηφιοποίησης εξαντλείται στο ίδιο το σώμα των εγγράφων, και δεν απαιτείται μεμονωμένη καταχώριση όλων των επιμέρους στοιχείων που περιέχονται σε αυτά (πχ. για μια συγκεκριμένη ΑΕ ψηφιοποιούνται και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. το/τα πρακτικό/ά ΓΣ εκλογής ΔΣ από 1/1/2007 και ένθεν, καθώς και το/α πρακτικό/α ΔΣ συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης για την ίδια χρονική περίοδο, αλλά όχι αναλυτικά τα στοιχεία των μελών του εκάστοτε ΔΣ και των λοιπών εκπροσώπων). Τα δημοσιευτέα έγγραφα για τις ανώνυμες εταιρείες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας.

Οι κατά τόπους ΠΕ υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ψηφιοποίηση των ανωτέρω. Η ίδια η εν θέματι ΥΑ προδιαγράφει τη συνεργασία ΠΕ και ΥΓΕΜΗ ως εξής:

i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΠΕ οφείλουν να ετοιμάσουν φακέλους για όλες τις ΑΕ αρμοδιότητάς τους οι οποίοι να περιέχουν τα δημοσιευτέα έγγραφα των ΑΕ που είχαν καταχωρισθεί στο ΜΑΕ από την 01/01/2007 έως την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.

ii. Κάθε ΥΓΕΜΗ ορίζει συγκεκριμένο/ους υπάλληλο/ους οι οποίοι θα παραλάβουν από την ΠΕ τους φακέλους που περιέχουν τις προς ψηφιοποίηση πράξεις και στοιχεία,

iii. Οι υπό i. φάκελοι παραδίδονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΠΕ στους ειδικά ορισμένους υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ συντασσομένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής,

iv. Στις ΥΓΕΜΗ διενεργείται η ψηφιοποίηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων. Πέραν του σώματος των εγγράφων, καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. για κάθε ένα από αυτά βασικές πληροφορίες όπως όργανο ή Αρχή που εξέδωσε την πράξη (ΓΣ, ΔΣ, εκκαθαριστής/ες, δικαστήριο ή ΠΕ), ημερομηνία και θέμα.

v. Μετά τη διενέργεια της ψηφιοποίησης οι φάκελοι επιστρέφονται από τους ορισμένους υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ προς φύλαξη στις ΠΕ, συντασσομένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο (δηλαδή το αρχείο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων περιφερειακών ενοτήτων της επικράτειας πρέπει να ψηφιοποιηθεί από το αρμόδιο σε επίπεδο νομού Επιμελητήριο), οι ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους μπορεί να απαιτούν άλλης μορφής συνεργασία προκειμένου να καταστεί εφικτή η ψηφιοποίηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται και ότι η εν θέματι ΚΥΑ επιβάλλει στις Περιφερειακές Ενότητες να παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο υπηρεσιών και κάποια άλλης μορφής συνεργασία από την ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσα, όπως ενδεικτικά:

Α) Η διάθεση ικανού χώρου στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο για την εγκατάσταση των απαραίτητων προς ψηφιοποίηση μηχανημάτων του Επιμελητηρίου ή η χρήση μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον έχει ήδη στη διάθεσή της τέτοια. Στην περίπτωση αυτή, θα επιτρέπεται η (εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας) πρόσβαση των υπαλλήλων ή του προστεθέντος προσωπικού των ΥΓΕΜΗ στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο των Περιφερειακών Ενοτήτων υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας και η ψηφιοποίηση του αρχείου θα γίνεται επί τόπου χωρίς αυτό να μετακινηθεί από τους χώρους της. Η λύση αυτή μπορεί να προκριθεί και σε περιπτώσεις όπου η κατάστασή του αρχείου είναι τέτοια που η μαζική μεταφορά του δημιουργεί κινδύνους ακεραιότητας και διατήρησής του.

Β) Η μετάβαση υπαλλήλου ή υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων στους χώρους του Επιμελητηρίου, προκειμένου να έχει υπ' ευθύνη του το αρχείο, εάν ο διαχωρισμός των προς ψηφιοποίηση πράξεων και στοιχείων από το σύνολο του αρχείου και η μεταφορά τους αποσπασματικά προκαλεί προβλήματα λειτουργίας και θέματα ακεραιότητας του αρχείου κ.ο.κ.

Προτεραιότητα όλων των φορέων σε τοπικό επίπεδο είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ούτε στο ίδιο το αρχείο και στην ακεραιότητά του.

Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέματι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ΑΕ που ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας όσο και οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ΑΕ πριν την 01/01/2007 καθώς και οι φάκελοι των ανωνύμων Εταιρειών που διεγράφησαν από το ΜΑΕ πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. παραμένουν προς φύλαξη στις αρμόδιες ΠΕ. Ωστόσο τα κατά τόπους Επιμελητήρια μπορούν, εφόσον υπάρχουν σε αυτά ικανοί χώροι, να υποβάλουν αίτημα για μεταφορά των φυσικών φακέλων από τις ΠΕ σε αυτά. Τα Επιμελητήρια οφείλουν στο σχετικό αίτημα να προβλέπουν για τον τρόπο μεταφοράς των φυσικών αρχείων και να καλύπτουν και το σχετικό κόστος.

Επίσης, όπως ορίζεται στην εν θέματι ΥΑ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβληθεί αίτημα για χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που δεν ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, με άλλα λόγια πράξεων που είτε προηγούνται της 01/01/2007 είτε τηρούνται στο φάκελο της εταιρείας αλλά δεν είναι δημοσιευτέες, η αρμόδια ΥΓΕΜΗ, στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα, υποβάλλει αίτημα λήψης αυτών από την αρμόδια για τη φύλαξή του φακέλου ΠΕ. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι ανάλογη της ανωτέρω περιγραφείσας, δηλαδή:

i. Ο ορισμένος προς τούτο υπάλληλος της αρμόδιας ΥΓΕΜΗ παραλαμβάνει τις αιτηθείσες πράξεις και τα στοιχεία από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΠΕ στην οποία φυλάσσεται ο φάκελος συντασσομένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής,

ii. Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ ψηφιοποιεί τα αιτούμενα και χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο

iii. Ο ορισμένος προς τούτο υπάλληλος της αρμόδιας ΥΓΕΜΗ επιστρέφει τις πράξεις και τα στοιχεία στον αρμόδιο υπάλληλο της ΠΕ, στην οποία φυλάσσεται ο φάκελος, συντασσομένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος χορήγησης αντιγράφου ή αποσπάσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

Τέλος, ειδικά για το περιεχόμενο του Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως και Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) η διαδικασία μεταφοράς στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από τις ίδιες υπηρεσίες θα είναι διαφορετική, ακριβώς γιατί οι ίδιες υπηρεσίες που τηρούσαν παλαιότερα το Μητρώο ΑΕ τηρούν σήμερα το ΓΕΜΗ. Συνεπώς, οι πράξεις και τα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών που είχαν καταχωρισθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείτο από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ) από 1/1/2007 έως και την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιοποιούνται έως τις 31/12/2014 με επιμέλεια των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΓΓΕ και εισάγονται στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.. Και στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση ψηφιοποίησης αφορά μόνο στα έγγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (δημοσιευτέα έγγραφα του άρθρου 5 του ν. 3419/2005), εξαντλείται δε στο ίδιο το σώμα των εγγράφων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών που είχαν καταχωρισθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών μέχρι την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. παραμένουν προς φύλαξη στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβληθεί αίτημα για χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της 01/01/2007 ή των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας», η αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΕ στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα ψηφιοποιεί τα αιτούμενα και χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο με προθεσμία ολοκλήρωσης των ενεργειών η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50 ημέρες.

2. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος μεταφοράς του περιεχομένου των Βιβλίων ή Μητρώων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρούνταν στα κατά τόπους Πρωτοδικεία, (άρθρο 2 της ΥΑ Κ2-317/20.1.2014).

Το περιεχόμενο του Βιβλίου ή Μητρώου Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται από τα Πρωτοδικεία της χώρας μεταφέρεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώου που τηρείται από τις ΥΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιμελητηρίων ως ακολούθως:

Οι πράξεις και τα στοιχεία των Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) που είχαν καταχωρισθεί στο Βιβλίο ή Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, από 1/1/2007 έως και την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιοποιούνται έως τις 31/12/2014, με επιμέλεια των ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και εισάγονται στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά μόνο στα δημοσιευτέα έγγραφα του άρθρου 5 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι εκείνα τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υποχρέωση ψηφιοποίησης εξαντλείται στο ίδιο το σώμα των εγγράφων, και δεν απαιτείται μεμονωμένη καταχώριση όλων των επιμέρους στοιχείων που περιέχονται σε αυτά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους Πρωτοδικείων υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ψηφιοποίηση των ανωτέρω. Η ίδια η εν θέματι ΥΑ προδιαγράφει τη συνεργασία Πρωτοδικείων και ΥΓΕΜΗ ως εξής:

i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Πρωτοδικείων οφείλουν να ετοιμάσουν φακέλους για όλες τις ΕΠΕ αρμοδιότητάς τους οι οποίοι να περιέχουν τα δημοσιευτέα έγγραφα των ΕΠΕ που είχαν καταχωρισθεί στο Βιβλίο ή Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης από την 01/01/2007 έως την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.

ii. Κάθε ΥΓΕΜΗ ορίζει συγκεκριμένο/ους υπάλληλο/ους οι οποίοι θα παραλάβουν από το Πρωτοδικείο τους φακέλους που περιέχουν τις προς ψηφιοποίηση πράξεις και στοιχεία,

iii. Οι υπό ί. φάκελοι παραδίδονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Πρωτοδικείων στους ειδικά ορισμένους υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ συντασσομένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής,

iv. Στις ΥΓΕΜΗ διενεργείται η ψηφιοποίηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων. Πέραν του σώματος των εγγράφων, καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. για κάθε ένα από αυτά βασικές πληροφορίες όπως όργανο ή Αρχή που εξέδωσε την πράξη (διαχειριστής/ες, συνέλευση εταίρων, δικαστήριο, εκκαθαριστής/ες), ημερομηνία και θέμα.

v. Μετά τη διενέργεια της ψηφιοποίησης οι φάκελοι επιστρέφονται από τους ορισμένους υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ προς φύλαξη στα Πρωτοδικεία, συντασσομένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο (δηλαδή το αρχείο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων πρωτοδικείων της επικράτειας πρέπει να ψηφιοποιηθεί από το αρμόδιο σε επίπεδο νομού Επιμελητήριο), οι ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους μπορεί να απαιτούν άλλης μορφής συνεργασία προκειμένου να καταστεί εφικτή η ψηφιοποίηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται και η εν θέματι ΚΥΑ επιβάλλει στα Πρωτοδικεία να παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο υπηρεσιών και κάποια άλλης μορφής συνεργασία από την ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσα, όπως ενδεικτικά: Α) Η διάθεση ικανού χώρου στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο για την εγκατάσταση των απαραίτητων προς ψηφιοποίηση μηχανημάτων του Επιμελητηρίου ή η χρήση μηχανημάτων του Πρωτοδικείου, εφόσον έχει ήδη στη διάθεσή του τέτοια. Στην περίπτωση αυτή, θα επιτρέπεται η (εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας) πρόσβαση των υπαλλήλων ή του προστεθέντος προσωπικού των ΥΓΕΜΗ στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο των Πρωτοδικείων υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Πρωτοδικείου και η ψηφιοποίηση του αρχείου θα γίνεται επί τόπου χωρίς αυτό να μετακινηθεί από τους χώρους του. Η λύση αυτή μπορεί να προκριθεί και σε περιπτώσεις όπου η κατάστασή του αρχείου είναι τέτοια που η μαζική μεταφορά του δημιουργεί κινδύνους ακεραιότητας και διατήρησής του.

Β) Η μετάβαση υπαλλήλου ή υπαλλήλων των Πρωτοδικείων στους χώρους του Επιμελητηρίου, προκειμένου να έχει υπ' ευθύνη του το αρχείο, εάν ο διαχωρισμός των προς ψηφιοποίηση πράξεων και στοιχείων από το σύνολο του αρχείου και η μεταφορά τους αποσπασματικά προκαλεί προβλήματα λειτουργίας και θέματα ακεραιότητας του αρχείου κ.ο.κ.

Προτεραιότητα όλων των φορέων σε τοπικό επίπεδο είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ούτε στο ίδιο το αρχείο και στην ακεραιότητά του.

Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέματι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ΕΠΕ που ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας όσο και οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ΕΠΕ πριν την 01/01/2007 καθώς και οι φάκελοι των ΕΠΕ που διεγράφησαν από το Βιβλίο ή Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. παραμένουν προς φύλαξη στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Ωστόσο τα κατά τόπους Επιμελητήρια μπορούν, εφόσον υπάρχουν σε αυτά ικανοί χώροι, να υποβάλουν αίτημα για μεταφορά των φυσικών φακέλων από τα Πρωτοδικεία σε αυτά. Τα Επιμελητήρια οφείλουν στο σχετικό αίτημα να προβλέπουν για τον τρόπο μεταφοράς των φυσικών αρχείων και να καλύπτουν και το σχετικό κόστος.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβληθεί αίτημα για χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της 01/01/2007 ή πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας», η αρμόδια ΥΓΕΜΗ, στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα, υποβάλλει αίτημα λήψης αυτών από την αρμόδια για τη φύλαξή του φακέλου υπηρεσία του Πρωτοδικείου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όμοια με τη διαδικασία μεταφοράς που περιγράφηκε στα υπό i. έως v. ανωτέρω. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος χορήγησης αντιγράφου ή αποσπάσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

3. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος μεταφοράς του περιεχομένου των Βιβλίων ή Μητρώων Προσωπικών Εταιρειών που τηρούνταν στα κατά τόπους Πρωτοδικεία (άρθρο 3 της ΥΑ Κ2-317/20.1.2014).

Το περιεχόμενο του Βιβλίου ή Μητρώου Προσωπικών Εταιρειών που τηρείται στα Πρωτοδικεία της χώρας δεν μεταφέρεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώου που τηρείται από τις ΥΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιμελητηρίων στο σύνολο του, όπως στις ανωτέρω περιπτώσεις ΑΕ και ΕΠΕ, αλλά κατά περίπτωση, και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υποβληθεί αίτημα για χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της απογραφής μίας προσωπικής εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΥΓΕΜΗ, στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα, υποβάλλει αίτημα λήψης αυτών από την αρμόδια για τη φύλαξή του φακέλου υπηρεσία του Πρωτοδικείου. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι η εξής:

i. Ο ορισμένος προς τούτο υπάλληλος της αρμόδιας ΥΓΕΜΗ παραλαμβάνει τις αιτηθείσες πράξεις και τα στοιχεία από τον αρμόδιο υπάλληλο του Πρωτοδικείου στο οποίο φυλάσσεται ο φάκελος συντασσομένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

ii. Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ ψηφιοποιεί τα αιτούμενα και χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο ή απόσπασμα

iii. Ο ορισμένος προς τούτο υπάλληλος της αρμόδιας ΥΓΕΜΗ επιστρέφει τις πράξεις και τα στοιχεία στον αρμόδιο υπάλληλο του Πρωτοδικείου στο οποίο φυλάσσεται ο φάκελος, συντασσομένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο (δηλαδή το αρχείο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων πρωτοδικείων της επικράτειας πρέπει να ψηφιοποιηθεί από το αρμόδιο σε επίπεδο νομού Επιμελητήριο), οι ιδιαιτερότητες των
υπηρεσιών που πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους μπορεί να απαιτούν άλλης μορφής συνεργασία προκειμένου να καταστεί εφικτή η ψηφιοποίηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται και η εν θέματι ΚΥΑ επιβάλλει στα Πρωτοδικεία να παρέχουν κάθε διευκόλυνση προς τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο υπηρεσιών και κάποια άλλης μορφής συνεργασία από την ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσα, όπως ενδεικτικά:

Α) Η διάθεση ικανού χώρου στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο για την εγκατάσταση των απαραίτητων προς ψηφιοποίηση μηχανημάτων του Επιμελητηρίου ή η χρήση μηχανημάτων του Πρωτοδικείου, εφόσον έχει ήδη στη διάθεσή του τέτοια. Στην περίπτωση αυτή, θα επιτρέπεται η (εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας) πρόσβαση των υπαλλήλων ή του προστεθέντος προσωπικού των ΥΓΕΜΗ στους χώρους που φυλάσσεται το αρχείο των Πρωτοδικείων υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Πρωτοδικείου και η ψηφιοποίηση του αρχείου θα γίνεται επί τόπου χωρίς αυτό να μετακινηθεί από τους χώρους του. Η λύση αυτή μπορεί να προκριθεί και σε περιπτώσεις όπου η κατάστασή του αρχείου είναι τέτοια που η μαζική μεταφορά του δημιουργεί κινδύνους ακεραιότητας και διατήρησής του.

Β) Η μετάβαση υπαλλήλου ή υπαλλήλων των Πρωτοδικείων στους χώρους του Επιμελητηρίου, προκειμένου να έχει υπ' ευθύνη του το αρχείο, εάν ο διαχωρισμός των προς ψηφιοποίηση πράξεων και στοιχείων από το σύνολο του αρχείου και η μεταφορά τους αποσπασματικά προκαλεί προβλήματα λειτουργίας και θέματα ακεραιότητας του αρχείου κ.ο.κ.

Προτεραιότητα όλων των φορέων σε τοπικό επίπεδο είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ούτε στο ίδιο το αρχείο και στην ακεραιότητά του.

Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέματι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των προσωπικών εταιρειών που ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας όσο και οι λοιποί φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των προσωπικών εταιρειών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και οι φάκελοι των προσωπικών εταιρειών που διεγράφησαν από το Βιβλίο ή Μητρώο Προσωπικών Εταιρειών πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. παραμένουν προς φύλαξη στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Ωστόσο τα κατά τόπους Επιμελητήρια μπορούν, εφόσον υπάρχουν σε αυτά ικανοί χώροι, να υποβάλουν αίτημα για μεταφορά των φυσικών φακέλων από τα Πρωτοδικεία σε αυτά. Τα Επιμελητήρια οφείλουν στο σχετικό αίτημα να προβλέπουν για τον τρόπο μεταφοράς των φυσικών αρχείων και να καλύπτουν και το σχετικό κόστος.

4. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος μεταφοράς του περιεχομένου των Μητρώων Αστικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, (άρθρο 4 της ΥΑ Κ2-317/20.1.2014).

Το περιεχόμενο του Μητρώου Αστικών Συνεταιρισμών που τηρείται στα Ειρηνοδικεία της χώρας δεν μεταφέρεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώου που τηρείται από τις ΥΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιμελητηρίων στο σύνολο του, όπως στις ανωτέρω περιπτώσεις ΑΕ και ΕΠΕ, αλλά κατά περίπτωση, και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υποβληθεί αίτημα για χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της απογραφής ενός αστικού συνεταιρισμού στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΥΓΕΜΗ, στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα, υποβάλλει αίτημα λήψης αυτών από την αρμόδια για τη φύλαξή του φακέλου υπηρεσία του Ειρηνοδικείου. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι η εξής:

i. Ο ορισμένος προς τούτο υπάλληλος της αρμόδιας ΥΓΕΜΗ παραλαμβάνει τις αιτηθείσες πράξεις και τα στοιχεία από τον αρμόδιο υπάλληλο του Ειρηνοδικείου στο οποίο φυλάσσεται ο φάκελος συντασσομένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

ii. Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ ψηφιοποιεί τα αιτούμενα και χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο ή απόσπασμα

iii. Ο ορισμένος προς τούτο υπάλληλος της αρμόδιας ΥΓΕΜΗ επιστρέφει τις πράξεις και τα στοιχεία στον αρμόδιο υπάλληλο του Ειρηνοδικείου στο οποίο φυλάσσεται ο φάκελος, συντασσομένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέματι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των προσωπικών εταιρειών που ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας όσο και οι λοιποί φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία αστικών συνεταιρισμών έως την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και οι φάκελοι των αστικών συνεταιρισμών που διεγράφησαν από το Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. παραμένουν προς φύλαξη στα αρμόδια Ειρηνοδικεία. Ωστόσο τα κατά τόπους Επιμελητήρια μπορούν, εφόσον υπάρχουν σε αυτά ικανοί χώροι, να υποβάλουν αίτημα για μεταφορά των φυσικών φακέλων από τα Ειρηνοδικεία σε αυτά. Τα Επιμελητήρια οφείλουν στο σχετικό αίτημα να προβλέπουν για τον τρόπο μεταφοράς των φυσικών αρχείων και να καλύπτουν και το σχετικό κόστος.

5. Τρόπος, διαδικασία και χρόνος μεταφοράς του περιεχομένου των Μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού που τηρούνταν στα τμήματα Εταιρειών των κατά τόπους Πρωτοδικείων (άρθρο 6 της ΥΑ Κ2-317/20.1.2014).

Το περιεχόμενο του Μητρώου Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού που τηρείται στα Πρωτοδικεία της χώρας δεν μεταφέρεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώου που τηρείται από τις ΥΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιμελητηρίων στο σύνολο του, αλλά κατά περίπτωση, και
συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υποβληθεί αίτημα για χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που προηγούνται της εγγραφής ενός ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΥΓΕΜΗ, στην οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα, υποβάλλει αίτημα λήψης αυτών από την αρμόδια για τη φύλαξή του φακέλου υπηρεσία του Πρωτοδικείου. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι η εξής:

i. Ο ορισμένος προς τούτο υπάλληλος της αρμόδιας ΥΓΕΜΗ παραλαμβάνει τις αιτηθείσες πράξεις και τα στοιχεία από τον αρμόδιο υπάλληλο του Πρωτοδικείου στο οποίο φυλάσσεται ο φάκελος συντασσομένου προς τούτο πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

ii. Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ ψηφιοποιεί τα αιτούμενα και χορηγεί το αιτηθέν αντίγραφο ή απόσπασμα

iii. Ο ορισμένος προς τούτο υπάλληλος της αρμόδιας ΥΓΕΜΗ επιστρέφει τις πράξεις και τα στοιχεία στον αρμόδιο υπάλληλο του Πρωτοδικείου στο οποίο φυλάσσεται ο φάκελος, συντασσομένου εκ νέου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

Όπως σαφώς ορίζεται στην εν θέματι ΥΑ, τόσο οι φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού που ψηφιοποιήθηκαν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας όσο και οι λοιποί φάκελοι που περιέχουν τις πράξεις και τα στοιχεία των ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού πριν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και οι φάκελοι αυτών που διεγράφησαν από το Μητρώο Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., παραμένουν προς φύλαξη στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Ωστόσο τα κατά τόπους Επιμελητήρια μπορούν, εφόσον υπάρχουν σε αυτά ικανοί χώροι, να υποβάλουν αίτημα για μεταφορά των φυσικών φακέλων από τα Πρωτοδικεία σε αυτά. Τα Επιμελητήρια οφείλουν στο σχετικό αίτημα να προβλέπουν για τον τρόπο μεταφοράς των φυσικών αρχείων και να καλύπτουν και το σχετικό κόστος.Ο Γενικός Διευθυντής
Χρ. Μπανός

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο