Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ36/05/2/12.3.2014 Οδηγίες για τη λειτουργία των Οικονομικών Τμημάτων μετά την ίδρυση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

(Οδηγίες για τη λειτουργία των Οικονομικών Τμημάτων μετά την ίδρυση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 12.03.2014
Αριθμ. Πρωτ. Γ 36/05/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 28
Ταχ.Κώδικας: 104 37
Τηλέφωνο : 210.52.91.760 - 756
FAX : 210.52.91.758

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη λειτουργία των Οικονομικών Τμημάτων μετά την ίδρυση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)»

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ιδρύθηκε Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενώ εποπτεύεται από το Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή από Υποδιοικητή του Ιδρύματος μετά από εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής.

Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., των οποίων προΐστανται ο Συντονιστής, διακρίνονται σε Κεντρική, που περιλαμβάνει 6 Διευθύνσεις καθορισμένες από το Νόμο, και Περιφερειακές (4 μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης / τ.Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα 17 τμήματα που συστήνονται στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

Στόχος του Κ.Ε.Α.Ο. αποτελεί το σύνολο τόσο των εισπράξεων όσο και το σύνολο των πληρωμών που το αφορούν, να πραγματοποιούνται μέσω Τραπεζών (ΔΙΑΣ). Ωστόσο μέχρι την ολοκλήρωση και εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, ή/και μετά από αυτήν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι εισπράξεις και οι πληρωμές για λογαριασμό του Κ.Ε.Α.Ο. θα πραγματοποιούνται μέσω του Ταμείου των υποκ/των του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Όσον αφορά τις εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. οι περιφερειακές υπηρεσίες του θα εκδίδουν προσωρινό γραμμάτιο είσπραξης ΚΕΑΟ (τύπου ΓΚ) και αυτό θα εκτελείται στο Ταμείο του υποκ/τος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το Οικονομικό Τμήμα του υποκ/τος, μετά το πέρας της συναλλαγής και το κλείσιμο του Ταμείου, θα αναζητά και θα εκτυπώνει μαζί με τα υπόλοιπα μηχανογραφημένα παραστατικά και ένα επιπλέον «Μηχανογραφημένο Γραμμάτιο Είσπραξης Κ.Ε.Α.Ο.» στους κωδικούς λογιστικής 098.

Οι λειτουργικές δαπάνες του Κ.Ε.Α.Ο. θα εξοφλούνται από το Οικονομικό Τμήμα των υποκ/των του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σε βάρος των πιστώσεων που θα μεταφέρονται σε αυτά από το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διοίκησης του Κ.Ε.Α.Ο., κατόπιν αιτήσεως τους στο fax 210 5291758, αλλά με το διακριτικό «Κ» για τις δαπάνες που αφορούν το Κ.Ε.Α.Ο.

Συγκεκριμένα και προκειμένου οι δαπάνες του Κ.Ε.Α.Ο. να διαχωρίζονται από εκείνες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, έχουν δημιουργηθεί νέοι Κ.Α.Ε., στο υπάρχον λογιστικό σχέδιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που θα κινούνται από τις υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. αλλά και κωδικοί που θα κινούνται παράλληλα με αυτούς του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και φέρουν το διακριτικό γράμμα Κ, π.χ. ο Κ.Α.Ε. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 20894 «Δικαστικά έξοδα περιλαμβανομένων εξόδων πτώχευσης, κατάσχεσης, συμβολαιογραφικών» όταν πρόκειται για δαπάνη του Κ.Ε.Α.Ο. θα είναι 20894Κ.

Οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης των δαπανών του Κ.Ε.Α.Ο. πρέπει να διαχωρίζονται από αυτές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και υπογράφονται από τον Δ/ντή του υποκ/τος ή τους κατά το νόμο οριζόμενους διατάκτες.

Η καταχώρηση των τιμολογίων εξόδων από το Οικονομικό Τμήμα των υποκ/των του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (π.χ. υπερωρίες, δικαστικά έξοδα κλπ) θα πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε για τις δαπάνες του Κ.Ε.Α.Ο. να επιλέγονται οι κωδικοί δαπανών με το διακριτικό «Κ».

Σε περίπτωση που γίνει λάθος επιλογή ΚΑΕ, τα υποκ/ματα οφείλουν να επικοινωνούν με την Οικονομική Δ/νση του Κ.Ε.Α.Ο. ή την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ειδικά όταν η δαπάνη εκτελεστεί στο Ταμείο, προκειμένου να γίνει αντιλογισμός αυτής με σκοπό τη σωστή ενημέρωση αφενός της δαπάνης και αφετέρου της προϋπολογιστικής λογιστικής, καθώς οι πιστώσεις τόσο για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ όσο και για το Κ.Ε.Α.Ο. είναι περιορισμένες.

Κατά τη διαδικασία χορήγησης προκαταβολής δαπάνης (π.χ. σε δικαστικό επιμελητή) πρέπει αυτός να απογραφεί σαν συναλλασσόμενος, στην κατηγορία προμηθευτής παροχής υπηρεσιών, αν τυχόν δεν είναι απογεγραμμένος, κατά τα γνωστά. Στη συνέχεια θα καταχωρείται η προκαταβολή από την οθόνη «Διάφορες Πληρωμές», θα εκδίδεται σχετική Εντολή Πληρωμής στον ΚΑΕ 069035 και θα εκτελείται στο Ταμείο. Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρεται περιληπτικά ο λόγος της προκαταβολής π.χ. για έξοδα υποθηκοφύλακα οφειλέτη με ΑΜΟ    

Κατά την εκκαθάριση θα εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης στον ΚΑΕ 069035, με προηγούμενη καταχώρηση από την οθόνη «Διάφορες Εισπράξεις» και στον ίδιο συναλλασσόμενο, με την αιτιολογία «Αφορά αντιλογισμό Εντολής.......» προκειμένου να γίνει ο αντιλογισμός της προκαταβολής και η δαπάνη να βαρύνει τους σχετικούς ΚΑΕ.

Εφιστούμε την προσοχή σας ώστε η εκκαθάριση των δικαστικών επιμελητών να πραγματοποιείται μια φορά το μήνα για όσες εργασίες πραγματοποιούνται εντός αυτού και όχι για κάθε εργασία ξεχωριστά.

Η καταχώρηση των τιμολογίων εξόδων, οι παρακρατήσεις καθώς και οι αποδόσεις στους φορείς θα γίνονται κατά τα γνωστά.

Διευκρινίζεται ότι, οι υπόλογοι που θα διαχειρίζονται τυχόν δικαστικές δαπάνες του Κ.Ε.Α.Ο., θα πρέπει κατά την εκκαθάριση να διαχωρίζουν σε άλλη στήλη ότι αφορά δαπάνη Κ.Ε.Α.Ο., για την ευκολότερη διάκριση των δαπανών.

Επίσης για την καταβολή υπερωριών στους υπαλλήλους που έχουν μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. αυτοί θα πρέπει να καταχωρούνται σε διαφορετική κατάσταση έτσι ώστε να είναι διακριτή η δαπάνη.

Για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις και ο κανονισμός προμηθειών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΒΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο