Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Β1/8534/625/6.3.2014 Ανάκληση «δικαιώματος» δημοσίας χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου μετά από προσωρινή άδεια λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης

(Ανάκληση «δικαιώματος» δημοσίας χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου μετά από προσωρινή άδεια λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης)

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 6 Μαρτίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. Β1/8534/625

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου ΚΟΙΝ.: Όπως Π.Δ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Βλάχου
THΛΕΦΩΝΟ : 210 6508510
FAX : 210 6508491

ΘΕΜΑ: Ανάκληση «δικαιώματος» δημοσίας χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου μετά από προσωρινή άδεια λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης

ΣΧΕΤ.: Τα αριθμ. πρωτ. Οικ-14-0097/04.02.2014 και Οικ-13-0302/09.05.2013 έγγραφα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικής Αττικής

Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά, με τα οποία ζητείται διευκρίνιση για τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 13 του Κανονισμού 1071/2009 (διαδικασία αναστολής και ανάκλησης αδείας άσκησης του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα), σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, ότι δεν πληρούνται πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας οδικού μεταφορέα, τάσσει την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού 1071/2009 προθεσμία για να τακτοποιήσει την κατάστασή της. Σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της αριθμ. πρωτ. Β4/55881/5940/5-12-2011 εγκυκλίου (ΑΔΑ 45621-ΠΓΞ) για τη λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα προσωρινής λειτουργίας της εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του πδ 346/2001 (προσωρινή λειτουργία μεταφορικών επιχειρήσεων).

2. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος, αλλά και το «δικαίωμα» κυκλοφορίας του Φορτηγού αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης. Η ανάκληση του «δικαιώματος» είναι οριστική.

3. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυσμενές μέτρο της Διοίκησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας πρέπει:

i. Στην απόφαση προσωρινής λειτουργίας της μεταφορικής επιχείρησης να αναγράφουν τις συνέπειες της μη πλήρωσης των προϋποθέσεων που εκλείπουν (ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος και «δικαιώματος» ΦΔΧ αυτ/του).

ii. Πριν την πράξη ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του «δικαιώματος» ΦΔΧ αυτ/του σε κάθε περίπτωση, κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 6 του Κ.Δ.Δ/σίας (προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου), να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εντός ευλόγου χρόνου και να ελέγχουν τυχόν πλήρωση των προϋποθέσεων που εξέλιπαν. Το τυχόν υιοθετούμενο μέτρο της ανάκλησης πρέπει να λαμβάνεται είτε μετά την ακρόαση του ενδιαφερόμενου είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας προς ακρόαση/απάντηση του ενδιαφερόμενου.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γ. Τσαμαδιάς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο