Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 8055/192/13.3.2014 Συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206)

(Συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 13/3/2014
Αριθ. Πρωτ. 8055/192

(ΦΕΚ Β' 640/14-03-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα III

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
FAX: 210 8809748
ΤΗΛ: 2131516092
Ε .mail: [email protected]
Πληρ.: Μ. Χατζηπαναγιώτου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 και των άρθρων 16 και 16Α του Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ.212/Α/23.8.2005) όπως ισχύουν.

2. Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ. 163/Α/16-6-1989).

4. Την υπ' αριθμ.27846/11-12-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Οικονομικών - Εξωτερικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2608/Β723-12-08) με την οποία συμπληρώθηκε η υπ.αριθμ. 12311/08 ΚΥΑ για τον «Καθορισμό των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3386/2005 καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση και εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών» (ΦΕΚ 1063/Β79-6-08), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 17590/09/2-7-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1423/Β/16-7-2009) και τις υπ.αριθμ. 12154/12-5-2011 (ΦΕΚ 826 Β) και 66881/16-12-2013 (ΦΕΚ 3300 Β) όμοιες..

5. Την υπ' αριθμ. 22365/97/5.7.2013 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ Β 1667).

6. Την υπ.αριθμ.Υ 305/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου». (ΦΕΚ Β/1628/1-7-2013).

7. Τον Ν.3 852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)

8. α) την από 31-1-2014 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν.3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-θράκης, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ.αριθμ. 7922/31-1-2014 έγγραφο τους και β) την από 7-2-2014 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν.3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ.αριθμ. 12749/7-2-2014 έγγραφο τους

9. Το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας.

10. Τις διατάξεις της με αριθμ. 3411/90/3.2.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τη συμπλήρωση της με αριθμ. 3411/90/3.2.2014 (ΦΕΚ Β 206) απόφασής μας, με τις κάτωθι παραγράφους, ως εξής:

ΣΤ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 4366 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

5

 

Εργάτες γης

14

 

Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος

1

 

Διδάκτορα Αμερικάνικης νομοθεσίας

1

 

Διδάκτορα Αμερικάνικων ασφαλιστικών και φορολογικών προγραμμάτων

1

 

Διδάκτορα αμερικάνικης βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων

1

 

Διευθυντή διαχείρισης

αμερικάνικων

προγραμμάτων

1

 

Σύμβουλος αμερικάνικων

επιδοτούμενων

προγραμμάτων

1

 

Μηχανολόγος μηχανικός με ειδικότητα στην νανοτεχνολογία

1

 

 

τρισδιάστατων εκτυπωτών

 

Συντηρητή μηχανημάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής

1

ΣΥΝΟΛΟ

27

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

3

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

5

 

Μπουφετζής με γνώσεις της σερβικής γλώσσας

3

ΣΥΝΟΛΟ

8

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

128

 

ΣΥΝΟΛΟ

128

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

13

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

3

 

Εργάτες γης

166

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

169

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

17

Εργάτες γης

1484

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

ΣΥΝΟΛΟ

1485

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

148


ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

14

 

Εργάτες γης

68

ΣΥΝΟΛΟ

82

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

8

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

1319

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

8

ΣΥΝΟΛΟ

1327

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

132

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

3

 

Εργάτες γης

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

5

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

309

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

310

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

31

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

6

 

Εργάτες γης

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

9

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

5

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

13

 

Εργάτες γης

11

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

7

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

9

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

9

 

Εργάτες γης

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

16

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

2

 

εκτακτες αναγκες.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

7

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

1

 

εκτακτες αναγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

119

 

ΣΥΝΟΛΟ

119

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

12

 

εκτακτες αναγκες.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

11

 

Εργάτες γης

12

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

5

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

132

 

ΣΥΝΟΛΟ

132

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

13

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

11

 

Εργάτες γης

4

Πωλήτρια μαρμάρων με γνώσεις ταϋλανδέζικων, ινδονησιακών και κινεζικών

2

ΣΥΝΟΛΟ

17

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

Εργάτες γης

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

8

 

Προσαύξηση σε ποσοστό

1

 

 

10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

18

 

ΣΥΝΟΛΟ

18

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

 Ζ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 230 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

197

 

ΣΥΝΟΛΟ

197

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

20

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπεύθυνος Εισαγωγών-Εξαγωγών, υπήκοος Αιγύπτου, με γνώσεις αγγλικής, γαλλικής, αραβικής, ελληνικής γλώσσας

1

 

Διευθυντής πωλήσεων και έρευνας αγοράς (ΣΤΕΠ-92, ΚΩΔ. 1233), υπήκοος Κίνας, με γνώση της κινεζικής γλώσσας και άριστη γνώση της κινεζικής αγοράς φωτοβολταϊκών

1

 

Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος ΗΠΑ, για αυθεντικό, θεραπευτικό μασάζ για εγκύους

1

 

Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος

1

 

 

Ιαπωνίας, για παραδοσιακό, αυθεντικό μασάζ για βρέφη

 

Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος Κίνας (Θιβέτ), για παραδοσιακό, αυθεντικό, θεραπευτικό, θιβετιανό μασάζ

1

ΣΥΝΟΛΟ

5

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (πλην του Α.ΑΘΗΝΑΙΩΝ) και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαγείρους Ιαπωνικής Κουζίνας

2

Μάγειρας Ιαπωνικής Κουζίνας (ΣΕΦ σε Ιαπωνέζικο εστιατόριο)

1

Εργάτες Ασιατικής Ζύμης

1

Σχεδιάστρια Τυπογραφικών Στοιχείων στα ΙΝΔΙΚΑ και ΑΡΑΒΙΚΑ

1

Τεχνικό Βοηθό Παροχής Υπηρεσιών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

1

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό τη λεπικοινωνιών

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

7

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1


 

 2. Την αναρίθμηση της υπό στοιχείου ΣΤ παραγράφου της με αριθμ. 3411/90/3.2.2014 (ΦΕΚ Β 206) απόφασής μας, ως στοιχείο Η.

Κατά τα λοιπά, η με αριθμ.3411/90/3.2.2014 (ΦΕΚ Β 206) απόφασή μας ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο