Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-2014 ]

Αριθμ. Δ6Α 1035397 ΕΞ 24.2.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1013717 ΕΞ2013/15−1−2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 215) «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής»

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1013717 ΕΞ2013/15−1−2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 215) «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1035397 ΕΞ2014

(ΦΕΚ Β' 575/07-03-2014)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 17 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει.

β) Της παραγράφου 22 του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 89 του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ) Του Π.Δ. 167/1996 (Α΄128) «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 ‘‘Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών …’’», του Π.Δ. 211/1996 (Α΄166) «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων», και του Π.Δ. 156/2001 (Α΄ 129) «Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής», όπως ισχύουν.

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»…» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

ζ) Της υποπαραγράφου α’ της παρ. 9 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

η) Των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.1.2013 (Β΄ 215) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1045052 EΞ 8.3.2013 (Β΄ 756) και Δ6Α 1143158 ΕΞ 17.9.2013 (Β΄ 2370) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1153490 ΕΞ 2013/8.10.2013 (Β΄ 2579) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Διευθύνσεων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την από 18/11/2013 αίτηση του Δημήτριου Μπίσσα, αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής, με την οποία ζητά την εξαίρεσή του από τα συλλογικά όργανα, στα οποία συμμετείχε εκ της θέσεώς του ως Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού Επιθεώρησης.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ2Γ 1007050 ΕΞ2014/10−1−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ−ΓΒΞ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Παράλληλη άσκηση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή».

6. Το υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε. 1022189 ΕΞ2014/4−2−2014 (στην από 11/2/2014 ορθή επανάληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.1.2013 (Β΄ 215) υπουργική απόφαση, περί συγκρότησης της άμισθης διαρκούς Επιτροπής, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών, η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ως κατωτέρω:

I. Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1, τις οποίες διαμορφώνουμε, ως εξής:

«1. Συγκροτείται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης άμισθη πενταμελής διαρκής Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών και υπαλλήλους με προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή, με έργο την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, σε εκτέλεση εντολών που εκδίδονται από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Υπηρεσίες.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή από υπαλλήλους με προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή, ως εξής:

α) Από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου.

β) Από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος, με αναπληρωτή υπάλληλο του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών της ίδιας Διεύθυνσης.

γ) Από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Από τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού Επιθεωρήσεων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών, με αναπληρωτή τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Επεξεργασίας Εκθέσεων Επιθεωρήσεων της ίδιας Διεύθυνσης.

ε) Από υπάλληλο του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, με αναπληρωτή υπάλληλο του ίδιου κλάδου, από τις Οικονομικές Επιθεωρήσεις που έχουν έδρα στην Αθήνα».

II. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 2, την οποία διαμορφώνουμε, ως εξής:

«1. Η Επιτροπή θα έχει ως έργο την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων που υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, σε εκτέλεση εντολών που εξεδόθησαν από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και από τις Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.

Δεν αποτελούν αντικείμενο Αξιολόγησης από την Επιτροπή οι Πορισματικές Εκθέσεις:

α) Της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

β) Των τακτικών Επιθεωρήσεων και

γ) Περιπτωσιολογικών υποθέσεων (όπως, επί εξέτασης αιτημάτων και παροχής οδηγιών, απώλειας ενταλμάτων, δικαιολογητικών πληρωμής, πλαστών χαρτονομισμάτων)».

B. Κατά τα λοιπά ισχύει:

Η υπ’ αριθμ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.1.2013 (Β΄ 215) Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1045052 EΞ 8.3.2013 (Β΄ 756) και Δ6Α 1143158 ΕΞ 17.9.2013 (Β΄ 2370) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο