Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/60/21.3.2014 Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την διαχείριση προβλημάτων που ανέκυψαν από την διακοπή λειτουργίας των ταμειακών υπηρεσιών των Παραρτημάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

(Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την διαχείριση προβλημάτων που ανέκυψαν από την διακοπή λειτουργίας των ταμειακών υπηρεσιών των Παραρτημάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 21/3/2014
Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 Αθήνα
Αριθ. τηλ. : 210 52 15 254
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την διαχείριση προβλημάτων που ανέκυψαν από την διακοπή λειτουργίας των ταμειακών υπηρεσιών των Παραρτημάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΣΧΕΤ. : Γ99/15/10.3.2014, Γ99/1/49/4.3.2014, Ε41/13/13.1.2014 Γενικά Έγγραφα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Σε συνέχεια του με αριθμ. Γ99/1/49/4.3.2014 Γενικού Εγγράφου των Διευθύνσεων Ασφάλισης – Εσόδων και Οικονομικών Υπηρεσιών και προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων, κυρίως όμως προς αποφυγή αδυναμίας ταυτοποίησης των καταβολών, σας αποστέλλουμε σχέδια εντύπων που αφορούν τις συναλλαγές Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι συναλλασσόμενοι προσερχόμενοι στα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης ή Παραρτήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να φέρουν σχετικό παραστατικό της οφειλής τους (π.χ. απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική ή αναγνώρισης χρόνων κ.λ.π.)

Στην συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αντλώντας πληροφορίες από το προσκομισθέν παραστατικό, διασταυρώνοντας αυτές με στοιχεία που δύναται να αντλήσει μέσω οθονών Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή - στο βαθμό που δεν έχει πραγματοποιηθεί ένταξη στην β΄ φάση - κατόπιν επικοινωνίας με το Τοπικό ή Περιφερειακό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μετάπτωση των δεδομένων του Παραρτήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., συμπληρώνει το αντίστοιχο από τα συνημμένα στο παρόν έγγραφο έντυπα (αντίγραφο του οποίου θα κρατηθεί για πιθανή επικοινωνία με το συναλλασσόμενο) με σκοπό να μεταφέρονται, απαρέγκλιτα, στην αιτία της πραγματοποιηθείσας από το συναλλασσόμενο (εργοδότη ή ασφαλισμένο) κατάθεσης - με ευθύνη του συναλλασσόμενου και των Τραπεζικών υπαλλήλων - τα απαραίτητα στοιχεία για την εν συνεχεία ταυτοποίηση της καταβολής και ενημέρωση της καρτέλας ασφαλισμένου ή εργοδότη.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι για τις περιπτώσεις απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων θα ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/13/13.1.2014.

Ωστόσο, προς αποφυγήν ταλαιπωρίας των εργοδοτών, στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά απογραφής των ιδιωτικών έργων κατατίθενται από τους εργοδότες στα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης ή στα Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., αυτά (τα δικαιολογητικά) θα αποστέλλονται στα αρμόδια Τοπικά ή Περιφερειακά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να αποδοθεί Α.Μ.Ο.Ε..

Αμέσως μετά, δια μέσου των Παραρτημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης (με χρήση fax) θα ενημερώνεται ο εργοδότης για το ύψος της προκαταβολής που θα πρέπει να καταβάλλει σε Τράπεζα, σε Λογαριασμό του αρμόδιου Τοπικού ή Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με την διαδικασία που περιγράφεται στο με αριθ. Γ99/1/49/4.3.2014 Γενικό έγγραφο και την χρήση του συνημμένου στο παρόν έγγραφο ΕΝΤΥΠΟΥ με στοιχεία Κ.1

Υπενθυμίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση συναλλαγής, όταν θα έχει πραγματοποιηθεί η κατάθεση του ποσού ο συναλλασσόμενος (εργοδότης ή ασφαλισμένος) θα προσκομίζει το αντίστοιχο πρωτότυπο ταμειακό παραστατικό που εξέδωσε το Τραπεζικό Ίδρυμα στο Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να παραληφθεί φωτοαντίγραφο, το οποίο εν συνεχεία και άμεσα θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τοπικό ή Περιφερειακό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να ενημερωθεί μέσω συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η καρτέλα ασφαλισμένου ή εργοδότη.

Τέλος, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα σχετικά Γενικά Έγγραφα της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο