Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2013 ]

Αριθμ. Δ6Α 1045052 EΞ 8.3.2013 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 215)

(Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 215))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1045052EΞ2013

(ΦΕΚ Β' 756/03-04-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 17 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως έχει τροποποιηθεί, «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου −Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180),

β) του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του π.δ/τος 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.284/88 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών...”» (Α΄128), όπως ισχύει,

δ) της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016»,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

στ) του π.δ/τος 211/1996 «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» (Α΄166), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ/τος 156/2001 «Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄129), όπως ισχύει,

η) της αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.1.2013 απόφασης «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής» (Β΄215/2013),

θ) της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130/2013).

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Α. Η αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.1.2013 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής» (Β΄215/2013) τροποποιείται, ως εξής:

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που η εξεταζόμενη υπόθεση απαιτεί ειδικότερες γνώσεις (όπως επί κτηματικών θεμάτων), ο Πρόεδρος δύναται, μετά από έγγραφη πρόσκληση, να ζητήσει, κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης, την παρουσία Οικονομικού Επιθεωρητή, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο και η ειδίκευση είναι συναφής με την εξεταζόμενη υπόθεση».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά την υποβολή, από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, των Πορισματικών Εκθέσεων και των σχετικών συνημμένων εγγράφων − στοιχείων, στους κατά περίπτωση Προϊσταμένους Διευθύνσεων, οι οποίοι είναι και οι αρμόδιοι Εισηγητές, οι Πορισματικές Εκθέσεις και τα συνημμένα έγγραφα − στοιχεία, ως φάκελοι υπόθεσης, διαβιβάζονται από τους Εισηγητές, εγγράφως, στην Επιτροπή, συνοδευόμενες και από την προβλεπόμενη εισήγηση, υπό την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του παρόντος.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εφόσον από την Επιτροπή αποφασισθεί, μετά από την σχετική συζήτηση, ότι η Πορισματική Έκθεση είναι πλήρης και καμία περαιτέρω ενέργεια για την υπόθεση δεν απαιτείται, συντάσσεται, μερίμνη της Γραμματείας Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα Μέλη της Επιτροπής, την Γραμματέα και του Πρόεδρο, προκειμένου, εντός επτά (7) ημερών από τη συζήτηση και με ευθύνη της Γραμματείας, να διαβιβασθεί, με το σχετικό φάκελο της υπόθεσης, στην καθ’ ύλην αρμόδια, ως προς την υπόθεση, Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας, για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές της».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.1.2013 (Β΄215) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο