Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Γ3α/Γ.Π.72061/2015/22.1.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17.3.2014 Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 - Διευκρινίσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ

(Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 - Διευκρινίσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 17/03/2014
Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο : 210-5235908 : 2132161209
E-mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 - Διευκρινίσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ.

1. Ονομασία Μονάδων Υγείας: Όλες οι Νομαρχιακές καθώς και οι Τοπικές Μονάδες Υγείας οι οποίες μεταφέρθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στο ΠΕΔΥ, και μέχρι ολοκληρώσεως της χωροταξικής αναδιοργάνωσής τους, θα φέρουν διακριτικό τίτλο ως εξής: ΠΕΔΥ-ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ με την προσθήκη της ονομασίας εκάστης ΝΜΥ ή ΤΜΥ (π.χ. η ΤΜΥ Πύλης Αξιού μετονομάζεται σε ΠΕΔΥ-Μονάδα Υγείας Πύλης Αξιού).

2. Παρεχόμενες υπηρεσίες: Στις ως άνω Μονάδες Υγείας παρέχονται υπηρεσίες υγείας, ισότιμα προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων πολιτών. Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν καταβάλλεται κανενός είδους εξέταστρο ή αμοιβή μέχρι ολοκληρώσεως της λειτουργικής ενοποίησης της ΠΦΥ.

3. Ωράριο λειτουργίας των Μονάδων Υγείας: Οι Μονάδες Υγείας (πρώην Μονάδες ΕΟΠΥΥ) λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 07.00 π.μ. έως τις 22.00 μ.μ. Το ωράριο των ιατρών που απασχολούνται στις Μονάδες διαμορφώνεται σε 07.30 π.μ. – 21.30 μ.μ. και καθορίζονται δύο βάρδιες : 07.30 π.μ. – 14.30 μ.μ. και 14.30 – 21.30.

Σε περιπτώσεις που κάποια ιατρική ειδικότητα είναι μοναδική και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ώρες), με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να οριστεί διαφορετικό ωράριο απασχόλησης π.χ. 12.00 μ.μ. – 19.00 μ.μ.

Το ωράριο εργασίας του λοιπού προσωπικού παραμένει οκτάωρο, εκτός εάν οι κείμενες διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ να προσδιορίσει κατά περίπτωση το ωράριο λειτουργίας εκάστης μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στην Μονάδα, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αυτής και την βέλτιστη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της και σταδιακά να καθορίσει τις συγκεκριμένες Μονάδες Υγείας οι οποίες θα λειτουργούν και σε εικοσιτετράωρη βάση.

4. Σφραγίδες Μονάδων Υγείας: Για την λειτουργία των Μονάδων Υγείας, απαιτούνται πέντε (5) ειδών σφραγίδες σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή και το συνημμένο υπόδειγμα:

α) Στρογγυλή Σφραγίδα του Κράτους:

Η στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους ως εξής: Εξωτερικός κύκλος: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ενδιάμεσος κύκλος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ............ Δ.Υ.Πε. ΠΕΔΥ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ .......» και στο κέντρο φέρει το
εθνόσημο.

β) Σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας.

Η ορθογώνια σφραγίδα ιατρού Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση
....... Δ.Υ.Πε.- ΠΕΔΥ-ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ............, το ονοματεπώνυμο του ιατρού, την ειδικότητα, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου ΤΣΑΥ.

γ) Σφραγίδα Ελεγκτή Ιατρού Μονάδας Υγείας.

Η ορθογώνια σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση
........... Δ.Υ.Πε.- ΠΕΔΥ-ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ .............., το ονοματεπώνυμο του ιατρού, την ειδικότητα- ΕΑΕΓΚΤΗΣ, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου ΤΣΑΥ.

δ) Σφραγίδα Υπεύθυνου Ιατρού Μονάδας Υγείας.

Η ορθογώνια σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση
............. Δ.Υ.Πε.- ΠΕΔΥ-ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ................., το ονοματεπώνυμο του ιατρού, την ειδικότητα- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου ΤΣΑΥ.

ε) Σφραγίδα Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ιατρού Μονάδας Υγείας. Η ορθογώνια σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση
..............Δ.Υ.Πε.- ΠΕΔΥ-ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ .............., το ονοματεπώνυμο του ιατρού, την ειδικότητα- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου ΤΣΑΥ.

5. Υπεύθυνοι Μονάδων Υγείας: Ως Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας και μέχρι ολοκληρώσεως της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ, για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των ανωτέρω Μονάδων, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., οι προηγούμενοι Διευθυντές των πρώην ΝΜΥ και ΤΜΥ του ΕΟΠΥΥ, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι. Ελλείψει αυτών, ορίζονται, με τον ίδιο τρόπο, ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. Ελλείψει των ως άνω ειδικοτήτων, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΥΠε ιατροί οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας.

6. Ελεγκτές Ιατροί Μονάδων Υγείας: Σε κάθε Μονάδα Υγείας, ορίζεται κατ' εκτίμηση του Υπευθύνου της, τουλάχιστον ένας Ελεγκτής Ιατρός. Οι Υπεύθυνοι καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας εκτελούν παράλληλα και χρέη Ελεγκτή Ιατρού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ελεγκτή Ιατρού.

Οι Ελεγκτές Ιατροί του ΕΣΥ που έχουν οριστεί από τους Διοικητές των Νοσοκομείων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Νοσοκομεία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16919/19-02-14 ισχύουσα εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

7. Ιατροί Υποδοχής Μονάδων Υγείας: Σε κάθε Μονάδα Υγείας δύναται να ορίζεται από τον Υπεύθυνο αυτής, τουλάχιστον ένας Ιατρός Υποδοχής, ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ο οποίος θα δέχεται αποκλειστικά έκτακτα περιστατικά. Στις αρμοδιότητες του Ιατρού Υποδοχής εμπίπτουν η εξέταση, η συνταγογράφηση, η παραπομπή για εξετάσεις, καθώς και η παραπομπή σε ειδικό ιατρό της Μονάδας Υγείας ή σε συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ ή Δημοσίου Νοσοκομείου του ΕΣΥ. Οι Ιατροί Υποδοχής εξαιρούνται των τηλεφωνικών ραντεβού.

8. Δυνατότητα παραπομπής: Το σύνολο των ιατρών των Μονάδων Υγείας δύναται να εκδίδει παραπεμπτικά σημειώματα για εξετάσεις, να παραπέμπει σε ειδικό ιατρό της Μονάδας Υγείας ή σε συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ ή σε Δημόσιο Νοσοκομείο του ΕΣΥ.

9. Οικογενειακοί Ιατροί Μονάδων Υγείας: Για τους Οικογενειακούς Ιατρούς που παρέμειναν στις Μονάδες Υγείας, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς λειτουργίας τους, με τον ίδιο κατάλογο πολιτών τους οποίους εξυπηρετούσαν και εφεξής θα συνεχίζουν να εξυπηρετούν, αποκλειστικά εντός της Μονάδας Υγείας που υπηρετούν. Οι Οικογενειακοί Ιατροί εξαιρούνται των τηλεφωνικών ραντεβού.

10. Τηλεφωνικά ραντεβού Μονάδων Υγείας: Το σύστημα των τηλεφωνικών ραντεβού, εξακολουθεί ως έχει.

Το σύνολο του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Υγείας, ανεξαρτήτου ειδικότητας, συμμετέχει στα τηλεφωνικά ραντεβού. Εξαιρείται ο Υπεύθυνος της Μονάδας Υγείας, ο Ελεγκτής Ιατρός, ο Ιατρός Υποδοχής καθώς και ο Οικογενειακός Ιατρός. Ο αριθμός των τηλεφωνικών ραντεβού ορίζεται σε τριάντα (30) ημερησίως ανά ιατρό. Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Υγείας, υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, με παράλληλη κοινοποίηση στις οικείες Δ.Υ.Πε.

11. Διαδικασία παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ: Στις 19/03, συγκροτούνται οι επιτροπές παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ορίζονται επίσης με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας οι Υπεύθυνοι όλων των Μονάδων Υγείας καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι.

Την επόμενη ημέρα, ήτοι στις 20/03 συντάσσεται πρακτικό παράδοσης - παραλαβής και παραδίδεται έκαστη Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ παρόντων των Υπευθύνων των αντίστοιχων Μονάδων Υγείας. Η παραπάνω ενέργεια συνιστά την έναρξη λειτουργίας των προαναφερόμενων Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ.

12. Διαδικασία παρουσίασης προσωπικού στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ: Στις 20/03 το σύνολο του προσωπικού οφείλει να παρουσιαστεί στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην ΝΜΥ και ΤΜΥ του ΕΟΠΥΥ) στις οποίες ανήκε διοικητικά. Το πάσης φύσεως προσωπικό που δεν υπαγόταν διοικητικά σε πρώην ΝΜΥ ή πρώην ΤΜΥ του ΕΟΠΥΥ οφείλει να παρουσιαστεί στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., μετά από εισήγηση του Υπευθύνου της Μονάδας Υγείας, δύναται, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, να παρέχει υπηρεσίες σε αποκεντρωμένες δομές των Μονάδων Υγείας (πρώην Τοπικά Ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία ΕΟΠΥΥ).

13. Διαδικασία ολοκλήρωσης διαθεσιμότητας: Στις 19/03 οφείλει να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της πράξης μετάταξης του συνόλου του προσωπικού που υπέβαλλε αίτηση για παραμονή στο ΠΕΔΥ, από τον Διοικητή της οικείας ΥΠε.

Η πράξη ανάληψης για το σύνολο του προσωπικού, θα υπογράφεται ενώπιον εξουσιοδοτημένων από το Διοικητή της οικείας ΥΠε υπαλλήλων στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. Κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας (η οποία ακολουθεί τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και προκειμένου να αναλάβει πραγματική υπηρεσία, το ιατρικό προσωπικό, οφείλει να προσκομίσει στους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δ.Υ.Πε., βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας ή εναλλακτικά, στην περίπτωση που χωρίς δική του υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άμεση λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης, επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής δραστηριότητας προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία υποδοχής της Δ.Υ.Πε., από τον υπόχρεο, αμέσως μετά τη λήψη της, το αργότερο εντός μηνός από την ανάληψη υπηρεσίας, άλλως απολύεται αυτοδικαίως.

Τέλος, ακολουθεί απόφαση τοποθέτησης του προσωπικού από τον Διοικητή της οικείας ΥΠε, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 4224/2013.

14. Διαδικασίες προμηθειών και υποστήριξης των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 21 του Ν. 4238/2014 προβλέπεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ομαλή τροφοδοσία των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, με πάσης φύσεως αναγκαία υλικά καθώς και η υποστήριξη με τις απαιτούμενες παροχές υπηρεσιών. Για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την άμεση διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Μονάδων Υγείας αυτών επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:

- Προμήθεια Φαρμάκων: Οι Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας, καταγράφουν τα υφιστάμενα κρίσιμα αποθέματα όλων των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Αφού αυτά καταγραφούν, προσδιορίζονται οι ανάγκες των Μονάδων Υγείας, καθώς και των αποκεντρωμένων δομών τους. Στη συνέχεια υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εντύπως τα σχετικά αιτήματα, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα τα αιτήματα αυτά κοινοποιούνται, προς ενημέρωση, στις οικείες Δ.Υ.Πε. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

- Προμήθεια υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, λοιπών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πάσης φύσεως άλλων υλικών: Οι
Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας καταγράφουν τα υφιστάμενα κρίσιμα αποθέματα όλων των ως άνω υλικών. Αφού αυτά καταγραφούν, προσδιορίζονται οι ανάγκες των Μονάδων Υγείας, καθώς και των αποκεντρωμένων δομών τους. Στη συνέχεια, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εντύπως τα σχετικά αιτήματα, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα τα αιτήματα αυτά κοινοποιούνται, αντιστοίχως, προς ενημέρωση στις οικείες Δ.Υ.Πε. Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνεχίζουν να ικανοποιούν τα αιτήματα αυτά σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία και οι αντίστοιχες δαπάνες, που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, συνεχίζουν να εκκαθαρίζονται και να ενταλματοποιούνται από τις υπηρεσίες ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

- Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης υποδομών και εξοπλισμού: Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εξακολουθεί, μετά από γνώμη των Δ.Υ.Πε., με το υφιστάμενο καθεστώς και διαδικασίες, είτε αφορούν σε Μονάδες Υγείας, οι οποίες συστεγάζονται με αντίστοιχες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, είτε αφορούν σε δομές που στεγάζονται αυτοτελώς. Στην πρώτη περίπτωση οι σχετικές δαπάνες επιμερίζονται και επιβαρύνουν αναλογικά τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση της αυτοτελούς στέγασης οι αντίστοιχες δαπάνες επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον ΕΟΠΥΥ. Και στις δύο περιπτώσεις οι δαπάνες εξακολουθούν να ενταλματοποιούνται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ έως την 31/12/2014.

- Δαπάνες μισθώσεων: Οι δαπάνες μισθώσεων που είχαν συναφθεί από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και οι δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας των Μονάδων Υγείας που αποτελούν πλέον αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε. εξακολουθούν να ενταλματοποιούνται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ έως τις 31/12/2014.

- Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης: Οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ οφείλουν άμεσα, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 4238/2014 να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις απόφαση για την ενεργοποίηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο