Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 3641/2414/Α2/26.2.2014 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

(Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Ημερομηνία: 26-02-2014
Α.Π.: 3641 /2414/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ Α2, Β2

Μεσογείων 56 115 27 ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών».

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Ν.3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013», όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25.06.2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (ΑΊ41) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων αντιστοίχως».

4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ03.2.3.2012/07.03.2012 (ΦΕΚ Β' 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (Β' 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)".

6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/04.11.2010 (ΦΕΚ Β' 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής.

7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/11.01.2013 (ΦΕΚ Β' 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει.

8. Την υπ' αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/15.03.2013 (ΦΕΚ Β' 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/14.04.2009).

10. Τη με Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08/Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/8.8.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/11.01.2013: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την ανάγκη τροποποίησης του Οδηγού ως προς το ποσοστό χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ΕΚ800/2008, καθώς και την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών επαλήθευσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων και να αυξηθεί η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Αποφασίζουμε

Α. Την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», όπως παρακάτω:

1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8, Παράγραφος 8.2 «Ποσοστά Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα», το Σημείο «Γ) Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων με βάση το άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008» διαμορφώνεται ως εξής:


Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση

(Κοινοτική και Εθνική)

(%)

Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

%

ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

%

ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

%

ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις

%

ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Όλες οι Περιφέρειες

-

25 κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15 κατά

τα δύο επόμενα έτη

100

752. Στο Κεφάλαιο 10 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, στον Πίνακα, το Σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10.

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόμενα έτη)

40%

40%

40%3. Στο Κεφάλαιο 16.1 «Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου», προστίθεται 6η σημείωση (παύλα) ως ακολούθως :

- Η αλλαγή δαπάνης με νέα, για την οποία τεκμηριώνεται από τον Δικαιούχο κατά την υποβολή αιτήματος επαλήθευσης, σωρευτικά ότι:
1. εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης
2. εντάσσεται στην ίδια Κατηγορία Δαπανών
3. έχει την ίδια Περιγραφή
4. έχει την ίδια χρήση
5. έχει παρόμοια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά
6. υποβάλλεται στο ίδιο ή σε μικρότερο σε σχέση με το εγκεκριμένο πλήθος (Μονάδα Μέτρησης)
7. υποβάλλεται στο ίδιο ή σε μικρότερο (με την επιφύλαξη της 4ης σημείωσης-παύλας ανωτέρω) σε σχέση με το εγκεκριμένο, συνολικό κόστος δαπάνης (Συνολική Τιμή) δεν είναι τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας με αυτό.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος VII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», όπως παρακάτω:

1. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 1: «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» το πρώτο bullet αναδιατυπώνεται σε:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η προσκόμιση άδειας δόμησης ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης/απαλλαγής εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, τακτοποίηση/νομιμοποίηση χώρου από την Πολεοδομία.

2. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 2: «Μηχανήματα - Εξοπλισμός» το τρίτο bullet αναδιατυπώνεται σε:
Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να τηρεί το σχετικό βιβλίο.

3. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 4: «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας» το τρίτο και το έκτο bullet αναδιατυπώνονται αντίστοιχα σε:

Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να τηρεί το σχετικό βιβλίο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η προσκόμιση άδειας δόμησης ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης/απαλλαγής εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, τακτοποίηση/νομιμοποίηση χώρου από την Πολεοδομία.

4. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 5: «Δικαιώματα τεχνογνωσίας» η δεύτερη παράγραφος αναδιατυπώνεται σε:

Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τα δικαιώματα αυτά στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να τηρεί το σχετικό βιβλίο.

5. Στο κεφάλαιο Β «Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών», Κατηγορία Δαπανών 7: «Λογισμικά και Υπηρεσίες» το τέταρτο bullet αναδιατυπώνεται σε:

Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει το Λογισμικό αυτό στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να τηρεί το σχετικό βιβλίο.

6. Στο κεφάλαιο Δ «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ» και στην παράγραφο 1 αυτού, το πρώτο bullet στοιχείο (γ), το δεύτερο bullet στοιχείο (β), το τρίτο bullet στοιχείο (β), το τέταρτο bullet στοιχείο (γ), το πέμπτο bullet στοιχείο (γ) και το έκτο bullet στοιχείο (β) αντικαθίστανται με τη φράση:

«απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προμηθευτή)».

7. Στο κεφάλαιο Δ «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ» και στο τέλος της παραγράφου 2 αυτού, προστίθεται η φράση:

«ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προμηθευτή)».

Γ. Την αντικατάσταση του Παραρτήματος XV «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», με το με ίδια αύξουσα αρίθμηση και τίτλο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» παράρτημα XV που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Δ. Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.

Ε. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι ο συνημμένος Οδηγός του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι τώρα τροποποιήσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις.

ΣΤ. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την παρούσα απόφαση.

Ζ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο