Σχόλια

Όπως ανακοινοποιήθηκε με την 31927/2097/26.5.2014 και τροποποιήθηκε με την 46678/3013/1.8.2014.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-2014 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 13929/929/11.3.2014 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει

(Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 13929/929

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
----------------------------------------------------------
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Κουζής
: Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508424
: 210-6508453
FAX : 210-6508425

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύει.

Σκοπός

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), αναφορικά με τη διαδικασία της έναρξης λειτουργίας των εξής εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων:

1. Συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.

2. Στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

3. Υπαίθριων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων.

4. Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων.

5. Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων) χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων.

6. Στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων.

Σχετική νομοθεσία

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3919/2011, καταργούνται όλοι οι περιορισμοί που προϋπήρχαν του ν. 4038/2012 και αφορούσαν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και οι οποίοι αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3919/2011, η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος καταργείται και υποβάλλεται πλέον αναγγελία έναρξης άσκησής του στην αρμόδια αρχή.

2. Με την Γνωμοδότηση 145/2012 του Νομικού συμβουλίου του Κράτους διευκρινίζεται ότι, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από την Διοίκηση για την εφαρμογή του ν. 3919/2011 και με τις οποίες θεωρούνται καταργημένες συγκεκριμένες διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας ως αντιβαίνουσες στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού, είναι δεσμευτικές για την Διοίκηση.

Διαδικασία αναγγελία έναρξης λειτουργίας

1. Εφεξής η απαίτηση έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για τις εν θέματι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων καταργείται και υποβάλλεται πλέον, από τους ενδιαφερόμενους εκμεταλλευτές αυτών, αναγγελία έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεών τους στις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας. Όμως, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν κατά τη φάση της άδειας ίδρυσης, καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν κατά τη φάση της άδειας λειτουργίας, διατηρούνται και θα υποβάλλονται όλα πλέον κατά τη φάση υποβολής των δικαιολογητικών στη διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.

2. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι, όσα εκ των υποβαλλόμενων ανωτέρω δικαιολογητικών (σχεδιαγράμματα, τεχνικές εκθέσεις κ.λ.π.) είχαν ήδη υποβληθεί σε άλλες συναρμόδιες Διοικητικές Αρχές – Υπηρεσίες (π.χ. οικεία πολεοδομική υπηρεσία, οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή εισόδου –εξόδου, ή απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κ.λ.π.), θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία σας θεωρημένα από την, κατά περίπτωση, συναρμόδια Διοικητική Αρχή - Υπηρεσία. Τα λοιπά δικαιολογητικά για τα οποία δεν προκύπτει, εκ των κειμένων διατάξεων, απαίτηση προηγούμενης υποβολής τους σε άλλη συναρμόδια Διοικητική Αρχή – Υπηρεσία, προ της υποβολής τους στην Υπηρεσία σας [π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου, στη περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου με οικοδομική άδεια με χρήση Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία –βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση) που, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4199/2013, δεν απαιτείται η αναθεώρησή της από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης], θα θεωρηθούν από την Υπηρεσία σας, στη περίπτωση που χορηγήσετε σε μια εκ των εν θέματι επιχειρήσεων – δραστηριοτήτων τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας της και θα συνοδεύουν αυτή.

3. Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας για την νόμιμη έναρξη της δραστηριότητας / επιχείρησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση του Υποδείγματος Ι και τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στην υπόψη δραστηριότητα - επιχείρηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της, υποβάλλονται με χρήση του Υποδείγματος ΙΙΙ της παρούσας. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα όλα τα σχεδιαγράμματα, τεχνικές εκθέσεις και ο προϋπολογισμός δαπάνης για την ανέγερση της δραστηριότητας / επιχείρησης (το πρώτο εκ των 2 αντιτύπων θα φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας σας και το δεύτερο θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μαζί με τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας της επιχείρησης – δραστηριότητάς του). Μετέπειτα πραγματοποιείται, εντός 5 εργασίμων ημερών, από υπάλληλο της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, η αδειοδοτούσα Υπηρεσία ενημερώνει, εντός των 5 εργασίμων ημερών, εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, για την έλλειψη κάποιου (ή κάποιων) εκ των προβλεπομένων δικαιολογητικών. Εφόσον στο παραπάνω χρονικό διάστημα διαπιστωθεί ότι ο φάκελος υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι πλήρης, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας μιας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ (Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας) της παρούσας. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τα πεδία των Υποδειγμάτων Ι και ΙΙ στα οποία πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του προσωπικού που απασχολείται σε μια εκ των εν θέματι επιχειρήσεων – δραστηριοτήτων, θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά μόνο στη περίπτωση της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Τα υπόψη στοιχεία αφορούν τον τεχνίτη υπεύθυνο (ή τους τεχνίτες υπεύθυνους) της ίδιας ειδικότητας (ή ειδικοτήτων) με αυτή του συνεργείου που θα εργαστεί σε αυτό με σχέση αποκλειστικής εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Στη συνέχεια, η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας (αναφορικά με τη πληρότητα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αναγγελία Εναρξης Λειτουργίας), προβαίνει στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο αυτών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας (Υπόδειγμα II) μιας εκ των εν θέματι επιχειρήσεων – δραστηριοτήτων, οι Υπηρεσίες σας δύνανται να ζητήσουν (με φαξ ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων, επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Εάν δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

5. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι, όταν ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής μιας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων θεωρεί ότι, απαγορεύεται η λειτουργία της επιχείρησης – δραστηριότητάς του, παρ’ όλο που κατά την άποψή του έχει υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ή ότι η Διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά όργανα κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας της επιχείρησης –δραστηριότητάς του.

Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αναγγελία έναρξης της επιχείρησης, η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας σύμφωνα με το παράρτημα ΙV της παρούσας, την οποία θα διαβιβάζει στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

6. Επισημαίνεται ότι, η χρονική ισχύς της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της δραστηριότητας / επιχείρησης είναι όμοια με τη χρονική ισχύ της υπό κατάργησης άδειας λειτουργίας της. Για παράδειγμα, επειδή η άδεια λειτουργίας ενός συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων είναι αορίστου χρονικής ισχύος, η αντίστοιχη χορηγηθείσα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας θα είναι και αυτή αορίστου χρονικής ισχύος. Αντιθέτως, επειδή οι άδειες λειτουργίας των σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων είναι ορισμένης χρονικής ισχύος (τριετείς για υπαίθριους και δεκαετείς για στεγασμένους σταθμούς και στεγασμένα πλυντήρια -λιπαντήρια), οι αντίστοιχες χορηγηθείσες Βεβαιώσεις Νόμιμης Λειτουργίας των υπόψη εγκαταστάσεων θα είναι, κατά περίπτωση, ορισμένης χρονικής ισχύος. Επίσης τονίζεται ότι, για την ανωτέρω αναφερόμενη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας δεν απαιτείται πλέον η διενέργεια αυτοψίας από τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας σας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της, σχετικής με την εγκατάσταση, κείμενης αδειοδοτικής νομοθεσίας, διότι πλέον η καταλληλότητα της θέσης του ακινήτου αυτής και η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας / εγκατάστασης (π.χ. καταλληλότητα θέσης ακινήτου, χρήσεις γης, τήρηση ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας κ.λ.π.) θα δηλώνεται στην υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, του κατά νόμο Υπεύθυνου μελετητή Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, ο οποίος και θα έχει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στη περίπτωση ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης.

7. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας έχει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τις υπό κατάργηση άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των εν θέματι εγκαταστάσεων, ήτοι προσβάλλονται, και ανακαλούνται (προσωρινά ή οριστικά) σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι που απαγορεύουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους (π.χ. τροποποίηση Γ.Π.Σ. με το οποίο απαγορεύεται η συνέχιση της λειτουργίας και η μετεγκατάσταση των συγκεκριμένων εν θέματι νομίμων λειτουργούντων εγκαταστάσεων).

8. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση διαπίστωσης της μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, ή σε περίπτωση λήξης των απαιτούμενων πιστοποιητικών άλλων Υπηρεσιών (π.χ. του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία), οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσετε παραμένουν οι ίδιες έως και σήμερα και συγκεκριμένα, κλήση έκφρασης απόψεων, απόφαση ανάκλησης (οριστική ή προσωρινή) Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, σφράγιση (οριστική ή προσωρινή) της εγκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κ.λ.π.).

9. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης, πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο ενός (1) μηνός από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής μιας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων, στη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης (έπειτα από την παρέλευση 30 ημερών από την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας), δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες σας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). Αξίζει να τονιστεί ότι, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της χορήγησης στον ενδιαφερόμενο της ανωτέρω αναφερόμενης Βεβαίωσης Υποβολής της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας και της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας μιας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων (η οποία πρέπει υποχρεωτικά να χορηγηθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας) ο ενδιαφερόμενος απαγορεύεται να λειτουργεί την επιχείρησή του.

10. Επίσης, σημειώνεται ότι, όποιες εκ των εν θέματι επιχειρήσεων διαθέτουν εγκαταστάσεις διάθεσης καυσίμων δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν θέματι εγκαταστάσεις της παρούσας (π.χ. στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων) και για την σύννομη λειτουργία αυτών χορηγείται αδεία ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων (πρατήρια καυσίμων ή σταθμοί με υγρά ή αέρια καύσιμα) διέπεται από ισχύουσα νομοθεσία η οποία εξαιρείται από την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011, όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για τις τυχόν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αντλιών για τη παροχή καυσίμων σε οχήματα στους Εμπορευματικούς Σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων και στους Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων.

11. Επιπλέον, τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, το αντικείμενο της παρούσας εγκυκλίου αφορά αποκλειστικά και μόνο την τροποποίηση της διαδικασίας της εξ’ υπαρχής αδειοδότησης των εν θέματι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, με την κατάργηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους, από την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας τους, με τελικό στόχο τη χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας τους.

Ως εκ τούτου, η παρούσα εγκύκλιος δεν τροποποιεί κανένα από τα άρθρα των αντίστοιχων αδειοδοτικών προεδρικών διαταγμάτων, για κάθε μία από τις εν θέματι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, που αναφέρονται: α) στην διαδικασία αλλαγής δικαιούχου και β) στην διαδικασία ανανέωσης άδειας λειτουργίας (στη περίπτωση των λειτουργούντων υπαίθριων και στεγασμένων σταθμών). Πιο συγκεκριμένα: α) κατά τη διαδικασία της αλλαγής δικαιούχου της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας μιας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων, υποβάλλονται τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να χορηγηθεί η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου της υπόψη εγκατάστασης και β) κατ’ αντίστοιχο τρόπο πραγματοποιείται και η διαδικασία της ανανέωσης άδειας λειτουργίας (στη περίπτωση των λειτουργούντων υπαίθριων και στεγασμένων σταθμών και στεγασμένων πλυντηρίων - λιπαντηρίων). Τέλος, στην περίπτωση που έχουν υλοποιηθεί μεταβολές σε μία εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, τότε υποβάλλονται πλήρη (κατά περίπτωση) δικαιολογητικά που αφορούν τις τροποποιήσεις αυτές και στη συνέχεια χορηγείται νέα τροποποιημένη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, εφόσον έπειτα από την εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών διαπιστωθεί η συνδρομή όλων των όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η αρμόδια αδειοδοτική αρχή απαγορεύει την έγκριση των ανωτέρω αναφερομένων μεταβολών, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.


11. Στις περιπτώσεις αλλαγής δικαιούχου, είτε της ισχύουσας άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, μιας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων, υποβάλλονται τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να χορηγηθεί η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου της υπόψη εγκατάστασης, πλην των περιπτώσεων: 1) συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, 2) Σταθμού υπεραστικών λεωφορείων άνευ αντλιών καυσίμων και 3) Σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικός σταθμός αυτοκινήτων) άνευ αντλιών καυσίμων, για τις οποίες αντικαθίσταται η διενέργεια αυτοψίας για τη διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση, από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, του νέου δικαιούχου, ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στην εν γένει εγκατάσταση, έπειτα από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της ή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της.

Κατ’ αντίστοιχο τρόπο πραγματοποιείται και η διαδικασία, της ανανέωσης είτε της άδειας λειτουργίας, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, για τις περιπτώσεις των νομίμως λειτουργούντων υπαίθριων και στεγασμένων σταθμών, καθώς επίσης και των στεγασμένων πλυντηρίων – λιπαντηρίων.

Αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράμματα, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης μίας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, είτε μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, ή της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της, που απαιτούν μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της, ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έλεγχο στην αρμόδια αρχή (οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών), με αίτηση του ενδιαφερομένου, τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα και η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός δαπάνης των αιτούμενων μεταβολών ή/και των επεκτάσεων με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.

Μετά την έγκριση των αιτούμενων υλοποιημένων μεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, εφόσον έπειτα από την εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί η συνδρομή όλων των όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία για την έγκρισή τους.

Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η αρμόδια αδειοδοτική αρχή απαγορεύει την έγκριση των ανωτέρω αναφερομένων μεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

Στη περίπτωση που έλαβε χώρα μεταβολή των στοιχείων, μίας εκ των εν θέματι εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, μετά τη χορήγηση, είτε της άδεια λειτουργίας της, είτε της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας της, χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούμενων, κατά περίπτωση, σχεδιαγραμμάτων, συνοδευόμενων και από αντίστοιχη τεχνική έκθεση, από την αδειοδοτούσα αρχή (οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών), σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν, είτε την άδεια λειτουργίας, είτε τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, τότε υποβάλλονται για έλεγχο στην αδειοδοτούσα αρχή (οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών), με αίτηση του ενδιαφερομένου, τα νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, σχεδιαγράμματα και η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός δαπάνης των αιτούμενων μεταβολών ή/και των επεκτάσεων με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.

Μετά την έγκριση των αιτούμενων υλοποιημένων μεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, χορηγείται νέα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, εφόσον έπειτα από την εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί η συνδρομή όλων των όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία για την έγκρισή τους.

Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η αρμόδια αδειοδοτική αρχή απαγορεύει την έγκριση των ανωτέρω αναφερομένων μεταβολών ή/και εγκαταστάσεων, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.


(Η παράγραφος 11, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 46678/3013/1.8.2014)

12. Παρακαλείται η Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ, στην οποία αποστέλλεται η παρούσα, να ενημερώσει όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας για την συνδρομή τους με σκοπό την ορθή, εύρυθμη και απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου.

13. Επίσης, παρακαλείται η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία αποστέλλεται η παρούσα, να ενημερώσει όλες τις εποπτεύουσες αυτής Υπηρεσίες, για την συνδρομή τους με σκοπό την ορθή, εύρυθμη και απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου.

14. Τέλος, παρακαλείται η Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στην οποία αποστέλλεται η παρούσα, να ενημερώσει όλες τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας για την συνδρομή τους, με σκοπό την ορθή, εύρυθμη και απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου. Πιο συγκεκριμένα, παρακαλείται η Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας να ενημερώσει όλες τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας για τη τροποποίηση της εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της υπ’αριθμ. οικ. 16085 Φ. 700.1/2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’770), για την περίπτωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σε προϋφιστάμενο κτίριο, λόγω της κατάργησης της άδειας ίδρυσής του με την παρούσα.

Καταργούμενες διατάξεις.

Ακολουθεί Πίνακας διατάξεων Νόμων που έχουν καταργηθεί επειδή αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011, σύμφωνα με τη παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012. Οδηγίες που δόθηκαν για τις καταργηθείσες διατάξεις με ερμηνευτικές εγκυκλίους και είναι αντίθετες στις διατάξεις του ν. 3919/2011 και της παρούσας εγκυκλίου παύουν επίσης να ισχύουν.


Δραστηριότητα

Καταργούμενες διατάξεις

Συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Στο. π.δ. 78/1988 (Α' 34), όπως ισχύει: καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας», στα Άρθρα 1, 8, 15, 16 19, 21 22, 24, ή όπου αλλού αναφέρεται. Στον. Ν. 1575/1985 (Α' 207), όπως ισχύει: καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας», στο Άρθρο 5 ή όπου αλλού αναφέρεται.

Στεγασμένος σταθμός επιβατικών αυτοκινήτων.

Στο π.δ. 455/1976 (ΑΊ69), όπως ισχύει: καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα Άρθρα 3, 8, 17, 23, 24, 25, 29 και 30, ή όπου αλλού αναφέρεται.

Υπαίθριος σταθμός επιβατικών αυτοκινήτων.

Στο π.δ. 455/1976 (ΑΊ69), όπως ισχύει: καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα Άρθρα 28, 29, 30, ή όπου αλλού αναφέρεται.

Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων

Στο π.δ. 79/2004 (Α'62), όπως ισχύει καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα Άρθρα 2, 6, 7, 8, ή όπου αλλού αναφέρεται.

Στεγασμένο πλυντήριο και Λιπαντήριο επιβατικών αυτοκινήτων

Στο π.δ. 455/1976 (ΑΊ69), όπως ισχύει: καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα Άρθρα 3, 8, 17, 23, 24, 25,29 30, ή όπου αλλού αναφέρεται.

Σταθμός φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων)

Στο π.δ. 79/2004 (Α'62), όπως ισχύει: καταργείται η αναφορά σε «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» στα Άρθρα 10, 15, 16 ή όπου αλλού αναφέρεται.Μεταβατικό στάδιο.

1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι την εφαρμογή της παρούσας και αφορούν την ίδρυση και την λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Για περιπτώσεις μεταβίβασης της εγκατάστασης ή εν γένει τροποποίησης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, θα ακολουθείται η διαδικασία της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας.

1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι την εφαρμογή της παρούσας και αφορούν την ίδρυση και την λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Για περιπτώσεις μεταβίβασης της εγκατάστασης ή εν γένει τροποποίησης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, θα ακολουθείται διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας.

(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 46678/3013/1.8.2014)

2. Μέχρι την εφαρμογή της παρούσας, για τις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί μεν άδεια ίδρυσης, αλλά όχι άδεια λειτουργίας, θα εφαρμοστούν τα αναγραφόμενα στην παρούσα και θα γίνει αναγγελία έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας, καταθέτοντας τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά, πλην αυτών που είχαν υποβληθεί και συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Α. ΚΟΥΖΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο